הערות קושיות בעניני חנוכה

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 26 נובמבר 2018, 20:07

אחד הדברים המפליאים בחג החנוכה הוא בכל הנוגע לדיניה והלכותיה שלא הוזכרו במשנה שחיבר רבי יהודה הנשיא. [רק בדרך אגב הוזכר בכמה מקומות]

חפשתי ומצאתי בזה 4 תירוצים. [השאלה על פי הפשט ולא על פי הדרש]

א. בטעמי המנהגים הביא בשם החתם סופר שרבינו הקדוש מסדר המשנה היה מזרע דוד המלך, ונס חנוכה נעשה על ידי בית החשמונאים שתפסו את המלוכה ולא היו מזרע דוד, וזה הרע לרבינו הקדוש, ובכותבו את המשנה ברוח הקודש, נשמט הנס מחיבורו ע"כ.

לדעתי אין הדברים אמורים ראויים להאמר שרבנו הקדוש לא הזכיר את חנוכה במשניות בגלל סיבות של הקפדה, ובטח ובלא שום ספק, לא יצא תירוץ זה מפיו של מרנא החת"ס . מלבד זאת מצאתי שהחתם סופר בעצמו (גיטין עח. ד"ה כנסי) מביא טעם אחר שנציין אותו ב"ה. וביותר ראיתי בכמה ספרים שכבר הקדימוני ופקפקו על השמועה המוזרה. ראה משמר הלוי עמ"ס חגיגה סימן מו ובשו"ת ציץ אליעזר חי"ט סימן כ"ו.

בהמשך אשתדל ב"ה להקליד את שאר התירוצים והביאורים בזה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 26 נובמבר 2018, 20:47

איני רואה סיבה לפקפוק בתירוץ החת"ס, אכן רבינו הקדוש היה מגזע בית דוד, ומשכך ראוי כי יחוס על כבוד בית אבא, ואין זה חשבונות אישיים, אלא כבוד בית אבא שהוא דבר חשוב.

יש תירוץ נוסף שענייני החנוכה שהיו באמצע בית שני ובסמיכות יחסית לחיבור המשנה, עדיין היו כל ההלכות מחוורות היטיב לכל הקהל, היות והיה עדיין סמוך לנס, משא"כ נס הפורים שהיה בימי חורבן בית ראשון ולא היה סמוך כ"כ, הוצרכו לחבר על כך מסכתא.
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 26 נובמבר 2018, 22:42

תירוץ ב בשאלה מדוע לא הוזכר חנוכה והלכותיה במשנה.

ביאור נוסף [החיד"א בספר דברים אחדים דרוש ל"ב לחנוכה עמ' תקצו ובספר פרדס חנוכה עמ' צ ובשו"ת תולדות יעקב או"ח סימן כט שקיל וטרי בזה עם הגאון האדר"ת] עיקר מטרתו של רבינו הקדוש מסדר המשנה בהעלותו על הכתב את המשניות היתה לכתוב דברים שלא ניתנו לכתיבה עד ימיו מטעם "דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב", ונמסרו בקבלה בעל פה מדור דור, ומשהתחילו להשתכח הדינים בישראל, כתבם רבי שלא תשתכח תורה מישראל משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך". ברם נס חנוכה כבר היה כתבו במגילת תענית שקדמה לכתיבת המשנה לכן לא מצא רבנו הקדוש לנכון לכתוב שנית את אשר כבר נכתב.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 26 נובמבר 2018, 22:49

תירוץ ג בשאלה הנ"ל מדוע לא הוזכר חנוכה והלכותיה במשנה. קצת דומה לתירוץ ג.
החתם סופר (בחי' גיטין עח. ד"ה כנסי) ובשו"ת יד יצחק (ח"ג סימן רצ"ד אות ד) כתבו לבאר דהנה הרמב"ם (פיה"מ מנחות פ"ד מ"א) מסביר שבמשנה לא מוזכר עניני תפילין ומזוזוה על אף היותם חלק ממצוות התורה, לפי שבזמן שחיברו את המשנה היו דינים אלה ידועים היטב לכל אדם ואדם. יתכן איפוא שגם הלכות חנוכה היו שגורים וידועים בפי כל עד שרבי מסדר המשנה לא מצא לנכון לעלותם בכתב במשניות.

ספר חתם סופר שם וז"ל ...ואף על גב שלא נזכר כן בשום משנה במס' גיטין מ"מ כיון שרגילו' הי' להם אותן הלשונו' לא חששו להזכירם ומייתי ראיה לקמן פ"ה ע"ב אמר אביי שהי' רגילים לכתוב גם כן ודין וכו' אין כוונתם על ודין אלא אסוף מילתא דאביי לאתנסבא להתנסבא והיכן נזכרים אותן לשונו' דפשיטא להו לאביי אע"כ רגילים היו ולא הוזכר במשנה וברייתא ה"נ הכא. ואל תתמה שהרי בשום מקום במשנה לא נזכר שיניח אדם תפילין ושבגד של ד' כנפו' חייב בציצי' אלא תפלה של ראש אינו מעכב של יד ותכלת אינו מעכב לבן ולא תנן חייב אדם להדליק נר חנוכה אלא גץ שיוצא ר' יהודה אומר בנר חנוכה פטור, ונר חנוכה גופא היכי הוזכר במשנה אלא רגילים הי' בכך ולא הזכיר ה"נ לשונו' הללו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 27 נובמבר 2018, 20:37

איך היה מותר לחנה אמה של שבעת הבנים שמסרו נפשם על קדושת השם, לקפוץ מהגג אל מותה, ועוד יצא בת קול שאם הבנים שמחה ומוזמנת היא לחיי העולם הבא.
ובאיזה היתר איבדה עצמה לדעת?
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי גאליציאנער » 28 נובמבר 2018, 02:20

מובא בספרים שמותר היה לה מפני צערה, [שנשתטתה מחמת רוב צערה,] אכן איני זוכר מקור ואודה למי שיודע מקור על כך.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא
סמל אישי של המשתמש
גאליציאנער
 
הודעות: 7218
הצטרף: 21 מרץ 2016, 14:54
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 28 נובמבר 2018, 09:41

