החיפוש הניב 5998 תוצאות

חזור לחיפוש מתקדם

Re: תוארים ביהדות

{ ARCHIVE_JUMP }
בויז'ניץ נהוג לכתוב (אמנם כיום פחות) את התואר אש"ל דהיינו אדמו"ר שליט"א.
יש לציין כי זה וגם הר"ת של מר"ש זה ראשי תיבות לראשי תיבות.
על ידי 1010
21 ינואר 2019, 16:14
 
פורום: תורה ודעת
נושא: תוארים ביהדות
תגובות: 65
צפיות: 1898

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
בשר הם לא יכלו לאכול, כי היה מותר לאכול רק מה שנשחט כקרבן שלמים וזה הותר לשני ימים ולילה אחד דהיינו עד שבת קודש, ובמוצש"ק כבר לא יכלו לשחוט והוצרכו להמתין עד יום ראשון.
והיו שסמכו על כך, את המנהג הנפוץ באיזהו מקומן שלא לאכול מאכלי בשר במלו"מ.
על ידי 1010
17 ינואר 2019, 20:59
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 35
צפיות: 565

Re: קריאת שמע ותפילה שלא בזמנם

{ ARCHIVE_JUMP }
לא קראתי את כל ההודעה כי אם ברפרוף, רק אכתוב שהבעש"ט הקדוש לא התפלל באיחור וכמדומני שבר זה התחיל אצל הרה"ק המגיד מזלאטשוב זי"ע.
ויש על כך מימרא מצדיקים ואכמ"ל.
על ידי 1010
17 ינואר 2019, 00:35
 
פורום: תורה ודעת
נושא: קריאת שמע ותפילה שלא בזמנם
תגובות: 41
צפיות: 1529

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
איש חצוף שהתחצף להרב חזקי!
ע"י שהעיז לחלוק על אמירותיו ולא הסכים לקבל על כך את גערותיו!!!
עדיין אני מלא בושה וכלימה על כך שאסור לחלוק עליך...
על ידי 1010
17 ינואר 2019, 00:33
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 35
צפיות: 565

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:ירבו הודעות איכותיות כאלה.
ואילו את ההודעות הקנטרניות ריקות מתוכן ודעת שהעלה אחד מהכותבים מומלץ לנפות.

אם להבא תשתדל שלא לכתוב, לא יצטרכו לנפות את הודעותיך הקנטרניות והריקות מתוכן!
על ידי 1010
16 ינואר 2019, 20:26
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 35
צפיות: 565

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
אתה מערבב ומתבלבל בדברים פשוטים כדרכך! השאלה מורכבת, מה שפרעה לא היה בעצם זה ששלח אלא הקב"ה, וביחוד שנעשה ע"י כפיה. דרך אגב. בהתחלה חלקתי את השאלה לא' וב'. וכדרכך כל מה שעולה בראשך הוא פשוט, וכל מי שמעיז לחלוק על תפיסת ראשך הוא מבלבל ומערבב! כה לחי! תמשיך לבלבל פה בפורום, ולהתעקש על כל דב...
על ידי 1010
15 ינואר 2019, 10:06
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 35
צפיות: 565

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
הערתך היתה שונה! וכי פרעה הוא ששלח והלא זה נעשה בניגוד לרצונו מתוך כפיה? קרא שוב. ויהי בשלח פרעה". מה הדגש על "בשלח" פרעה. וכי פרעה הוא ששלח והלא זה נעשה בניגוד לרצונו מתוך כפיה? יאיר צודק! אתה שאלת למה כתוב "בשלח" והלוא זה היה בכפיה, ועל זה האיר יאיר ולכאו' הוא צודק שאין ז...
על ידי 1010
15 ינואר 2019, 00:02
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 35
צפיות: 565

Re: תוארים ביהדות

{ ARCHIVE_JUMP }
יש לציין עוד כמה תוארים בעולם החסידי. כבו"ק (כבוד קדושת) אצל אדמו"רי סאדיגורא. הגה"ק (הגאון הקדוש) אצל האדמו"רים מסאטמאר וצאנז [כנראה גם אצל עוד, כמו"כ זה נפוץ לכנות כך גם גדו"י זצ"ל וכגון גאב"ד טשעבין הגה"ק ר' שלמה קלוגר זצוק"ל] הקוה"ט (הקדוש ו...
על ידי 1010
09 ינואר 2019, 21:26
 
פורום: תורה ודעת
נושא: תוארים ביהדות
תגובות: 65
צפיות: 1898

Re: קריאת שמע ותפילה שלא בזמנם

{ ARCHIVE_JUMP }
ברור!
וכמו שאלו שלא ילמדו היום כי שלשום היה ניטל ג"כ לא יעזור להם שום תירוץ.
וכן מי שיצום בשב"ק כי לפני כמה שבתות היה יו"כ.
על ידי 1010
08 ינואר 2019, 17:58
 
פורום: תורה ודעת
נושא: קריאת שמע ותפילה שלא בזמנם
תגובות: 41
צפיות: 1529

Re: תוארים ביהדות

{ ARCHIVE_JUMP }
מורינו מלבד בכל המקומות והדורות והתקופות שהכתירו בתואר זה תלמידי חכמים, הרי שבקהילת צאנז - קלויזנבורג הנהיג כ"ק האדמו"ר בעל ה"שפע חיים" זצ"ל שכל בחור שנבחן על למעלה מאלף דפי גמרא זוכה לתואר "מורינו". צריך להוסיף גם: מורה מורינו. 1 לא הבנתי מה הקשר בין מורינו לשון ...
על ידי 1010
07 ינואר 2019, 17:45
 
פורום: תורה ודעת
נושא: תוארים ביהדות
תגובות: 65
צפיות: 1898

Re: קריאת שמע ותפילה שלא בזמנם

{ ARCHIVE_JUMP }
גידי כתב:
חזקי כתב:
יאיר כתב:ליבשה...

