האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי חצקל » 07 אפריל 2014, 13:00

שמעתי טענות כאלה, ונשמע לי מוזר מאוד. יש רב שחושב ככה? עם הפאות של היום?
חצקל
 
הודעות: 9
הצטרף: 04 אפריל 2014, 15:26
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 11:11

אכן, "יש רב שחושב ככה". ולא אחד, אלא רבים מגדולי הפוסקים סבורים שיש עדיפות בכיסוי ראש של פאה על מטפחת או כובע, למרות שעסקני הפאות אוהבים בעלונים ובחוברות שלהם ליצור את הרושם ש"אין מי שמתיר".

והנה לדוגמא, הגרי"ש אלישיב, שבעלונים ובחוברות מצטטים אותו כאוסר, ומוציאים את דבריו מהקשרם, או ממציאים בשמו וכו', אמר בוידאו שפורסם באינטרנט מפגישתו עם כמה ת"ח (חפשו בגוגל: "יש לנו כמה שאלות לברר"), שיש גדולים שהתעקשו על כך שנשותיהם ילבשו פאה, ומיד הביא גדול אחד לדוגמא שלא הסכים לעלות לירושלים אם אשתו תיאלץ להוריד את הפאה.

וכך היה סדר הדברים: לשאלת השואל "רוב בנות ישראל הכשרות נוהגות בפאה. זה בסדר גמור או לא"? ענה הרב "יש פאה שהיא כשרה, ויש שהיא לא כשרה". ושוב הקשה השואל, "זה בסדר גמור או לא? זה לכתחילה או לא"? ונענה "היה פעם גדול הדור... כאשר הגיע כאן לארץ, התנו עמו ואמרו לו 'הסכת ושמע, רבי, בירושלים לא הולכים עם פאה'... הוא אמר, אם כן אני לא נוסע לירושלים, אני נשאר כאן. הם הסכימו והוא עלה לירושלים עם הפאה. מה, ר' איצלה גר עם אשה בדיעבד? אבל הפאה של אשתו היתה כשרה למהדרין".

ואמנם בסוף שיחתו שם דיבר נגד הפאות הארוכות שאסורות לשיטתו משום פריצות, ואף הראה בידו על מקום הנחת התפילין, כמראה על אריכות אותן הפאות האסורות, אבל לגבי הפאות הנורמליות ראינו שמיד ציין לאחד הגדולים שהעדיף פאה על מטפחת.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 12:13

וכן מרן החזון איש, סבר שיש עדיפות לפאה על מטפחת, כיון שהיא מכסה את כל השערות כראוי, ובמטפחת לפעמים מתגלות שערותיה. והובאה דעתו בספר דינים והנהגות מהחזו"א (חלק ב' פ"ח אות ט'). כמו כן מעידים תלמידיו, הגר"י מאיר זצ"ל (שהעיד גם שהחזו"א התיר לאחותו לעשות פאה משערות עצמה, במעמד כמה מתלמידיו), הגר"י פרידמן, הגר"ח גריינמן, ועוד.

ובספר "מעשה איש" (חלק ג' פרק ו' - מעשה רב) מובא: "הרה"ג רבי אליהו פרידמן זצ"ל הגיע פעם לבית רבינו [החזו"א]... היה תמוה אצלו שראה את הרבנית, אשת רבינו, הולכת עם פאה על ראשה, וכנער ירושלמי, היה הדבר אצלו לפלא. אמר לו רבינו: ראיתיך תמה... מה שלבשה אשתי - אין זה שיער עצמי אלא פאה, ובאיזורים שלנו כך נהגו ללכת".

ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, במענה לשאלה שהובאה בספר "נזר החיים" (דף רי"ד): "בשם החזון איש אומרים, שיש מעלה בפאה, משום שמכסה את כל השערות... ויש אחרונים שמחמירים בפאה, אך אצלנו לא נהגו להחמיר".

ובספר מאיר עוז (סימן ע"ה) הביא את דברי הגר"ח קניבסקי שליט"א: "וכן הורה לי הגר"ח קניבסקי שליט"א, כששאלתיו אם ראוי לי להחמיר בזה, ונקט לשון המשנה ברורה, ושבמקומותינו המנהג ללכת עם פאה, והוסיף שאשתו של החזון איש הלכה עם פאה, וכן אמו אשת הקהילות יעקב, וסבתו, וכל נשות ליטא, הלכו עם פאה, ובוודאי שלא היו עושות דברים שאינם לכתחילה".