א"כ הותר הדבר גם בימינו אנו לכל מי שמאבד עצמו לדעת, תמיד עושים זאת מחמת צער וכיו"ב...
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 29 נובמבר 2018, 18:49

ידוע מח' השו"ע והרמ"א סי' תרע"א ס"לגבי מהדרין דהשו"ע פוסק כהתוס' והרמ"א כהרמב"ם וכתב הט"ז שם סק"א "ובכאן יש חידוש המנהג שבני ספרד נוהגים כהתוס' ובני אשכנז כרמב"ם וזה לא מצינו בשאר מקומות עיי"ש וצ"ע מה החידוש הרי הרמב"ם בעצמו כותב "מנהג פשוט בכל עירנו בספרד שיהיו כל בני הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה ולילה" עכ"ל. וא"כ בני ספרד לא נוהגים כתוס' שהרי זה מנהג פשוט עוד מלפני תוס' וכפי שמעיד הר"מ עצמו וא"כ אין זה נגד הר"מ וצ"ב. ועוד שגם בני אשכנז לא ס"ל כהר"מ שבעה"ב מדליק כמס' בני הבית אך הבעה"ב מדליק משא"כ בני אשכז כאו"א מדליק לעצמו ויל"ד. ועדין צריך עיון.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 29 נובמבר 2018, 18:50

בשו"ע סוסי' תרע"ה הביא בשם יש אומרים קטן מוציא יד"ח בהדלקת נרות חנוכה עיי"ש ובמ"ב שם. ויל"ע בדין זה במה חלוק משאר מצוות שאין יוצאים יד"ח ע"י קטן. יתירה מכך בהל' מגילה סי' תרפ"ט פסק השו"ע דאין יוצאין ע"י קריאת קטן ולא הזכיר כלל דעה שיוצאים על ידו יד"ח וצ"ב מהו שורש החילוק ביניהם.

ואם כי כתבנו ליישב ארצה לשמוע עוד ישובים או הערות.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 29 נובמבר 2018, 18:51

השו"ע סי' תרע"ט ס"א וז"ל בערב שבת מדליקין נר חנוכה תחילה ואח"כ נר שבת עיי"ש. והט"ז שם ס"ק א' כתב וז"ל ולדידן שיש מנהג פשוט שהאשה המדלקת נר שבת מקבלת שבת עליה ואסורה במלאכה רק אחרים מבני הבית עדין מותרים ואם שכח להדליק נר חנוכה אסור לו להדליק אלא יתן לאחד מבני ביתו להדליק ולא כלבוש שמתיר בדיעבד בזה להדליק אח"כ כיון שלא קיבל בפירוש שבת עכ"ל. והפרי מגדים שם אשל אברהם ס"ק א' הקשה ע"ד מהגמ' נזיר יב: כל מילי דאיהו לא מצי למיעבד לא מצי למשוי שליח וא"כ אם קיבל שבת בפירוש צ"ע איך יאמר לאחר להדליק בשבילו דנראה מטעם שליחות והא איהו כבר קיבל שבת וכתב הפמ"ג שם ליישב דלאו שליחות ממש הוי כיון שממונו הוא ואחר מעשה קוף עביד" עיי"ש. וצ"ע בדברי הפמ"ג כיון דהמצוה של הדלקה הינה בעצם ההדלקה וחובה המוטלת על הגברא א"כ מאי מהני מה דמדליק אחר בשבילו דכיון דמדין שליחות אין מתיחס מעשה השליח דהא לאו בר מינוי לשליח מחמת שקיבל עליו שבת א"כ מהיכת"י שתתיחס מצות ההדלקה לאשה ואי נימא דס"ל דמצוה של הדלקת נ"ח הינה דין על הבית א"כ מה קשיא ליה להפמ"ג מדין שליחות ומה נצרך ליישב דהוי כמעשה קוף דהא קו' מעיקרא ליתא דכיון דהמצוה מוטלת על הבית אין דין שידליק דוקא בעה"ב וסגי שמדליק אדם אחר בשביל בית זה.

ונראה דס"ל להפמ"ג דזה גופא דכיון דמצות נר חנוכה מוטלת על הבית כיון שמדליק בשביל בית זה א"כ קיים המצוה (אלא דצ"ע מה דנקט דהוי ממונו דסגי במה שהדליק בשביל הבית ויל"ע). ובעצם קו' האחרונים יש פירכתא דכל קו' רק משום חסרון בכח השליחות דאינה יכולה להתקיים דחסר בכח המשלח "דלא מצי עביד" אבל צ"ע טפי בד' הט"ז והמג"א כיון דכבר קיבלה שבת ובפרט להמג"א שקיבלה בפירוש א"כ מופקעת בכלל ממצות הדלקת נ"ח ולא רק משום השליחות דהנה אדם שידליק נ"ח בשבת נראה דלא יצא יד"ח אף בלא טעמא מהב"ע שאע"פ שאדם השוחט בשבת שחיטתו קיימת ולא חשיב נבילה וטריפה מ"מ בהדלקת נר חנוכה עצם התקנה לא נתקנה ביום שבת היינו בצאת הכוכבים של יום שישי ורק דנתקן דמצות הדלקה היא מפלג המנחה בשביל שבת (וכ"כ הפמ"ג עיין סי' תרע"ב הובא בביה"ל ד"ה ובלבד ואע"פ שהביא בשו"ע שבע"ש צריך שידלק עד חצי שעה אחר השקיעה מ"מ עיקר התקנה בפלג המנחה) ויל"ע.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 29 נובמבר 2018, 18:53

נסתפקו האחרונים עיין שו"ת שואל ומשיב סי' שמ"ט האם בשמן גזול יוצאים יד"ח של נר חנוכה. ונראה לבאר הספק בשני פנים א. כיון דהוי מצוה מדרבנן האם נימא דמצוה הבאה בעבירה הוא דוקא במצוה דאו' וכמש"נ לגבי ד' מינים "אמר לכם משלכם" עיין סוכה מד. או דנימא דגם במצוה דרבנן אמרינן מהב"ע ובקובץ הערות הביא מד' תוס' סוכה שסתרו דבריהם. אופן ב'. דהרי עיקר מצות נר חנוכה על עצם "מהות האור" האם בכה"ג אמרינן מהב"ע או לא דאי נימא דעיקר המצוה על עצם מהות האור הרי בכה"ג שמדליק את הנר כבר קנאה בשינוי דהשתא השלהבת עולה וכיון שקנאה הוי שלו וחייב לברך עליו ויוצא יד"ח כמש"כ המהרצ"ח סנהדרין ו: בדין גזל חטים טחנה ואפאה עיי"ש.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 29 נובמבר 2018, 18:54