:D

פשוט נראה שהוא מקבל חיות מהסערות שהוא מחולל בפרט מהתגובות המתלהמות כנגדו.. ודי למבין.

שום חיות שום סערה מלבד כאב נורא על חילולה של ההלכה

גידי, באת על לפורום לדעת בשביל להוציא את הכאב הנורא שלך על חילולה של הלכה?
על ידי 1010
07 ינואר 2019, 17:42
 
פורום: תורה ודעת
נושא: קריאת שמע ותפילה שלא בזמנם
תגובות: 41
צפיות: 1529

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
אגב באור החיים הקדוש מביא שבאותה שעה שרבקה התארסה היה לבן כשר לשעה.
ואכן משום כך כותב התורה ושמו לבן וכמו שכותבים אצל צדיקים ושמו מרדכי, ושמו בועז וכו' ולא כמו שהיה לכאו' צריך להיכתב ולבן שמו כמו שכותבים אצל רשעים.
עיי"ש איך שכותב זאת בכתוב.
על ידי 1010
07 ינואר 2019, 17:39
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 27
צפיות: 762

Re: פרשת בא - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
אני פה כתב:1010 מה אתה עושה כאן תחזור הביתה...

איפוא הבית?
על ידי 1010
07 ינואר 2019, 00:19
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בא - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 50
צפיות: 990

Re: פרשת בא - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
אבל בסוף הסכים לג' ימים ולא חזרו. דחוק (אלא פשיטא כהגר"א והבא"ח ועוד). הרבינו בחיי מסביר שאכן היתה כוונה מצד קוב"ה מתחילה להוציא את בנ"י רק לשלושה ימים וליתן רק חלק מהמצוות לעם ישראל, ובהמשך כאשר יגזור הקב"ה על פרעה להוציא את בנ"י, ייצאו בני לגמרי מארץ מצרים, אבל לא הי...
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 23:46
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בא - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 50
צפיות: 990

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:כרעיים = שוק עם ירך - בכלל רגל. פרסה לא קשור לאדם!
עוד הוזכר בפרשה - "מתניכם". אבל יפה מאד.

לא כתבת שזה איברים של אדם.
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 21:34
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
1. לב
2. אוזן
3. עין
4. פנים
5. יד
6. פרסה
7. לשון
8. רגל
9. כרעיים
10. קרב
11. שכם
12. ראש
13. אף
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 21:18
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה - פרשת בא

{ ARCHIVE_JUMP }
חידות פרשת בא א. 10 איברים בפרשה. ב. רוטווילר בפרשה. [קל] ג. סוג של נהיגה ברכב. ד. קונדיטוריה בפרשה. [קל] ה. גירושין בפרשה. ו. סוג של לבנת חבלה. ז. קופסה המשמשת לאוכל. הבהרה: כל הפתרונות נמצאים בפסוקי התורה ממש. קחו כמה דקות תעיינו בפרשה תפתרו את השאלות ותרגישו שעשיתם משהו מועיל היום. ב. לא יחרץ כל...
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 21:07
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:תוצאה על הביטוי "ראש קטן" מצאת?....

איפוא לחפש?
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 21:01
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:https://milog.co.il/%D7%99%D7%95%D7%9F

אני רואה שאין שום תוצאה על המילה: https://milog.co.il/%D7%99%D7%9F
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 20:52
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: מקור לסגולות ומנהגים

{ ARCHIVE_JUMP }
אני רואה עכשיו שהוויקיפדיה הוא מזכיר את המגן אברהם בין המתנגדים למנהג ואכן מטעם שזה בשבת קודש.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7 ... 7%99%D7%9D
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 20:49
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור לסגולות ומנהגים
תגובות: 16
צפיות: 872

Re: מקור לסגולות ומנהגים

{ ARCHIVE_JUMP }
בשבת פרשת בשלח – שבת שירה יש שנהגו לתת אוכל לציפורים אך הרבה קראו תיגר על מנהג זה [כך בספר מנהגי פרנקפורט]. איני מונח עכשיו בפרטים, אך לכאו' קריאת התגר היא על המנהג לשים זאת בשב"ק, ומי ששם זאת בערש"ק אין בכך חשש. שבת שירה יש שנהגו.. ורבים נוהגים לתת את האוכל לציפורים בערב שבת, משום כמה חש...
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 20:47
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור לסגולות ומנהגים
תגובות: 16
צפיות: 872

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:ין בניקוד מלא יון. מופיע בכמה מילונים - זכר של יונה.
דרך אגב. הידעתם שזכר של תועלת הוא תולע?

אתה יכול להביא כאן צילום של מילון שכותב על הזכר של יונה את המילה ין?
לגבי תולע - viewtopic.php?p=474188#p474188
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 20:36
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: מקור לסגולות ומנהגים

{ ARCHIVE_JUMP }
בשבת פרשת בשלח – שבת שירה יש שנהגו לתת אוכל לציפורים אך הרבה קראו תיגר על מנהג זה [כך בספר מנהגי פרנקפורט]. איני מונח עכשיו בפרטים, אך לכאו' קריאת התגר היא על המנהג לשים זאת בשב"ק, ומי ששם זאת בערש"ק אין בכך חשש. שבת שירה יש שנהגו.. ורבים נוהגים לתת את האוכל לציפורים בערב שבת, משום כמה חש...
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 20:34
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור לסגולות ומנהגים
תגובות: 16
צפיות: 872

Re: פרשת בא - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
אשאל אותך שאלה. מדוע ה' ציוה למשה כביכול לא לומר את האמת ולומר לפרעה שרוצים רק לצאת לג' ימים ולחוג במדבר (ולחזור)? אין בפניי עכשיו החומש רשי כפשוטו, אבל ראיתי בשעתו בחומש הזה בפירוש על המקרא שנקרא "פשוטו של מקרא" שמביא בשם מפרשים (איני יוכר מי, יתכן שהגרש"ר הירש) שאכן מקודם היתה כוונ...
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 17:40
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בא - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 50
צפיות: 990

Re: מקור לסגולות ומנהגים

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:בשבת פרשת בשלח – שבת שירה יש שנהגו לתת אוכל לציפורים אך הרבה קראו תיגר על מנהג זה [כך בספר מנהגי פרנקפורט].