וכן מובא בספר "אורחות רבינו הקהילות יעקב" (חלק ג' אות ס"ג): "אמר לי הגר"ח קניבסקי שליט"א, זקנתו הרבנית ע"ה, אמו של מרן החזו"א זצוק"ל, לבשה פאה נכרית, וכן הרבנית ע"ה זוגתו של מרן החזו"א לבשה פאה נכרית, וכן הרבנית ע"ה זוגתו של מו"ר זצוק"ל [בעל הקהילות יעקב] לבשה פאה נכרית".

וכן הסכים על הספר "חן וכבוד" להרב ליאור עזרן שליט"א, ובתוכו תשובה כת"י ממנו:

במענה לשאלה, האם להלכה ולמעשה יש עדיפות לפאה נכרית על המטפחות המצויות בזמן הזה, וכפי שהובא בספר דינים והנהגות מהחזו"א? ענה הרב בזה הלשון: "יתכן". (ויש לציין כי בקובץ "אליבא דהלכתא", כתב הרב אברהם חיים שציגל: "פעם אחת אמר לי מרן [הגר"ח קניבסקי] שליט"א, שכשכותב "יתכן", הכוונה שכך נראה לו יותר. וכן הביא בשם מרן בספר נקיות וכבוד בתפילה").

ובמענה לשאלה, וזה לשונה: "שמעתי באומרים לי כי כת"ר הורה להתיר פאה נכרית דוקא לאשכנזים ולא לספרדים, ואולי כוונת כת"ר לאסור לספרדים מדין "אל תיטוש תורת אמך". והובא שמועה בשם כת"ר שהתיר רק לבחורי ישיבה ספרדים שנוהגים בכל העניינים כמו האשכנזים.

ולכאורה הרי המנהג של לבישת הפאה החל מהספרדים, בקהילת מגורשי ספרד שהיתה באיטליה, ורבם היה בעל ה"שלטי גיבורים" שהוא הראשון שהתיר פאה ואחריו באו הרמ"א והמג"א ושאר הפוסקים. ועוד, שלא שייך מנהג במקום שהפאה לא היתה מצויה כלל, כגון בארצות המזרח, ולא היה להם פאה שינהגו בה איסור.

וכמו שכתב כל זה בשו"ת אז נדברו (חלק י"א סי' נ') להגר"ב זילבר זצ"ל [וכאן הובא ציטוט מדבריו], והמשיך את דבריו בחלק י"ב סי' מ"א, וכ"כ מו"ר הגר"ש משאש זצ"ל, גדול חכמי מרוקו, בתשובה בשו"ת תבואות שמש, [וכאן הובא ציטוט מדבריו], ועוד אוסיף כי הגר"מ שטרנבוך בשו"ת דת והלכה סי' א' העיד נאמנה בשם החזו"א שבגילוי מקצת שערות יש איסור דאורייתא ממש, ורק בשערות שחוץ לצמתן, דהיינו שיער הצדעים, נאסר ממנהג ישראל. וממילא עדיף פאה דאסירא מחמת "אל תטוש", מאיסור דאורייתא של גילוי שיער שנפוץ במטפחת לרוב, כמו שכתב הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל במכתבו שפורסם בקובץ בית הלל י"ט, [וכאן הובא ציטוט מדבריו].

ולכן אשאל את כת"ר, האם לאור כל זאת יש להתיר פאה לספרדים, או שמא יש לחלק בין הנשים הבודדות שמקפידות לכסות את הראש כראוי, לבין רוב הנשים שאצלן נפרץ גילוי שיער, או שמא בכל אופן יש לאסור.

ואציין כי בספר "שערי דן" כת"י (והתפרסם בקובץ אליבא דהלכתא ח') הובא בשם כת"ר בזה הלשון, "מי שאין לו מסורת ע"פ דין אינו חייב להחמיר, דבמשנה ברורה (ע"ה, ט"ו) כתוב שבמקום שנהגו להחמיר שלא ישנו את המנהג שלהם, לא יותר מזה, על כן ע"פ דין אפשר להקל". ולכאורה, רבים מהספרדים אין להם מסורת, כנ"ל, כי לא היה שייך אצלם פאה, וגם חלק ניכר מהם לא כיסו כלל את ראשן בדור האחרון".