הסתפקתי היכן שהיו לאדם נרות שעוה ונתכוין להדליק בהם נ"ח ובשעה שבא להדליק נזדמן לידו שמן זית דהוא מצוה מן המובחר (עיין סי' תרע"ג ס"א בהגה') האיך דינו בזה מצד אחד י"ל דהידור מצוה איכא בזה ולכך ידליק בשמן זית מאידך יש לצדד כיון דהתכוון להדליק בנרות השעוה לאו שפיר עביד לעזוב נרות הללו ולהדליק בשמן וכעין מה דמצינו באדם שעלה בידו תפילין של ראש מניחם קודם לשל יד אף שעשיית המצוה להקדים של יד. ואם כי כתבנו לפשוט את הספק ארצה לשמוע חברים נוספים.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 29 נובמבר 2018, 18:54

פתרון הלכתי...
הסתפקתי באדם שעומד בתפילת שמו"ע קודם אמירת על הניסים והש"ץ התחיל בתפילת החזרה, האם יש היתר לדלג בשביל להספיק אמירת קדושה ושורש הספק דשי' חלק מהראשונים דקדושה הוי מה"ת וכך ס"ל להריצב"ש ואף לשי' הראשונים דהוי מדרבנן וכמו שס"ל להרא"ש אבל איכא אסמכתא "ונקדשתי בתוך בני ישראל" ואחר חיפוש מצאתי שעמדו ע"ז האחרונים, בס' פרי שדה והצמח צדק כתבו דאינו מדלג עיי"ש טעמם.

אמנם עלה בדעתי למצוא פתרון שלא יפסיד אמירת הקדושה ע"י שיאמר עיקר הנוסח של על הניסים ויעלה לו. דהנה הביה"ל סי' קי"ז בסו"ד כתב היכא דדילג 'עיקר תוכן הברכה' צריך לחזור ומשמע דעיקר הברכה אינה רק בחתימתה שמזכיר שם ה' אלא אף התוכן העיקרי שבה ולפ"ז בנידו"ד אם יאמר עיקר הנוסח של על הניסים יצא בזה. ונראה להביא ראיה מדברי הפוסקים דכתבו גבי אדם שכורך כריכות התפילין ובתוך זה שומע קדושה מותר לו לדלג על כל הכריכות דסגי בעיקר ההנחה ולכאורה ה"ז דומה למש"כ. ושמא יש לדחות דגבי תפילין אחר שמיעת הקדושה הרי הוא יחזור ויכרוך ואמנם כאן בנידו"ד הרי אינו יכול לחזור לומר על הניסים בתוך התפילה בשלימות וי"ל.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 29 נובמבר 2018, 22:04

מה עם הקושיא היודועה למה לא הוזכרה נס פך השמן בנוסח של ועל הנסים?
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 30 נובמבר 2018, 00:59

1010 כתב:מה עם הקושיא היודועה למה לא הוזכרה נס פך השמן בנוסח של ועל הנסים?

הנה כתב המהר"ל בנר מצוה לוּ היינו מנצחים במלחמה בלבד, היו נשמעים קולות שונים, שזוקפים את הניצחון הצבאי האדיר - לזכותנו! – בזכות התושייה והאומץ של חיילינו, בזכות הגאונות הצבאית של יהודה המכבי וכו' וכו', ניצחנו. ושוכחים שאחרי הכול בלי עזרתו של א-לוהים לא היה סיכוי לגבור על מכונת המלחמה הבלתי מנוצחת של היוונים, העדיפה בנשק ובכוח צבאי עשרת מונים. כל ההתייחסות אל הניצחון הייתה עלולה להפוך ליחס של חול 'נטול א-לוהים', ובסופו של דבר הניצחון היה של ה...יוונים, שזו בדיוק היתה תפישת עולמם. בשביל זה היה צריך איזה נס קטנטן, משהו כזה שאף אחד לא יוכל להתפלפל, להתחמק ולתלות אותו בגורמים טבעיים. אירוע שלכולם יהיה ברור שיד א-לוהים חוללה אותו. לשם כך התגלה לו פך אחד קטן של שמן שיזכיר לכולם מי הוא זה שעומד מאחורי כל ההתרחשויות ושבזכותו גם ניצחנו במלחמה. ועל כן עיקר הנס הוא עצם הנצחון ונס פך השמן תכליתו באה רק בשביל ללמד על נס הנצחון במלחמה שנעשה על ידי הקב"ה ולא חלילה להיפך, לייחס את הנצחון לדבר חול נטול אלוקים בזכות הכח והתושיה של החשמונאים.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 30 נובמבר 2018, 02:29

שש חקירות מענינות בנרות חנוכה

א. מעשה באחד שאמר לפני התפילה בחנוכה כל התהילים ונתעוררה שאלה לאחר התפילה האם יכול לברך על ההלל, והיינו האם לגבי הברכה צריכים לחוש למ"ד מצוות אין צריכות כוונה עי' משנ"ב תפט ס"ק כב' ובסימן ס' ס"ק ח' ויש לחלק ולפלפל.

ב. מעשה באדם שהדליק בנר השישי רק חמש נרות, וראה רק לאחר שכבו כל הנרות ויש לדון אם יכול כעת להדליק.

ג. כ' השו"ע (תרעב-א) שאם הוא טרוד יכול להדליק משעת פלג המנחה ובלבד שיתן שמן כשיעור עד שתכלה רגל מן השוק, ויש לדון אם ברכות הרואה אפשר לומר קודם השקיעה.