איני מונח עכשיו בפרטים, אך לכאו' קריאת התגר היא על המנהג לשים זאת בשב"ק, ומי ששם זאת בערש"ק אין בכך חשש.
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 17:37
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור לסגולות ומנהגים
תגובות: 16
צפיות: 872

Re: עצה לפרנסה ברווח וכבוד

{ ARCHIVE_JUMP }
סגולה מיוחדת לפרנסה, לקרוא ביום י"א שבט את "פרשת המן" (פרק טז בחומש שמות), שניים מקרא ואחד תרגום, ביום שלישי בשבוע שקוראים בו את פרשת בשלח. (מפורסם בין החסידים בשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימינוב זצוק"ל זיע"א). זה כנראה ציטוט משנה שיום ג' בשלח חל ביום י"א בשבט, השנה ...
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 17:36
 
פורום: תורה ודעת
נושא: עצה לפרנסה ברווח וכבוד
תגובות: 7
צפיות: 669

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה - פרשת וארא

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:[יונה זכר נקרא ין]

דבר מחודש אצלי, האם מצאת מקום שזה נקרא כך.
אשמח להחכים.
על ידי 1010
06 ינואר 2019, 17:35
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: קריאת שמע ותפילה שלא בזמנם

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:
1010 כתב:חזקי, אתה עובד מצוין בשירותו של גידי...
וממשיך את הנושא המטופש הזה.

לא עובד לא אצלך ולא אצל גידי... ממה אתה חושש כל כך?
זה נושא לגיטמי, ומי שרואה בזה פגיעה שידיר עצמו מהאשכול. או לחילופין יוסיף תכנים לאשכול. תגובות מתלהמות או מזלזלות במגזר אחר לא בבית מדרשנו.

כל דבר לגיטמי חוץ מלחפש לקנטר.
על ידי 1010
03 ינואר 2019, 21:10
 
פורום: תורה ודעת
נושא: קריאת שמע ותפילה שלא בזמנם
תגובות: 41
צפיות: 1529

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

{ ARCHIVE_JUMP }
בעבר היה מקובל בקהילות ישראל שאותו אדם שימש הן כחזן והן כשוחט. בעל ה"פרדס יוסף" (ויקרא ח/ כג) המליץ על בעלי תפקידים אלו את הפסוק (תהלים קמט/ו) "רוממות קל בגרונם וחרב פיפיות בידם". חמס ר"ת חזנים, מלמדים, סופרים, שנתברך בהם שבט שמעון. בעירו של רבי פנחס הלוי הורוויץ בעל ההפלאה...
על ידי 1010
03 ינואר 2019, 17:39
 
פורום: תורה ודעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 74
צפיות: 3773

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

{ ARCHIVE_JUMP }
על תופעת העלונים - "יש גם היום, כל עלון שמוציא לאור, כל אדם היום יכול לכתוב, כל אחד שיש לו את העת בת' ואת העט בט' כותב הגיגים וקוראים את זה בשקיקה, איך אמר הפוניבז'ער רב, כתוב בתוספתא 'עשרה מיני רעב וכו' והרעב האחרון הוא לא רעב ללחם כי אם לשמוע את דברי ה'', נו הרי זה טוב?? אלא בן אדם רעב מקבל ...
על ידי 1010
03 ינואר 2019, 17:38
 
פורום: תורה ודעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 74
צפיות: 3773

Re: קריאת שמע ותפילה שלא בזמנם

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי, אתה עובד מצוין בשירותו של גידי...
וממשיך את הנושא המטופש הזה.
על ידי 1010
03 ינואר 2019, 17:35
 
פורום: תורה ודעת
נושא: קריאת שמע ותפילה שלא בזמנם
תגובות: 41
צפיות: 1529

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
תעשה לי טובה, כמו (כמעט) כל הלכה, מנהג וחיוב בישראל יש מצדדים לכאן ולכאן. מה שמביאים ציטוט מגדול אחד שלא אחז במנהג הזה, לא מפריך שום מנהג בישראל. ושוב, מנהג של חסידים קודש קדשים הוא ואין להרהר אחריה כלל וכלל. אבל מנהג זה קדום בהרבה, ואינו קשור לחסידות כלל. אין ספק שמי שמהרהר כנגד הנוהגים במנהג זה כ...
על ידי 1010
03 ינואר 2019, 09:45
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
תעשה לי טובה, כמו (כמעט) כל הלכה, מנהג וחיוב בישראל יש מצדדים לכאן ולכאן.
מה שמביאים ציטוט מגדול אחד שלא אחז במנהג הזה, לא מפריך שום מנהג בישראל.