ענה הרב בזה הלשון: "מה שכתבת נכון".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 12:20

וכן מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף ומגדולי הפוסקים הספרדיים, העדיף פאה על מטפחת.

בחוברת "כיסוי ראש לאשה" (יו"ל בתשס"ח) מובא, "יש מהעולם שרצו לטעון שה"אור לציון" רק הליץ בעד המנהג אבל למעשה לא התיר, ולכן שאלתי את בנו הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א האם נכון הדבר, וענה לי בזה הלשון, באופן כללי סבר אבי שמטפחת עדיפא, אבל כיון שיש נשים שיוצאות להן שערות מהמטפחת, העדיף אבי את הפאה והנהיג בביתו ללבוש פאה נכרית, שזה כיסוי יותר טוב, וכך הורה לנשים אחרות" (עיין בשו"ת אור לציון חלק ב' פרק מ"ה הלכה ט"ז, שם התיר במפורש).

ואכן אימתו את הענין עם הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א, ראש ישיבת "אור לציון" ורבה של שכונת מטרסדורף בירושלים, ואמר כי כך הם הדברים, ממש כמו שכתב בחוברת הנ"ל. וגם אישר את השמועה כי יש עמו מכתב ארוך מאביו הגאון זצ"ל בענין זה, ובו הוא כותב בפירוש כי יש עדיפות לפאה על מטפחת מפני שמצוי בה גילוי שערות, ואין הוא סובר כדעת המתירים גילוי אצבע אחת או שתי אצבעות וכו'. אך לא רצה לפרסם את המכתב עד אריכות ימים ושנים של הגר"ע יוסף (יתכן שכעת כבר הסכים לפרסמו, אך לא ידוע לי).

ורמז למכתב זה ניתן לראות בספר "תפארת ציון", ושם כתב בזה הלשון: "והיתה לו (לגרב"צ אבא שאול זצ"ל) חכמה בפסק, לצאת מתוך בעיות סבוכות, ואכמ"ל. והיו הוראות שהיה עונה בחכמה, עד שיש שלא היו יורדים לסוף דעתו. וכגון בענין פאה נכרית... היה מסתיר פסקים מסויימים מחמת השלום. פעם אמר לי לערוך מפיו תשובה ארוכה ומנומקת בענין מסויים, ולהסתירה שלא תתפרסם אלא לאחר אריכות ימים ושנים".

ולאלה הממציאים בשמו שאסר ללבוש פאה, יעויין בשו"ת אור לציון חלק א' סימן י"א, שם כתב להתיר פאה, וחזר על זה בחלק ב' (פרק מ"ה הלכה ט"ז, פסקי הלכות בקצרה) ושם כתב:

"ראה בספר אור לציון תשובות חלק א' או"ח סי' י"א, במה שנתבאר שם ליישב דברי הרמ"א שכתב שמותר לקרות ק"ש כנגד אשה הלובשת פאה נכרית, ושמותר לה לצאת כך לשוק במקום שרגילות בכך, ונתבאר שם שכן היא גם דעת הרמב"ם ומרן השו"ע".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 12:57

וכן כתב מרן הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, ראב"ד ירושלים ורבה של יהדות מרוקו (תבואות שמש אה"ע סי' קל"ז, שמש ומגן חלק ב' סי' ט"ו-י"ז):

"אני רואה במנהג זה [של לבישת פאה נכרית] דבר חשוב ביותר, ומעלה גדולה נמצאה בו, לפי מש"כ הפוסקים החולקים על מהר"ם אלשקר על מה שהתיר גילוי שערות חוץ לצמתן... והנה באלו הנשים הלובשות מטפחת, אי אפשר לומר "ונקה", כי המטפחת בורחת מן הראש, וגם מי שלובשות כובע נשאר הרבה שיער חוץ לצמתן, ועיני ראו נשי הרבנים קרוב לשליש ראשן מגולה, וכסהו והתגלה".

ועוד כתב, "טוב שנקח מנהג זה שיש בו כיסוי הראש לגמרי בלי להניח שום שערה יוצאת חוץ וכו', משתלבש מטפחת או כובע ותלך אחר מנהג שיש בו מחלוקת. ולדעת צד אחד יש בו משום פריעת ראש דאורייתא שנגלה שערה מגופה ממש".