ד. יש לחקור בבירך הברכות וקודם שהדליק נשפך השמן והוצרכו לשים שמן אחר האם צריך לברך עוד פעם.ועוד יש לדון כשנשפך רק השמן של הנר הראשון שהוא עיקר המצווה, ועי' משנ"ב תקפה ג' לגבי ברך על שופר וקודם שהתחיל לתקוע הוצרך לתקוע בשופר אחר (וי"ל שגם כשנשפך השמן, מ"מ נשארה הפתילה).

ה. כתב המשנ"ב שמי שהדליק ונזכר לאחר שגמר להדליק שלא בירך, יוכל לברך הברכות שהרואה מברך דלא גרע מהרואה. ויש לדון באופן זה שמברך מדין הרואה, האם ב"ב נגררים אחריו או לא. (ויעו' תשו' רע"א תניינא יג' שני טעמים למה המדליק יכול לברך לאחר ההדלקה).

ו. חצר שיש לה שני פתחים צריך להדליק בשני פתחים משום חשד, וברמ"א (תרע"א ח') שבפתח השני לא יברך. יש לחקור באופן שבפתח הראשון לא בירך, ונזכר לפני שהדליק בפתח השני, האם יברך. (יעו' ברכ"י תרע"א יא' וביו"ד סי' יג ה').
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 30 נובמבר 2018, 10:56

חזקי, מה שהבאת מהמר"ל, יפה מאוד, נהניתי.
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 30 נובמבר 2018, 11:02

לגבי החקירות.
א. איני יכול לחלק ולפלפל, אבל אני יודע שהוא חייב לחזור ולומר הלל בברכה! [אגב, בהלל חוזרים חזן וקהל על הפיסקאות של הודו, יאמר נא, וכן חוזרים פעמיים על הפסוקים של אודך, אנא ה', וברוך הבא וכו']
ב. לכאו' תלוי בחקירה של בריסק האם אפשר לעשות הידור למצוה אחרי שהמצוה כבר נעשתה.
ג. אם היה אפשר לברך ברכת הרואה קודם השקיעה לא היה חייב לתת שמן כשיעור חצי שעה אחר הזמן.
ד. זוכרני שלא חייב לברך עוה"פ. [הברכה היא על ההדלקה והאש ולא על השמן]
ה. סבורני שאין בני ביתו נמשכים אחר ראייתו, מחמת שההדלקה הוא חובת איש וביתו וממילא זה נזקף לזכות באי הבית, משא"כ הראיה שזה לא קוש רלביתו של האיש.
ו. הסברא אומר שכן.
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 01 דצמבר 2018, 20:48

1010 כתב:לגבי החקירות.
א. איני יכול לחלק ולפלפל, אבל אני יודע שהוא חייב לחזור ולומר הלל בברכה! [אגב, בהלל חוזרים חזן וקהל על הפיסקאות של הודו, יאמר נא, וכן חוזרים פעמיים על הפסוקים של אודך, אנא ה', וברוך הבא וכו']
ב. לכאו' תלוי בחקירה של בריסק האם אפשר לעשות הידור למצוה אחרי שהמצוה כבר נעשתה.
ג. אם היה אפשר לברך ברכת הרואה קודם השקיעה לא היה חייב לתת שמן כשיעור חצי שעה אחר הזמן.
ד. זוכרני שלא חייב לברך עוה"פ. [הברכה היא על ההדלקה והאש ולא על השמן]
ה. סבורני שאין בני ביתו נמשכים אחר ראייתו, מחמת שההדלקה הוא חובת איש וביתו וממילא זה נזקף לזכות באי הבית, משא"כ הראיה שזה לא קוש רלביתו של האיש.
ו. הסברא אומר שכן.

יפה מאד, שעברת על החקירות וכתבת את שעולה בדעתך בתוספות סברות כל הכבוד. כמו כן יש כמה וכמה הערות וצ"ע שהבאנו ונשמח אם החברים יכתבו את תירוצם או סברתם.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 01 דצמבר 2018, 20:50

חזקי כתב:בשו"ע סוסי' תרע"ה הביא בשם יש אומרים קטן מוציא יד"ח בהדלקת נרות חנוכה עיי"ש ובמ"ב שם. ויל"ע בדין זה במה חלוק משאר מצוות שאין יוצאים יד"ח ע"י קטן. יתירה מכך בהל' מגילה סי' תרפ"ט פסק השו"ע דאין יוצאין ע"י קריאת קטן ולא הזכיר כלל דעה שיוצאים על ידו יד"ח וצ"ב מהו שורש החילוק ביניהם.

ואם כי כתבנו ליישב ארצה לשמוע עוד ישובים או הערות.


והנראה ליישב עפ"י חקירת האחרונים בגדר מצות נרות חנוכה אם נ"ח מצוה המוטלת על האדם "גברא" או מצוה התלויה בבית "חפצא" ושורש לד' מצינו בפלוגתת השו"ע והרמ"א, השו"ע ס"ל דבעה"ב לחוד מחויב בהדלקת נ"ח ושאר ב"ב יוצאים בהדלקתו והרמ"א שם ס"ל דכל בני הבית מחויבים בהדלקה ונראה לבאר דנחלקו בחקירה זו השו"ע ס"ל דנ"ח הוי "חובת חפצא" והיינו דבכל בית צריך שידלקו נ"ח בשביל פרסומי ניסא מאידך הרמ"א ס"ל דחיוב הדהנ"ח מוטלת על הגברא ולכך כל אחד ואחד חיוב עצמי ואינו נכלל בהדלקת בעה"ב. ועפ"י כ"ז מבואר היטב מש"כ השו"ע בשם י"א שקטן מוציא יד"ח בהדלקתו, דאין מצות ההדלקה חיוב על הגברא -שאין קטן מוכשר לכך ואינו מצווה- אלא מצוה המוטלת על הבית ולכך הדלקת קטן מועילה. וכמו"כ יתבאר הטעם דחלוק הדהנ"ח משאר מצוות שאין קטן מוציא יד"ח, דנר חנוכה הינה מצוה חלוקה משאר המצוות, שהינם חובה המוטלת על הגברא. (ויל"ע לפ"ז אם גוי מדליק וי"ל.) ולפי כ"ז אפשר דפליג הרמ"א על פסק השו"ע ולעולם אין קטן מוציא יד"ח ומד' המ"ב (שם ס"ק י"ד) דומני שמד' כך עולה ויל"ד [והנה כל דברינו נכתבו למעלה מעשור. וכעבור עשור ראיתי שכך גם כתב הגר"ש רוזובסקי הובא בנתיבות ההלכה ע"י הרה"ג מאיר שולביץ עיי"ש].
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 01 דצמבר 2018, 20:57