ושוב, מנהג של חסידים קודש קדשים הוא ואין להרהר אחריה כלל וכלל.
אבל מנהג זה קדום בהרבה, ואינו קשור לחסידות כלל.
על ידי 1010
03 ינואר 2019, 00:57
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
אבל המנהג הזה עוד מלפני שהחסידות נולדה, וכעין מה שכתבו כאן שהמהרש"א נהג בזה.
ופשוט הדבר שאין זה מנהג חסידים וכיו"ב.
על ידי 1010
03 ינואר 2019, 00:40
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
שמעתי מהמגיד מישרים הרב מנשה ישראל רייזמן שליט"א, ואיני זוכר ממי ציטט זאת. וכך אמר: אנו שותים בליל הסדר ד' כוסות כדי להראות שד' הלשונות של גאולה הם המוכרחים להיותינו אומה, ובכדי לשלול את ה'והבאתי' כתנאי להיות עם ישראל לעם. וכמאמר הכוזרי: אין אומתינו אומה אלא בתורתה, ולשלילת מאמר אנשי המזרחי שאו...
על ידי 1010
03 ינואר 2019, 00:10
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 27
צפיות: 762

Re: פולמוס החצאית

{ ARCHIVE_JUMP }
וטוב שאתה מסכים לכך.
על ידי 1010
03 ינואר 2019, 00:04
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פולמוס החצאית
תגובות: 15
צפיות: 3096

Re: תוארים ביהדות

{ ARCHIVE_JUMP }
על מצבתו נכתב: האדמו"ר ר' חיים דוד פרופסור ד"ר ברנרד זצ"ל על מצבות נכתבים או לא נכתבים [כמו על המצבה של מרן הרב שטיינמן] תוארים. בפועל האיש הצדיק הנ"ל לא שימש לאדמו"ר בפועל. את מה שאתה יודע היום על ההפרזה בתוארים, לא היה פעם. הגיע הזמן שתפסיק להתעקש, אמרת משהו, הביאו לך דוג...
על ידי 1010
03 ינואר 2019, 00:03
 
פורום: תורה ודעת
נושא: תוארים ביהדות
תגובות: 65
צפיות: 1898

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

{ ARCHIVE_JUMP }
לא ראית מהנ"ל את שנאת החסידים נוטפת משפתיו?
זאת חוץ מהידע שלו ב'לימוד' ו'השקפה' יותר מכל גדול בישראל מהצד החסידי...
על ידי 1010
02 ינואר 2019, 17:42
 
פורום: תורה ודעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 74
צפיות: 3773

Re: חידודים וחידות בפרשת שמות.

{ ARCHIVE_JUMP }
אחרי חזק חזק ונתחזק בשבוע שעבר, התחלנו היום פרשה חדשה בחומש שמות חידות לפרשת שמות א. אחד מספרי פוסקי הדור שנפטר לאחרונה מופיע בפרשה, מה שם הספר? ב. ביטוי בפרשה שנכתבה גם בפרשת המן. ג. גויה בפרשה, היכן הוזכרה? ד. אחד מילדי הפלא מהעשור האחרון [חסידי] שנרמז בפרשה. ה. רמז להמולת בחירות בפרשה... ו. אות ...
על ידי 1010
30 דצמבר 2018, 23:48
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: תוארים ביהדות

{ ARCHIVE_JUMP }
על מצבתו נכתב: האדמו"ר ר' חיים דוד פרופסור ד"ר ברנרד זצ"ל
על ידי 1010
29 דצמבר 2018, 22:10
 
פורום: תורה ודעת
נושא: תוארים ביהדות
תגובות: 65
צפיות: 1898

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
ראיתי בשב"ק שבעבר היו הליטאים גם נוהגים במנהג הניטל.
על ידי 1010
29 דצמבר 2018, 21:34
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: פולמוס החצאית

{ ARCHIVE_JUMP }
גידי כתב:
1010 כתב:ומה הוא עשה בפורום?

למה ראש קטן
אתה ותיק ממני וכתבתי בזמנו לא?

אכן ותיק, אבל לא זכור לי שנתקלי בו, לא תמיד הייתי בפורום התורני.
על ידי 1010
27 דצמבר 2018, 18:20
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פולמוס החצאית
תגובות: 15
צפיות: 3096

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

{ ARCHIVE_JUMP }
צריך להיות טיפש בשביל להניח שאלה כזו [אני מניח שאתה לא טיפש רק טעות נפלה בין מיליך..] רוב הגדולים אחזו אחרת! על כך אין חולק! ועל כן אם מצאת את החתם סופר שהוא אחד מול אלפים שהתיחסו בביטול לאיסור לימוד בליל ניטל זו לא סיבה להניח הנחות ולהכליל ברשימת המיעוט [רק החתם סופר] עוד גדולים שלא אוחזו מהאיסור ...
על ידי 1010
27 דצמבר 2018, 18:19
 
פורום: תורה ודעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 74
צפיות: 3773

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
אפיקורס שכמוך מלגלג ממנהגי ישראל, כל מה שרק נביא אתה תמשיך בליצנות שלך להפריכו.
וויקיפדיה אמין אצלך ור' מיכלזון לא.
על ידי 1010
27 דצמבר 2018, 10:05
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: סיוע לדבר עבירה

{ ARCHIVE_JUMP }
הוא כותב באינטרנט מסונן, ואינטרנט פרוץ אסור לכל הדעות.
על ידי 1010
26 דצמבר 2018, 09:59
 