ועוד כתב, "מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן וכו' בהיתר, ולא להתנוול ע"י מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהם באחרות ח"ו, וכמה חששו חז"ל והתירו הרבה איסורין שלא תתגנה האשה על בעלה".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 12:58

וכן כתב מרן הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה, בשו"ת "אז נדברו" (חלק י"ב סי' מ"א):

"גם האיסור דפריעת ראש באשה אינו מוכרח שזה רק בגלל צניעות, אלא ככל התורה שיש עוד טעמים שנעלמו מאיתנו, והראיה שהרי לפי הזוהר אסור גם בחדרי חדרים, ומשמע אפי' אין שם שום איש היא מוזהרת שלא יצאו השערות מחוץ להכיסוי. וזה לשון הזוהר פרשת נשא [מתורגם], "אמר ר' יהודה, שיער הראש של האשה שמתגלה, גורם לאחר להתגלות ולפגום אותה, בשל כך צריכה האשה שאפילו קורות ביתה לא יראו שערה אחת מראשה, כל שכן בחוץ". וכו'. ולזה ברור הוא שהשערות של הפאה לא הוי כשערות הטבעיים שלה, ויש לזה מעלה שאפשר לקיים בקל דברי הזוהר "דאפילו וכו' שערה אחת מראשה".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 12:59

וכן מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, ראב"ד העדה החרדית, בשו"ת דת והלכה (סי' א'):

"וביותר רצוני להדגיש, דהאוסר היום לכל אחד פאה נכרית מדינא, אינו מחמיר רק מיקל בזה מאוד, שאשה היום במטפחת אינה מכסה כל שערותיה תמיד, וזה מקום לחוש לאסור מדינא אפי' מהתורה לרשות הרבים, ואם בפאה נכרית החשש לרוב הפוסקים רק מדת יהודית, במטפחת החשש מגילוי שיער, והיינו פגיעה בדת משה ממש, וא"כ המחמיר עלול להקל לגרום איסור תורה, שרק יחידים אצל הספרדים שיפרקו פאה נכרית, יזהרו במטפחת שתכסה תמיד כל השערות כדין, וגם אם בפאה נכרית הרי זה שינוי מדרכי אבותינו, במטפחת לחוד ובמיוחד לספרדים הרי זה שינוי טפי, שזה מפורש בשו"ע שצריך עוד לרשות הרבים רדיד ולא סגי במטפחת לבד, וכן נהגו באמת אצלם מדורי דורות, עד שסביבם נשתנה המנהג והתחילו במטפחת לבד. וא"כ אפי' במטפחת אין בזה חומרא, רק קולא נגד הפסק ומנהג מדורי דורות שצריך חוץ מהמטפחת רדיד דוקא".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 13:02

וכן מרן הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז', במכתב שהובא בקובץ בית הלל י"ט:

"בס"ד, י"ז סיון תשס"ד. למעלת כבוד הרב... על דבר אשר כמה שאלו בזה שחתמתי על כרוז שמשתמע ממנו קריאה להרחקת חבישת פאה נכרית, אפרש דעתי בענין.

הנה דבר פשוט שלא היתה כוונתי לחוות דעתי בעצם היתרון של הפאה הנכרית, אשר נידון זה כבר עלה על שולחן מלכים גדולי הדורות הקדמונים זי"ע, ומגדולי הדורות ז"ל היו שהנהיגו כן בביתם ונהרא נהרא ופשטיה, ובהרהור אחר פסקם יש בה פרצה.

ובאמת דכיסוי הראש ע"י פאה גרמה טובה לכיסוי נאות של שערות הראש לבל יראו החוצה, גם לאלו שע"י כיסוי המטפחת לא היה דבר זה נשמר אצלם היטב, וכל מטרת החתימה היתה לבקשת קבוצה לחזק המנהגים שהנהיגו ע"פ אמותיהם והחיזוק היה בתרתי, האחד שלא יראו עצמן כיוצאים מן הכלל, ועוד והוא העיקר, שלא יבואו ע"י המטפחת לפרוץ ולהוציא משערן החוצה כאשר נכשלו בזה רבים.

אבל התעמולה שעושין בדבר [נגד לבישת פאה], יש בזה סכנה, לערער עיקרי הצניעות המחוייבת מן הדין, ואין דעת תורה נוחה מזה שיצא ח"ו איזה פרצה, ואלו המבינים ישפיעו על השניים בכדי שהצניעות יהיה שמור בכלל ישראל".

