עמוד 1 מתוך 1

שאלות בעיון הש"ס

הודעה שלא נקראהפורסם: 08 מאי 2016, 10:47
על ידי Sberkovicz
הערה ברשב"ם בבא בתרא קנז:

מדוע כתב הרשב"ם שכתב שטרו ביום טו בניסן...הא אסור לכתוב ביו"ט, וצ"ע!

Re: הערה ברשב"ם בבא בתרא קנז:

הודעה שלא נקראהפורסם: 08 מאי 2016, 15:21
על ידי יאיר
שאלה יפה, למרות שמדובר בדוגמא.

Re: הערה ברשב"ם בבא בתרא קנז:

הודעה שלא נקראהפורסם: 08 מאי 2016, 15:32
על ידי סבא קשישא
אכן.

עיין ב'גליונות קהלות יעקב על הש"ס' שכתב באמת להגיה לי"ד או ט"ז בניסן.

Re: הערה ברשב"ם בבא בתרא קנז:

הודעה שלא נקראהפורסם: 08 מאי 2016, 15:40
על ידי יאיר
אם הרשב"ם לא כתב ט"ו (שמא כתב ט"ו ולא חש משום שזו דוגמא) מסתבר שכתב ט"ז (שדומה לט"ו) ולא י"ד.

Re: הערה ברשב"ם בבא בתרא קנז:

הודעה שלא נקראהפורסם: 08 מאי 2016, 15:44
על ידי סבא קשישא
מסכים אתך.

באמת בשוטנשטיין כתבו ט"ז (אך לא כתבו מאומה בדברי הרשב"ם בפנים).

כתובות סב:

הודעה שלא נקראהפורסם: 08 מאי 2016, 20:46
על ידי Sberkovicz
כפו מטתו...וברש"י כדת המתאבלים כו'
צ"ע דהול"ל כפו מטתה א"נ מטתן ....ודוק

Re: כתובות סב:

הודעה שלא נקראהפורסם: 08 מאי 2016, 23:20
על ידי יאיר
Sberkovicz כתב:כפו מטתו...וברש"י כדת המתאבלים כו'
צ"ע ד[לכאורה] הול"ל כפו מטתה א"נ מטתן ....ודוק

http://forum.otzar.org/forums/viewtopic ... 17&t=26998

http://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=7&t=662

...

Re: כתובות סב:

הודעה שלא נקראהפורסם: 09 מאי 2016, 04:11
על ידי Sberkovicz
תודה

Re: הערה ברשב"ם בבא בתרא קנז:

הודעה שלא נקראהפורסם: 09 מאי 2016, 08:19
על ידי Sberkovicz
גם בחול המועד אסור לכתוב... ובאמת עיין רש"י ריש מסכת ראש השנה שכתב ציור שהמכירה היתה ביום טו בניסן וצ"ע כנ"ל

הגהות הב"ח ב"ב צד:

הודעה שלא נקראהפורסם: 11 מאי 2016, 16:38
על ידי Sberkovicz
אם יש מישהו שיכול לבאר כונתו שלכאורה אינו מובן

Re: הגהות הב"ח ב"ב צד:

הודעה שלא נקראהפורסם: 11 מאי 2016, 16:49
על ידי יאיר
כוונתך לאות א'?

Re: הגהות הב"ח ב"ב צד:

הודעה שלא נקראהפורסם: 12 מאי 2016, 04:17
על ידי Sberkovicz
הב"ח מגיה והדרה מלוקח ולא הבנתי

בבא מציעא לג:

הודעה שלא נקראהפורסם: 18 מאי 2016, 05:32
על ידי Sberkovicz
רש"י ד"ה למי שהפקדון כתב וז"ל דכיון דשילם קנה כל תשלומיה ובגמרא מפרש טעמא. ולכאורה צ"ע דהמעיין בגמרא יראה שהגמרא מסביר מדוע ליכא בעייה של דבר שלא בא לעולם אבל הגמרא לא מבאר שום טעם למה הכפל של השומר.... וצ"ב

Re: בבא מציעא לג:

הודעה שלא נקראהפורסם: 18 מאי 2016, 07:43
על ידי יאיר
קאי על ההמשך "דאי בעי פטר נפשיה וכו' ".

קידושין סו: ברש"י

הודעה שלא נקראהפורסם: 19 מאי 2016, 07:27
על ידי Sberkovicz
כהנת לויה וישראלית וכו' - לוי שנשא כהנת או ישראלית בנה לוי וכהן שנשא לויה וישראלית בנה כהן (ולוי) ישראל שנשא כהנת או לויה הולד ישראל למשפחותם לבית אבותם כתיב...

והנה יש להעיר

א) מדוע מסביר רש"י לוי קודם כהן.
ב)מדוע בלוי וישראל כתב רש"י "או ישראלית" "או לויה" ובכהן כתב רש"י "וישראלית" (לכאורה פשוט שהכוונה או ישראלית , אולם לא מובן מדוע שינה וי"ל)
ג)מדוע אצל כהן ולוי כתב רש"י "בנה" ואצל ישראל כתב "הולד"

בבא מציעא לג:

הודעה שלא נקראהפורסם: 19 מאי 2016, 20:11
על ידי Sberkovicz
תוספות בבא מציעא לג: ד"ה כגון דקל

ואע"ג דבפרק מי שמת (קמז) אמרינן כו'

נא להאיר עיני בכוונתם דלכאורה בגמרא שם לא נמצא. וצ"ע

תודה מראש

Re: בבא מציעא לג:

הודעה שלא נקראהפורסם: 19 מאי 2016, 21:20
על ידי יאיר

קידושין ע

הודעה שלא נקראהפורסם: 22 מאי 2016, 08:23
על ידי Sberkovicz
מדוע שינה בגמרא בלשונה מפיתקא לטסקא לדיסקא?

Re: קידושין ע

הודעה שלא נקראהפורסם: 22 מאי 2016, 08:36
על ידי יאיר
שינתה הגמרא*

Re: שאלות בעיון הש"ס

הודעה שלא נקראהפורסם: 22 מאי 2016, 20:43
על ידי Sberkovicz
הבנתי

Re: שאלות בעיון הש"ס

הודעה שלא נקראהפורסם: 28 מאי 2017, 21:46
על ידי שמחה שלמה
בשטמ"ק ב"ק י"ב ע"ב ד"ה בכור מוכרין אותו תם חי. פירש רש"י ז"ל בבכור בזמן הזה מוקמינן ליה. ולא ידענא למה הוצרך לפרש כן דאפילו בזמן הבית נמי נמכר חי וכו'. ולא ידענא אמאי לא ימכרנו אפילו לישראל וכשיומם יאכלנו. עכ"ל.
מבואר בשטמ"ק שאפילו בזמן הבית בכור נמכר חי, וצ"ע מתמורה ז' ע"ב דבזמן שבהמ"ק קיים לאו ממונא דכהנים הוא למכרו, וכן הוא ברמב"ם (בכורות א יז), "אין מוכרין אותו כשהוא תם שכיון שהוא עומד לקרבן אין לכהן בו זכות כדי למוכרו"