פורום: תורה ודעת
נושא: סיוע לדבר עבירה
תגובות: 18
צפיות: 1014

קצת מקורות וטעמים על מה שנהגו בתפוצות ישראל שלא ללמוד בימי ה

{ ARCHIVE_JUMP }
המקור הראשון שאין לומדים בליל ניטל הוא החוות יאיר בספרו מקור חיים (שחי בשנת שצ"ז) ובס' קנ"ה אות א' ששם החוות יאיר בקיצור הלכות: "אודות מנהג הלימוד בליל חוגה פלונית..." והשאר לא נדפס, וכנראה שיד הצנזור שלטה בו. יש לציין שמנהג זה היה נפוץ באשכנז כיון ששם שלטו הנוצרים בחזקה. כמו&quo...
על ידי 1010
25 דצמבר 2018, 18:16
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
מסופר על גדול אחד שהיה לומד בליל ניטל, פעם נכנס חכם אחד לבקרו ומצאו לומד, שאלו מדוע לומד בניטל, ענה לו ע"ד צחות שרוצה לראות הגיהנום של אלו הלומדים בניטל. אמר לו החכם שעל לימוד בליל ניטל אין גיהנום כ"כ, אבל ללעוג על מנהג ישראל בודאי יש גיהנום. וקיבל מיד את דבריו.
על ידי 1010
25 דצמבר 2018, 18:08
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
על החידושי הרי"ם העיד רבי צבי יחזקאל מיכלזון (אב"ד פלונסק בעל תירוש ויצהר) במכתבו (הובא בטעמי המנהגים עמוד ת"ק, ובשיח שרפי קודש ח"א אות תקכ"ב, ובאוצר כל מנהגי ישורון עמו' 102") :שמעתי מרב גדול ישיש, שהיה פעם אחת בימי החורף על ש"ק אצל אדמו"ר הגה"ק בעל חידו...
על ידי 1010
25 דצמבר 2018, 18:07
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
אני יודע דבר אחד שמי שמקשה על מנהג ישראל (ובפרט אחד כמוך שלא שואל לשם העשרת ידע וקבלת מענה, אלא בכדי להפריך) בידוע עליו שהוא אפיקורס.
על ידי 1010
25 דצמבר 2018, 09:58
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: פולמוס החצאית

{ ARCHIVE_JUMP }
ומה הוא עשה בפורום?
על ידי 1010
25 דצמבר 2018, 09:54
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פולמוס החצאית
תגובות: 15
צפיות: 3096

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

{ ARCHIVE_JUMP }
הרב הנ"ל הוא הגה"ק רבי יונתן אייבשיץ. יש מקור מוסמך להחלטה השרירותית. סלח לי, אבל לא כל סיפור שמסופר אתה צריך להתווכח ולהוריד ממנה פרטים או אמינות. נמאס להתווכח איתך, כל דבר שמביאים לכאן יש לך קושיות, ואתה מוסיף / גורע פרטים, קבל את הדברים כמו שהם, אם יש ל השגות עליהם אנא הצג אותם לכל הצי...
על ידי 1010
25 דצמבר 2018, 09:54
 
פורום: תורה ודעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 74
צפיות: 3773

Re: חידודים וחידות בפרשת שמות.

{ ARCHIVE_JUMP }
גידי כתב:
1010 כתב:אחרי חזק חזק ונתחזק בשבוע שעבר, התחלנו היום פרשה חדשה בחומש שמות

חידות לפרשת שמות


ו אצל משה כל האותות עם הצרעת
ג ותשלח אמה בתיה בתו של פרעה או הנערה שמוזכר

על האותות כבר ענו.
תשובה ג' אין הכוונה לבתיה (מה עוד שעפ"י חלק מהמדרשים התגיירה בתיה)
על ידי 1010
25 דצמבר 2018, 09:52
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
בום טראאח כתב:ו. זה לך האות ,והיה אם לא יאמינו לקול האות הראשון והאמינו לקול האות האחרון .
ז. חמר

תשובות נכונות.
וכל הכבוד ליאיר שהוציא את הרוח מחידה ו. :lol:: :lol::
על ידי 1010
24 דצמבר 2018, 17:25
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:אות מהא"ב?

לא.
על ידי 1010
24 דצמבר 2018, 09:57
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידודים וחידות בפרשת שמות.

{ ARCHIVE_JUMP }
הכל במילות התורה, לא ברש"י ולא במפרשים.
מה לא מובן בשאלה ו', אני מחפש אות שהוזכרה בפרשה
על ידי 1010
23 דצמבר 2018, 23:16
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:ומה עם שאלה ד'?

viewtopic.php?p=476798#p476798
אפרת ובית לחם (יהודה)
על ידי 1010
23 דצמבר 2018, 23:15
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
פרשת ויחי חידה א' - איש וחמיו שהוזכרו בפרשה (אחד מהם הוזכר בדרך רמז) , מי הם? חידה ב' - כלי מיטה בפרשה, היכן הוזכר? חידה ג' - שמות של ספרים שהוזכרו בפרשתינו (אני מצאתי 7, מסתבר שיש עוד) ואלו הן? חידה ד' - שני ארגוני חסד בארצינו הקדושה המוזכרים בפסוק אחד בפרשה, מה שמם? תשובה א. האיש הוא יעקב אבינו, ...
על ידי 1010
23 דצמבר 2018, 22:20
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

חידודים וחידות בפרשת שמות.

{ ARCHIVE_JUMP }
אחרי חזק חזק ונתחזק בשבוע שעבר, התחלנו היום פרשה חדשה בחומש שמות חידות לפרשת שמות א. אחד מספרי פוסקי הדור שנפטר לאחרונה מופיע בפרשה, מה שם הספר? ב. ביטוי בפרשה שנכתבה גם בפרשת המן. ג. גויה בפרשה, היכן הוזכרה? ד. אחד מילדי הפלא מהעשור האחרון [חסידי] שנרמז בפרשה. ה. רמז להמולת בחירות בפרשה... ו. אות ב...
על ידי 1010
23 דצמבר 2018, 21:30
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: שריפת גופות!

{ ARCHIVE_JUMP }
וכן כל הקדושים והטהורים שנשרפו במשרפות הגרמנים ימ"ש, לבטח יקומו לתחיית המתים.