בגמ' הביאו שני טעמים על המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בענין מנין הנרות שמדליקים מידי יום.
הטעם הראשון חד אמר ב"ש כנגד הימים היוצאים וב"ה כנגד הימים הנכנסים.
והטעם השני חד אמד - ב"ש כנגד פרי החג, וב"ה כי מעלין בקוד שואין מורידין.
וצ"ע כי לכאו' הטעם השני, מתקבל על הדעת למה ב"ש אוחז כך וב"ה אוחז אחרת, אבל עפ"י הטעם הראשון עדיין צרים טעם למה ב"ש כנגד הימים היוצאים ולמה ב"ה כנגד הימים הנכנסים.
נשמח לקבל תשובה.
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 01 דצמבר 2018, 21:51

1010 כתב:בגמ' הביאו שני טעמים על המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בענין מנין הנרות שמדליקים מידי יום.
הטעם הראשון חד אמר ב"ש כנגד הימים היוצאים וב"ה כנגד הימים הנכנסים.
והטעם השני חד אמד - ב"ש כנגד פרי החג, וב"ה כי מעלין בקוד שואין מורידין.
וצ"ע כי לכאו' הטעם השני, מתקבל על הדעת למה ב"ש אוחז כך וב"ה אוחז אחרת, אבל עפ"י הטעם הראשון עדיין צרים טעם למה ב"ש כנגד הימים היוצאים ולמה ב"ה כנגד הימים הנכנסים.
נשמח לקבל תשובה.

מתוך דברי הפני יהושע שם יתבארו הדברים. ודוקא הפנ"י בסו"ד שם מבין שהטעם העקרי אינו משום פרי החג וכו' אלא הטעם הראשון.
פני יהושע שם (ד"ה פליגי בה תרי אמוראי כו' עד מעלין בקדש ולא מורידין) וז"ל ולכאורה אין אלו הטעמים מספיקין אלא לענין אי פוחת והולך עדיף או מוסיף והולך עדיף אך דאכתי בעיקר הדבר צריך טעם למה חילקו חכמים בין הפרקים ולא השוו מדותיהם שידליקו בכל הלילות בשוה או אחד אחד או שמנה שמנה. והנראה בזה דודאי כן הוא מעיקר התקנה אלא דטעמא דמהדרין מן המהדרין דכיון שבכל יום ויום נתרבה פרסום הניסא וחיבת המקום יותר ביותר לכך ראוי לעשות הדור מצוה לפי ערך פירסום הנס והחיבה והיינו טעמא דמ"ד כנגד הימים היוצאין שהרי בלילה הראשונה לא נתפרסם הנס כי אם על אותה לילה בלבד כמו שכתב בבית יוסף [או"ח סי' תרע"א] משא"כ בכל לילה בהתוסף הימים היה הנס יותר שהיה דולק והולך כל אותן הימים מש"ה ראוי להרבות בנרות כפי מספר אותן הימים. וטעמא דמ"ד פוחת והולך כנגד ימים הנכנסין היינו משום דודאי אם היה הנס ניכר בנרות המנורה היה ראוי להיות מוסיף והולך. כאאלא דלפי האמת לא כך היה שהרי היה צריך להטיב הנרות בכל יום ולהסיר השמן והפתילה ישנה וליתן שמן ופתילה חדשה לצורך מחר כדאיתא במנחות [פ"ח ע"ב] דאפילו בנר שכבה קי"ל נדשן השמן ונדשן הפתילה. נמצא דלפי"ז שעיקר הנס לא נעשה אלא בפך שבלילה ראשונה לא הורק ממנו אלא חלק שמינית ומזה נתמלאו כל נרות המנורה וכיון שנשארו שבעה חלקים כאילו עדיין בפך היה ניכר ונרגש שיאריך זמן הנס עוד שבעה ימים מש"ה ראוי להדליק שמנה משא"כ בלילה שניה שכבר נחסרו שני חלקים וחסרון אינו ניכר כלל בפך אם נחסר ביום אחד או בשני ימים. אמנם לפי שנשאר עדיין ששה חלקים מלבד אותו הלילה מש"ה ראוי להדליק שבעה דרך כלל דמשום שהיה עיקר הנס בפך והפך בכל יום היה מתמעט והולך מש"ה ראוי לעשות הידור מצוה גם כן בענין זה דפוחת והולך. ולפי"ז יש לנו לומר דטעמא דמ"ד כנגד פרי החג נמי אין זה עיקר הטעם דמה ענין הדלקת הנרות שהוא משום פירסום הנס לפרי החג שהוא גזירת המקום אלא ודאי דטעמא דידיה נמי כדפרישית לפי שהפך היה מתמעט והולך אלא דאכתי אין זה מספיק לעשות הידור מצוה בענין זה דפוחת והולך כיון דהלכה פסוקה בכל מקום דמעלין בקודש ולא מורידין מש"ה איצטריך להדורי אטעמא דפרי החג דאשכחן מיהו בשום דוכתא דפוחת והולך כ"ש הכא דשייך לעשות כן לפי ענין הנס דהיה מתמעט והולך, כן נראה לי נכון:


וראה עוד מה שכתב בזה בספר בניהו בן יהוידע שבת כא: וז"ל שם טעמא דב"ש כנגד ימים הנכנסין. יש להקשות בשלמא ב"ה מסתבר טעמייהו אבל ב"ש מ"ט בזה, ונראה לי בס"ד דכתבו הפוסקים דבשמן היה שיעור לילה אחת והניחוהו כולו ושרתה בו ברכה, שהיה דולק בכל לילה חלק אחד משמונה שהיה בתחילה בלבד, נמצא לילה ראשונה שרתה הברכה על ח' חלקים, ובשניה שכבר נדלק חלק אחד מהם שרתה על ז' חלקים, וכן בשלישית על ששה וכעז"ה, ולכן סבירא ליה לב"ש פוחת והולך שידליק לפי חלקים שנשארו בנר בשעת הנס:
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 01 דצמבר 2018, 21:53