נ.ב. לענ"ד טעם ה' וטעם ו' הא בהא תליא, כי החילול ה' הוא בגלל שמראה שאין לו אמונה ח"ו בתחיית המתים.
על ידי 1010
21 דצמבר 2018, 11:03
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שריפת גופות!
תגובות: 11
צפיות: 615

Re: סיוע לדבר עבירה

{ ARCHIVE_JUMP }
לא התבטאתי נכון, הייתי צריך לכתוב שזה לא מוחלט לאיסור כמו אייפון (אלא פחות).
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 22:20
 
פורום: תורה ודעת
נושא: סיוע לדבר עבירה
תגובות: 18
צפיות: 1014

Re: סיוע לדבר עבירה

{ ARCHIVE_JUMP }
וגם רדיו זה לא דבר מוחלט לאיסור כמו אייפון בלי סינון כלל.
וכגון שהרבה שומעים רדיו בהיתר בעת שנוסעים ברכב.
אבל לכאו' הדיון זה לא אם זה אסור או מותר, אלא מה הדין בחפץ שעוברים בו עבירות ואסור להחזיקו, האם מותר לאחד לסיע לחבירו להשיג חפץ זו, או שאיסור לפני עיוור בידו.
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 22:00
 
פורום: תורה ודעת
נושא: סיוע לדבר עבירה
תגובות: 18
צפיות: 1014

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חידות חדשות חבר כנסת בפרשה? לאו בפרשה (בלשון יחיד)? גידי תודה על החידות היפות. ברוך הבא למעגל כותבי החידות. הערה מתבקשת לטובת הסדר והקלות. לכתוב להבא כל חידה בציון אות. החידות שלך הם חידה ה וחידה, 1010 כבר כתב ד חידות. גם מומלץ להשתמש בכתיבת החידות בצבע אדום. אין בעיה חידה טו עיירה במדינת ישראל 1. ...
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 20:29
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:
1010 כתב:1. ב' - בית פרעה, בית יוסף, בית אחיו ומסתמא יש עוד.
2. י' - יהודה אתה יודוך אחיך.
3. ע' - בן פורת עלי עין

מצאת שני אותיות מתוך שלוש. יפה. אבל מה האות השלישית?
האות י' לא. השאלה על אותיות כמו שהם בלי תוספות. ולכן גם לא כתבתי אות גמל שמופיע עם תוספת.

ח' - מאת בני חת.
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 20:28
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
1. ב' - בית פרעה, בית יוסף, בית אחיו ומסתמא יש עוד.
2. י' - יהודה אתה יודוך אחיך.
3. ע' - בן פורת עלי עין
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 18:09
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
אותיות מא"ב? או לועזיות?
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 18:03
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
פרשת ויחי חידה א' - איש וחמיו שהוזכרו בפרשה (אחד מהם הוזכר בדרך רמז) , מי הם? חידה ב' - כלי מיטה בפרשה, היכן הוזכר? חידה ג' - שמות של ספרים שהוזכרו בפרשתינו (אני מצאתי 7, מסתבר שיש עוד) ואלו הן? חידה ד' - שני ארגוני חסד בארצינו הקדושה המוזכרים בפסוק אחד בפרשה, מה שמם? א. האנשים הם מזמן התנ"ך. ...
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 17:42
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
אפשר לפתוח על כך אשכול מיוחד.
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 17:25
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

{ ARCHIVE_JUMP }
הרב הנ"ל הוא הגה"ק רבי יונתן אייבשיץ. יש מקור מוסמך להחלטה השרירותית. סלח לי, אבל לא כל סיפור שמסופר אתה צריך להתווכח ולהוריד ממנה פרטים או אמינות. נמאס להתווכח איתך, כל דבר שמביאים לכאן יש לך קושיות, ואתה מוסיף / גורע פרטים, קבל את הדברים כמו שהם, אם יש ל השגות עליהם אנא הצג אותם לכל הצי...
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 17:25
 
פורום: תורה ודעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 74
צפיות: 3773

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

{ ARCHIVE_JUMP }
הרב הנ"ל הוא הגה"ק רבי יונתן אייבשיץ.
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 09:48
 
פורום: תורה ודעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 74
צפיות: 3773

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
אז איך מוזכר חבר הכנסת בפרשה, לפי מספר הנעליים [אם אתה רוצה שנוכל לפתור את החידה, תן כיוון איך צריך לחפש]
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 00:07
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: פולמוס החצאית

{ ARCHIVE_JUMP }
מישהו יכול אולי לעשות לי טובה ולהסביר על רגל אחת ובקיצור מה הסיפור של הספרא הנ"ל, ניסיתי להבין מתוך הודעותיו הארוכות של יאיר את הסיפור, ולא הצלחתי.
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 00:06
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פולמוס החצאית
תגובות: 15
צפיות: 3096

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
לא החלטתי על סמך ויקיפדיה שהחת"ס נהג כך, אלא אמרתי שאין מקורות תחת ידי, ואדרבה מי שיש לו מוזמן להעלותו לכאן. אמנם, החלטתי לחפש בגוגל והעליתי מוויקיפדיה, אבל לא זו המקור. ולגבי זה שהיו גדולי דורות אחרים שלא נהגו בו, אין זה סותר כלל וכלל, וכבר אלפי שנים שיש מחלוקת בכלל ישראל גבי הרבה דברים, ולכן...
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 00:05
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חבר כנסת - שם פרטי או שם משפחה?
על ידי 1010
20 דצמבר 2018, 00:01
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יפה. מסכים שאיש כנעני הוא תואר וכמו שכתבתי. ועדין הצעתי זאת כפתרון לחידה מאחר שכתבת ברמז. בנוגע לחידה ד יש מאות ארגוני חסד כן ירבו. אולי תמקד לאיזה סוג סיוע הם מציעים באופן כללי. בנוגע לחידה ד. מיקדתי את האפשרויות בכל שכתבתי שנני הארגונים נמצאים בפסוק אחד. כך שאין אפשרויות רבות, אם כי יתכן שאופתע ו...
על ידי 1010
19 דצמבר 2018, 21:49
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:ב. ''ובדם ענבים סותה''? יש גם "ויתחזק ישראל וישב על המטה" אך לא לזה התכוון המשורר...