ולי היה קשה על טעמם של בית שמאי משום פרי החג ודלא כב"ה משום מעלין בקודש. וכי בית שמאי פליגי על האי כללא?
וראיתי במהרש"א שם כא: כתב וז"ל יש לעיין דודאי לא פליג ב"ש בהא דמעלין בקודש דילפינן מקרא כפירש"י ובפרי החג ודאי דאיכא טעמא כדאמרינן לפי שהם נגד ע' אומות עובדי כוכבים שיהיו פוחתין והולכין וי"ל דה"נ איכא טעמא כמ"ש הב"י והרא"ם בתירוץ א' שהיה הנס גם בליל ראשון לפי שהיה מעיקרא מתחלק לח' חלקים נמצא ח' חלקים שמן היו פוחתין והולכים מלילה ללילה וה"ק ב"ש כנגד פרי החג כיון דאיכא טעמא לית לן למיחש להא דמעלין בקודש כו' ה"נ הכא איכא האי טעמא וק"ל:
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 01 דצמבר 2018, 21:57

תירוץ יפה שלמדי בשב"ק בספה"ק אוהב ישראל מהרה"ק מאפטא זי"ע:

שבת פרק ב' (כא ב) תנו רבנן מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין בית שמאי אומרים ליל ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך. ובית הלל אומרים ליל ראשון מדליק א' מכאן ואילך מוסיף והולך. ופליגי בה תרי אמוראי. ר' יוסי בר אבין ור' יוסי בר זבידא. חד אמר טעמא דבית שמאי נגד ימים הנכנסים וטעמא דבית הלל נגד ימים היוצאים. וחד אמר טעמא דבית שמאי נגד פרי החג וטעמא דבית הלל מעלין בקודש ולא מורידין. עכ"ל הגמרא.
ראשונה יש להבין. אליבא דמאן דאמר נגד ימים הנכנסין והיוצאין עם כל זה באיזה סברא פליגי בית שמאי ובית הלל: וי"ל על פי פשוטו דידוע קושיית הפוסקים למה אנו עושים ח' ימים חנוכה הלא הנס בשמן לא היה רק ז' ימים כי על לילה אחת היה שמן בהפך כשיעור להדליק. ועיין שם שתירצו כל אחד לפי דרכו הב"י והט"ז ז"ל ושאר הפוסקים ז"ל.
והנה לכל התירוצים היה הנס של ז' ימים כלול בהשמן אשר היה בפך ללילה הראשונה. ונמצא דביום הראשון היה עיקר גודל ותוקף הנס על כל ח' ימי חנוכה. וביום הב' לא היה הנס גדול כל כך כי לא היה כי אם על ז' ימים וכן ביום הג' לא היה הנס כי אם על ו' ימים וכן כולם ולכן סבירא להו לבית שמאי דביום א' מדליק שמנה נגד ימים הנכנסין כיון שאז היה כלול בהשמן גודלו ותוקפו של הנס על כל ח' ימי חנוכה. ומכאן ואילך פוחת והולך כמו שהנס היה אז פוחת והולך ונתמעט מידי יום ביומו כנ"ל.
ובית הלל סבירא להו כיון דאנן פירסומי ניסא בעינן להראות לכל באי העולם גודל תוקפו של הנס כדי להודות ולהלל להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ברחמיו ומאחר שבכל יום ויום נתוודע ונתגלה לנו ולעין כל הנס יותר ויותר הגם שהכל היה כלול ביום הראשון עם כל זה היה כמוס ונעלם ולא היה נודע וניכר עדיין עד שראו בכל יום ויום גודל הנס יותר ויותר.
ומפני שהעיקר הוא לפרסם הנס לכל לזה סבירא להו לבית הלל דמוסיף והולך בכל יום נגד ימים היוצאין כדי לפרסם בכל יום כמה ימים היה הנס. ובליל שמיני מדליק שמנה. להגלות לעין כל שהנס הגדול היה על ח' ימים כמו שנתוודע לנו אז בכל יום ויום הנס הגדול יותר ויותר וקל להבין:
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי ביטחון » 02 דצמבר 2018, 11:42

נעים להיזכר בכל הנ"ל. להדפיס ולקחת הביתה לומר משהו ע"י הנרות
סמל אישי של המשתמש
ביטחון
 
הודעות: 831
הצטרף: 18 אפריל 2018, 11:46
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 02 דצמבר 2018, 15:08

לומר משהו על יד הנרות לבני המשפחה, עדיף יותר לומר ווארטים ורעיונות קלילים -ראה באשכול כאן viewtopic.php?f=9&t=14482
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 04 דצמבר 2018, 17:10

חזקי כתב:אחד הדברים המפליאים בחג החנוכה הוא בכל הנוגע לדיניה והלכותיה שלא הוזכרו במשנה שחיבר רבי יהודה הנשיא. [רק בדרך אגב הוזכר בכמה מקומות]

חפשתי ומצאתי בזה 4 תירוצים. [השאלה על פי הפשט ולא על פי הדרש]

א. בטעמי המנהגים הביא בשם החתם סופר שרבינו הקדוש מסדר המשנה היה מזרע דוד המלך, ונס חנוכה נעשה על ידי בית החשמונאים שתפסו את המלוכה ולא היו מזרע דוד, וזה הרע לרבינו הקדוש, ובכותבו את המשנה ברוח הקודש, נשמט הנס מחיבורו ע"כ.

לדעתי אין הדברים אמורים ראויים להאמר שרבנו הקדוש לא הזכיר את חנוכה במשניות בגלל סיבות של הקפדה, ובטח ובלא שום ספק, לא יצא תירוץ זה מפיו של מרנא החת"ס . מלבד זאת מצאתי שהחתם סופר בעצמו (גיטין עח. ד"ה כנסי) מביא טעם אחר שנציין אותו ב"ה. וביותר ראיתי בכמה ספרים שכבר הקדימוני ופקפקו על השמועה המוזרה. ראה משמר הלוי עמ"ס חגיגה סימן מו ובשו"ת ציץ אליעזר חי"ט סימן כ"ו.