גם לא.
על ידי 1010
19 דצמבר 2018, 21:48
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
וככלל, לא אהבתי את ההגדרה שלך, לפי השמועה הלא נכונה. מאין לך שזה לא נכון? אתה חס על סיפור שגם לא הבאת לו מקור, ומנסה בכל תוקף לאמת את שמועתו אף שסותר על פניו לדינא של דרכי האמורי שהוא מהתורה. לא אהבתי! מלבד זה שלא הבאת מקור מוסמך לסיפור הנ"ל עם הגאון רבי פינחס הירשפרונג. אלא החלטת "וכך עו...
על ידי 1010
19 דצמבר 2018, 21:48
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
לא תירצת בזה כלום ממה שטענתי. דרכי האמורי זה כאשר אחד יוצא לדרכו וראוה סימן כלשהו ומשום כך אינו הולך לדרכו. [גם לא תמיד זה כך, ויש בזה הבדלים כלשהם] כאן היה זה אחרי שסיים ללמוד והכלב השחור נטפל אליו, וזה לא מנע ממנו ללכת ולעשות את חפצו, כי היה זה אחר שגמר ללמוד כבר. שוב. ושנה לאחר מכן? אתה פשוט מחל...
על ידי 1010
19 דצמבר 2018, 21:45
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
א., אכן טעיתי במקלדתי, ורציתי לכתוב שאכן לא לכך התכוונתי [כפי שכתבת שמסתמא לא לזה כיוון המשורר], שמו אכן שוע, ואני שאלתי על שם איש ושם חמיו שהוזכרו בפרשה , ושם של אחד מהם הוזכר בשינוי ניקוד. לגבי האם איש כנעני זה תוארו של האיש, מחולק אני עליך, התורה מכנה אותו איש כנעני כי זה מה שהיה במציאות, כי התגו...
על ידי 1010
19 דצמבר 2018, 21:11
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
וככלל, לא אהבתי את ההגדרה שלך, לפי השמועה הלא נכונה.
מאין לך שזה לא נכון?
על ידי 1010
19 דצמבר 2018, 21:07
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:לא תירצת בזה כלום ממה שטענתי.

דרכי האמורי זה כאשר אחד יוצא לדרכו וראוה סימן כלשהו ומשום כך אינו הולך לדרכו. [גם לא תמיד זה כך, ויש בזה הבדלים כלשהם]
כאן היה זה אחרי שסיים ללמוד והכלב השחור נטפל אליו, וזה לא מנע ממנו ללכת ולעשות את חפצו, כי היה זה אחר שגמר ללמוד כבר.
על ידי 1010
19 דצמבר 2018, 21:07
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
לגבי א. אכן לך לכך התכוונתי, אבל למה שורא הינך לחמיו של יהודה כנען, זה לא שמו. השם של אחד מהם שכתבתי שנזכר בדרך רמז, הכוונה לכך שזה הוזכר בשינוי ניקוד. ב. אכן רמז יפה, איפוא יש עוד כל מיטה המרומז בפרשה בפסוק עצמו ולא ברש"י. ג. יפה מאוד, מבחר מרשים אוסיף לך את בן פורת יוסף מהרה"ק בעל התולדו...
על ידי 1010
19 דצמבר 2018, 20:55
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
הסיפור על הגאון הנ"ל היה דוקא בסיימו הלימוד, עיין איך שכתבתי שהיה זה ביציאתו.
על ידי 1010
19 דצמבר 2018, 20:51
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
לא החלטתי על סמך ויקיפדיה שהחת"ס נהג כך, אלא אמרתי שאין מקורות תחת ידי, ואדרבה מי שיש לו מוזמן להעלותו לכאן. אמנם, החלטתי לחפש בגוגל והעליתי מוויקיפדיה, אבל לא זו המקור. ולגבי זה שהיו גדולי דורות אחרים שלא נהגו בו, אין זה סותר כלל וכלל, וכבר אלפי שנים שיש מחלוקת בכלל ישראל גבי הרבה דברים, ולכןם...
על ידי 1010
19 דצמבר 2018, 09:51
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
תודה. אז לדבריך כולם נוהגים 3 ימי ניטל?! כי אם כלב בא רק בתאריך מסויים לכאורה אפ"ל שזה התאריך הנכון ורק בו יש לנהוג ובכל אופן לדבריך צריך לנהוג 3 ימי ניטל, האמנם? רובם נוהגים רק יום אחד, יש חלק שנוהגים בשני תאריכים, אין אף אחד שנוהג בשלושתם [חוץ מהרצל...]. לגבי הכלב, יכול להיות שזה שהגיע לאיש ...
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 23:40
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
זה תלוי אך ורק בלועזי. עיקר המחלוקת זה בין ה25 ל12 ל5 בראשון. המחלוקת הוא בין הנוצרים, היות ולפני הרבה שנים מצאו המומחים הנוצרים כי נחסרה מלוח השנה עשרה ימים, ולכן הוסיפו הכנסיה באותה שנה עשרה ימים, ולכן חלה הבדל בין רוב הכתות שקיבלו עליהם את השינוי [וכך זה בימינו אנו] לבין מיעוט שלא קיבל זאת. וכך י...
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 23:27
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
ישנה מסורת על כלב שחור הנטפל למי שלומד תורה ביום הניטל, ואכן היה עובדא עם הגאן הגדול ר' פינחס הירשפרונג גאב"ד מונטריאול זצ"ל שבהיותו ליטאי לא חשש לימי הניטל, ופעם בעת יציאתו מבית המדרש ביום הניטל אחר שלמד, נטטפל אליו כלב שחור ומסוכן, ועפ"י מה שזכור לי, החל מאז לנהוג במנהגי הניטל. אינ...
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 22:33
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
מאמר יפה מהרב טוביה פריינד אודות מנהגי ה'ניטל'
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 21:31
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל

{ ARCHIVE_JUMP }
ישנה מסורת על כלב שחור הנטפל למי שלומד תורה ביום הניטל, ואכן היה עובדא עם הגאן הגדול ר' פינחס הירשפרונג גאב"ד מונטריאול זצ"ל שבהיותו ליטאי לא חשש לימי הניטל, ופעם בעת יציאתו מבית המדרש ביום הניטל אחר שלמד, נטטפל אליו כלב שחור ומסוכן, ועפ"י מה שזכור לי, החל מאז לנהוג במנהגי הניטל. איני...
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 21:26
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