בהמשך אשתדל ב"ה להקליד את שאר התירוצים והביאורים בזה.

טעם רביעי מדוע רבי לא חיבר מסכת חנוכה?
מצאתי בספרים [הרב ראובן מרגליות בספרו יסוד המשנה ועריכתה פרק ב ובספר זיו המנהגים חודש כסליו עמוד רנה אות ו ובשו"ת שואל ונשאל ח"ד או"ח סימן לו וראה מה שהוסיף בשו"ת ציץ אליעזר חי"ט סימן כ"ו בשולי הדברים סוף קטע מספר 3, העתקתי בקצרה יען והדברים ארוכים ואין בזמני להעלות את כל הדברים על גבי הכתב] בגלל המצב המדיני ששרר בארץ ישראל והחשש מפני הרומאים, והרשות פקחה עינה על דרכי איש ואיש ותהלוכותיו, ואחרי אשר חשב רבי שספרו יבוקר מאנשי מדע העומדים מחוץ ליהדות שיחרצו עליו משפטם לפני כס הממשלה המרכזית ברומא נבין למה השמיט ממשנתו הרבה דברים חשובים עקרים בתורת ישראל והוא נצר משרשי בית דוד לא הזכיר תקות ישראל ותוחלתו הגאולה העתידה על ידי משיח בן דוד כאשר הזכיר ענין תחיית המתים. כן לא שנה ענין חנוכה והלכותיה במשנה בעוד אשר להלכות פורים קבע מסכת מיוחדת שזהו לאשר כל אלו היו למורת רוח הרומיים שחשבום כענינים פוליטיים חגיגת הנצחון הלאומי ותקות חפשיותו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 04 דצמבר 2018, 17:17

1010 כתב:איני רואה סיבה לפקפוק בתירוץ החת"ס, אכן רבינו הקדוש היה מגזע בית דוד, ומשכך ראוי כי יחוס על כבוד בית אבא, ואין זה חשבונות אישיים, אלא כבוד בית אבא שהוא דבר חשוב.

א. לא מפקפקים בדברים שכתב החתם סופר. זה שמועה שהביא משמו בספר טעמי המנהגים, שצירף כל שמועה בלי לברור.

ב. החתם סופר בעצמו כותב בחידושים על מסכת גיטין טעם אחר, כמו שהבאתי כאן.

ג. כבר כתבתי שלטעון בשם החת"ס שרבי עשה חשבונות של הקפדה זה אינו ראוי להאמר לא בשם החת"ס אפילו לא בשם מאן דהו.

ד. אבל כן עלה בדעתי להסביר את הדברים בסגנון אחר. הלא ידוע שהחשמונאים נענשו על כך שנטלו את המלכות משבט יהודה [ראה מה שכתב הרמב"ן בראשית פרק מט פסוק י] והדברים רחבים וידועים. וייתכן שמשום טעם זה הושמט כשכתב את המשנה ברוח קודשו, מטעם זה שלא יזכו החשמונאים שהנס שארע על ידם יכתב במשנה. ועדין צריך ביאור שכן נכתב במגילת תענית ויש לחלק. ולפי זה עולה לנו טעם חמישי.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 04 דצמבר 2018, 17:30

הרבה זמן ועמל הושקע בחיפוש הספרים והקלדת הדברים. אלו דברים שהעתקנו מספרים פיזית, וחלק מהדברים ממה שעלה בס"ד ברעיוננו. ועל כן מי שמעתיק לאתר אחר או פורום אחר - תורני ולא תורני [כפי שנוכחתי לראות!] שיזכור את דברי חז"ל האלמותיים "כל האומר דבר בשם אומרו!" הווי אומר ישים קישור לפורום 'תורה ודעת', ובכך יקיים מאמר חז"ל ובעיקר יתפרסם הפורום 'תורה ודעת'.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 04 דצמבר 2018, 17:45

פשוט לא יאמן, אנשים מעתיקים בפורומים אחרים מילה במילה ממה שכתבנו בלי לציין קרדיט וקישור לפורום 'תורה ודעת'. ובכדי שלא נלבין לא אציין קישור. מי שחפץ לעלות קישור יכול לעלות.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 04 דצמבר 2018, 19:48

חזקי כתב:
1010 כתב:איני רואה סיבה לפקפוק בתירוץ החת"ס, אכן רבינו הקדוש היה מגזע בית דוד, ומשכך ראוי כי יחוס על כבוד בית אבא, ואין זה חשבונות אישיים, אלא כבוד בית אבא שהוא דבר חשוב.

א. לא מפקפקים בדברים שכתב החתם סופר. זה שמועה שהביא משמו בספר טעמי המנהגים, שצירף כל שמועה בלי לברור.

ב. החתם סופר בעצמו כותב בחידושים על מסכת גיטין טעם אחר, כמו שהבאתי כאן.

ג. כבר כתבתי שלטעון בשם החת"ס שרבי עשה חשבונות של הקפדה זה אינו ראוי להאמר לא בשם החת"ס אפילו לא בשם מאן דהו.

ד. אבל כן עלה בדעתי להסביר את הדברים בסגנון אחר. הלא ידוע שהחשמונאים נענשו על כך שנטלו את המלכות משבט יהודה [ראה מה שכתב הרמב"ן בראשית פרק מט פסוק י] והדברים רחבים וידועים. וייתכן שמשום טעם זה הושמט כשכתב את המשנה ברוח קודשו, מטעם זה שלא יזכו החשמונאים שהנס שארע על ידם יכתב במשנה. ועדין צריך ביאור שכן נכתב במגילת תענית ויש לחלק. ולפי זה עולה לנו טעם חמישי.

עוד בענין מדוע רבי לא חיבר מסכת חנוכה?

באות ג כמובן לא ראוי להאמר שרבינו בגלל הקפדתו ימנע לקבוע את הלכות חנוכה במשנה.

מלבד הספרים שהבאתי לעיל שערערו על הסבר זה המיוחס לרבינו החתם סופר - משמר הלוי עמ"ס חגיגה סימן מו ובשו"ת ציץ אליעזר חי"ט סימן כ"ו. ראיתי בספרים נוספים שערערו על השמועה הזו. בתשובות מהריא"ץ או"ח סימן ע"ח ובספר נר למאה עמוד קיח ובספר זיו המנהגים חודש כסליו עמ' רנה ובספר פרדס חנוכה עמ' צ ובספר אוצרות התורה עמ' קיח.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 10 דצמבר 2018, 16:23

ספק מענין
הסתפקתי באדם שנזכר לאחר שאמר על הנסים בתפילת שמו"ע שלא אמר יעלה ויבוא, וכמובן חזר לומר יעלה ויבוא, האם צריך לחזור שוב פעם לומר 'על הנסים'. נפק"מ שאם ידלג, יספיק לומר קדושה, מה אומרים? או מה אומרים הספרים?

[שאלת הספק יוצאת מנקודת הנחה שאם לא אמר על הניסים לא יכול לדלג עליו בכדי לומר קדושה, משא"כ במקרה כאן שאמר קודם שחזר לומר יעו"י]
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 10 דצמבר 2018, 22:58

לכאו' חייב לומר, כי אם מצד הדין הוא חייב לחזור ולהתפלל מחמת שלא אמר יעלה ויבוא, הרי שתפילתו הראשונה לא עלתה לו, והוא חייב להתפלל שוב וכאשר מתפללים בחנוכה יש חיוב להזכיר ועל הניסים, וזה שאמר מקודם אינו שום צד כאן, כי הרי תפילתו ההוא לא עלתה בידו.
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 10 דצמבר 2018, 23:08

1010 כתב:לכאו' חייב לומר, כי אם מצד הדין הוא חייב לחזור ולהתפלל מחמת שלא אמר יעלה ויבוא, הרי שתפילתו הראשונה לא עלתה לו, והוא חייב להתפלל שוב וכאשר מתפללים בחנוכה יש חיוב להזכיר ועל הניסים, וזה שאמר מקודם אינו שום צד כאן, כי הרי תפילתו ההוא לא עלתה בידו.

הרי אינו חוזר על כל התפילה אלא מברכת רצה, ועל כרחך שהתפילה עלתה לו עד כה, ומה שחוזר לומר יעלה ויבוא ברצה ולא במקום שנזכר משום שחז"ל תיקנו מקומה שם, אבל על הנסים שאמר במקומה יש צד שלא מחוייב לחזור. ועל כן הגם שהפשטות שצריך לחזור ולומר לדעתי זה אינו פשוט, וצריך לבדוק בספרים או למצוא סברא מכריעה בזה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 10 דצמבר 2018, 23:11

ברגע שצריך לחזור הוא גם חייב לומר שים שלום אפי' שכבר אמר שים שלום.
התפילה של ועל הניסים היא גם חלק מהתפילה ואם כאשר חוזר לברכת רצה צריך להתפלל הכל שוב הרי שצריך גם לומר ועל הניסם.
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 10 דצמבר 2018, 23:31

יש חילוק בין ברכה שהיא אחת מהמרכיבים של התפילה [דרך אגב מה שכתבת שים שלום, זה אינו, שכן אם סיים אותה חוזר מהתחלה, וכוונתך לברכת מודים] ולכן כשחוזר ואומר רצה אם יסיים בלי לומר את הברכות הבאות אחריו הרי זה כהקדים אחת לשניה, ובין תוספת שמוסיפים בתפילה בזמנים מסוימים, הגם שחזר, אבל סוף סוף אמר אותה, ובמקומה, ואינה מתייחסת לסדר הכללי של הברכות, שהסדר מעכב בה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 10 דצמבר 2018, 23:35

חזקי כתב:יש חילוק בין ברכה שהיא אחת מהמרכיבים של התפילה [דרך אגב מה שכתבת שים שלום, זה אינו, שכן אם סיים אותה חוזר מהתחלה, וכוונתך לברכת מודים] ולכן כשחוזר ואומר רצה אם יסיים בלי לומר את הברכות הבאות אחריו הרי זה כהקדים אחת לשניה, ובין תוספת שמוסיפים בתפילה בזמנים מסוימים, הגם שחזר, אבל סוף סוף אמר אותה, ובמקומה, ואינה מתייחסת לסדר הכללי של הברכות, שהסדר מעכב בה.

אמרתי שים שלום לגבי שלא יוכל אחרי רצה לומר מיד עושה שלום, אלא ממשיך בסדר הברכות.
ולגבי ברכת ועל הנסים על שאמר אותה הרי שזה כאילו שלא אמרה, כי הרי צריך לומר זאת בברכת רצה, והלה הלוא הוצרך לחזור על ברכת רצה כי לא יצא יד"ח בברכת רצה משום שלא אמר יעלה ויבוא.
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 10 דצמבר 2018, 23:38

לא הבנתי מה כתבת "כי הרי צריך לומר זאת בברכת רצה".
את על הניסים?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 10 דצמבר 2018, 23:38

כן
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 10 דצמבר 2018, 23:41

ממש לא. על הניסים חוזרים ואומרים בברכת מודים לא בברכת רצה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 11 דצמבר 2018, 00:54

חזקי כתב:ממש לא. על הניסים חוזרים ואומרים בברכת מודים לא בברכת רצה.

נכון, טעות שלי.
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6100
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי גידי » 12 דצמבר 2018, 03:00

1010 כתב:א"כ הותר הדבר גם בימינו אנו לכל מי שמאבד עצמו לדעת, תמיד עושים זאת מחמת צער וכיו"ב...

תמיד מאבדים שבע ילדים??
גידי
 
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 20:40
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 12 דצמבר 2018, 03:11

גאליציינער כתב:מובא בספרים שמותר היה לה מפני צערה, [שנשתטתה מחמת רוב צערה,] אכן איני זוכר מקור ואודה למי שיודע מקור על כך.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15485
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי גידי » 12 דצמבר 2018, 03:16

אדם שנכנס לדכאון הוא לא נחשב לשוטה של ממש!
גידי
 
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 20:40
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 12 דצמבר 2018, 03:40

גאליציינער כתב:מובא בספרים שמותר היה לה מפני צערה, [שנשתטתה מחמת רוב צערה,] אכן איני זוכר מקור ואודה למי שיודע מקור על כך.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15485
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב


חזור אל תורה ודעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־28 אורחים