{ ARCHIVE_JUMP }
יש לי השגה קטנה על כותרת האשכול, שנכתב בו הבעל"ט. לא נהוג לכתוב תואר זה על יום שאנו מצטערין על קיומו, וכמו שלא תכתוב יום עשרה בטבת הבל"ט או יום תענית תשעה באב הבעל"ט. רק צריך להתפלל שמשיח צדקינו יבוא במהרה ויבער את הקליפה הנוצרית מעולמינו. לא רק שאנו מצטערים, אלא זה יום המציין את דת ...
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 20:50
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

{ ARCHIVE_JUMP }
יש לי השגה קטנה על כותרת האשכול, שנכתב בו הבעל"ט.
לא נהוג לכתוב תואר זה על יום שאנו מצטערין על קיומו, וכמו שלא תכתוב יום עשרה בטבת הבל"ט או יום תענית תשעה באב הבעל"ט.
רק צריך להתפלל שמשיח צדקינו יבוא במהרה ויבער את הקליפה הנוצרית מעולמינו.
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 20:28
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

{ ARCHIVE_JUMP }
ב. יש מנהגים יחודיים, שיש זמנים אחרים לימי הניטל, יש שלושה דעות מתי חל הניטל ועפ"י זה זה משתנה בין החצרות, עפ"י רוב זה תלוי במוצא של החצרות מאיזה מדינות באו. ג. לי לא ידוע על חצר כזה, ידוע לי על מנהג ויז'ניץ שמחזיקים שני ימי ניטל, אחד היא ניטל קטן הנוהג רק מחצות ועד השקיעה, והשני היא ניטל ...
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 20:25
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

{ ARCHIVE_JUMP }
לגבי מרנא החתם סופר ומנהג הניטל, עשיתי חיפוש קצר בגולג ומצאתי כדלהלן: בוויקיפדיה כתוב: המנהגים שונים מקהילה לקהילה והם פשטו בעיקר בקהילות החסידיות במזרח אירופה והונגריה. המנהג העיקרי הוא להימנע מלימוד תורה ביום חג המולד מהשקיעה ועד חצות הלילה. תלמידי החתם סופר הלכו לישון מוקדם ולמדו אחר זמן חצות. מנ...
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 11:40
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
פרשת ויחי


חידה א' - איש וחמיו שהוזכרו בפרשה (אחד מהם הוזכר בדרך רמז), מי הם?
חידה ב' - כלי מיטה בפרשה, היכן הוזכר?
חידה ג' - שמות של ספרים שהוזכרו בפרשתינו (אני מצאתי 7, מסתבר שיש עוד) ואלו הן?
חידה ד' - שני ארגוני חסד בארצינו הקדושה המוזכרים בפסוק אחד בפרשה, מה שמם?

על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 11:13
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
לא הבנתי מה הקשר בין סרח לפרזיט, מלבד הענין שהמילה לא הוזכרה בפרשה. שלחתי ליאיר בפרטי תשובה נאותה לדעתי, על חלק מהערות הנכונות שהעיר בהערה הקודמת. ביניהן העיר והאיר את תשומת לבי, שיתכן שבאמת לא הבנת את ההקשר והגם שהתנסחת בצורה קצת אחרת..לא זו כוונתך ועל כן אנסה להעביר לך את אשר אני הבנתי ומשם בא הה...
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 11:00
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 516
צפיות: 42931

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

{ ARCHIVE_JUMP }
זה כבר משהו אחר. ואני יסביר נניח ובחור היה שואל את מרנא החתם סופר שבחצות לילה אינו יכול ללמוד מפני סיבות כאלה ואחרות האם היה אומר לו שלא ילמד קודם חצות בגלל הניטל? אז נכון שהתיחס לזה, אבל לא נכון לכלול אותו ביחד עם הנוהגים שלא ללמוד כל עיקר. לא בטוח שהפרשנות שלך נכונה, וחושב שכן ניתן למנות אותו עם ...
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 10:55
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

{ ARCHIVE_JUMP }
אין לי כעת תח"י מקור, רק שזכור לי שהחס"ת הנהיג בישיבתו שהולכים לישון בניטל וקמים בחצות הלילה ללמוד.
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 01:12
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

{ ARCHIVE_JUMP }
תודות למנהל היקר שלנו, השומר על הפורום של כולנו.
על ידי 1010
18 דצמבר 2018, 00:37
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

{ ARCHIVE_JUMP }
אני מזועזע מהזלזול הבוטה וההשתלחות חסרת התקדים של גידי בפורום זה נגד המנהגים המקודשים המקובלים בחצרות החסידים מזה דורות רבים [ולא רק, גם אצל החתם סופר ועוד.] באין פוצה פה ומצפצף!
בלי מחאה, בלי חסימה ובלי מחיקות, בושה וחרפה!
על ידי 1010
17 דצמבר 2018, 21:27
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שח מט לימי הניטל
תגובות: 115
צפיות: 5414

Re: אשכול - לעורר רחמי שמים

{ ARCHIVE_JUMP }
ובכלל, למה הוא מתבייש להשתייך להפלג?
על ידי 1010
17 דצמבר 2018, 21:22
 
פורום: תורה ודעת
נושא: אשכול - לעורר רחמי שמים
תגובות: 21
צפיות: 1510

Re: צילום פוסט-מורטם

{ ARCHIVE_JUMP }
ידוע לי שהתמונה שקיים כיום מהמרהר"י אסאד היא מלאחר פטירתו שהלבישהו והושיבהו על הכיסא וכך צילמו אותו.
על ידי 1010
17 דצמבר 2018, 21:16
 
פורום: תורה ודעת
נושא: צילום פוסט-מורטם
תגובות: 8
צפיות: 399
הבא

חזור לחיפוש מתקדם