יש לציין כי מכתב זה נכתב לאחד מקרובי משפחתו שתמה על פשקוויל שפורסם בחתימתו ובכתב ידו (דהיינו, הוסיף כמה שורות על הפשקוויל המודפס שכתב אותו מישהו אחר), להעדיף מטפחת על פאה, ועוד כתוב שם שרוב הפאות בימינו אסורות. וכל זה הוא שקר וכזב והוצאת דברים מהקשרם, ועל זה בא המכתב החריף הנ"ל שקבע חד משמעית "התעמולה יש בה סכנה", והבהיר שדעתו היא ההיפך הגמור ממה שהתפרסם באותו פשקוויל, והסביר את דבריו בכתב יד שצורפו לאותו פשקוויל כדי ליצור רושם שמדובר במשהו אמיתי. ואותו פשקוויל מתפרסם עד עצם היום הזה!
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 13:03

וכן הגאון רבי יצחק עבאדי שליט"א, ראש כולל "אוהל תורה" בלייקווד, בשו"ת אור יצחק (אה"ע סי' ג'), העיד על דברי מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל:

"וזכורני מיד לאחר נשואי שאלתי את הגאון הגדול הנ"ל [בעל אגרות משה] אם צריך ללבוש כובע על הפאה נכרית, ואמר לי שאין צריך. ועוד הוסיף לומר לי כי פאה נכרית יותר טוב ממטפחת, כי פאה נכרית מכסה את כל השערות, ועוד שבזה תמיד נשאר מכוסה כל זמן שהיא על ראשה, מה שאין כן במטפחת".

והוסיף על כך הגר"י עבאדי שליט"א - "ופוק חזי שדבריו צודקים".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 13:04

וכן הגאון רבי יהודה טשזנר שליט"א, אב"ד ומו"צ באופקים, בספרו שערי תורת הבית:

"חובה על כל אשה נשואה לכסות ראשה. והרבה נשים שואלות במה עדיף לכסות ראשן, עם מטפחת או עם פאה? והנה מעיקר הדין כל דבר המכסה הוא כשר, אלא שיש כאן ענין של הידור מצוה. כי לכסות עם מטפחת הוא יותר צנוע מלבישת פאה, אכן הפאה מכסה יותר טוב את השערות שלה, כי בזה אפשר בקלות לכסות גם את כל השערות שבצדדים, וגם היא צמודה היטב ואינה נופלת, אבל עם מטפחת קשה לכסות את כל השערות שבצדדים, וגם המטפחת הרבה פעמים מחליקה וע"י זה מתגלים שערותיה. על כן, אשה שיודעת איך לקשור את המטפחת באופן שמכסה היטב את כל שערותיה, ובלי להחליק פה ושם, יש עדיפות והידור בלבישת מטפחת, אבל אם אינה יכולה להיזהר בזה, עדיף ללבוש פאה. ויש לשים לב, כי כל ענין כיסוי הראש הוא משום צניעות, שלא יראה מהשערות הטבעיות שלה החוצה".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 13:06

וכן כתב מרן הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, אב"ד חניכי הישיבות, בספר "והיה מחניך קדוש":

"וצריכה להיזהר מאוד שלא יצא משיער ראשה אף משהו, ונשים שמשאירות שערות גדולות יקשה הדבר מאוד שלא יצאו מעט שערות דרך המטפחת, ועדיף שתלך עם פאה נכרית אף בבית, וע"י זה לא יצאו שערות".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 13:07

וכן כתב הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א, רב ומו"צ בבורו פארק, מח"ס "נטעי גבריאל", בקובץ אור ישראל (ל"ו-ל"ז):

"ולאחרונה שכשנודע החשש על הפאות שהם מע"ז הסירו הנשים את הפאות ולבשו מטפחות, וראינו בכמה מקומות ובפרט בערי ארה"ב שהיו יוצאות שערותיהן מבעד המטפחת, מה שלא אירע בפאה נכרית".

ועוד כתב: "יש מעלה בחבישת הפאה, שהרי בכיסוי מטפחת מצוי שחלק השיער מגולה, וכבר נתבאר בפוסקים לאסור כלל, דלא כדברי מהר"ם אלשקר סי' ל"ה".

ועוד כתב: "והנה בימים ההם היו נוהגים ללבוש צעיף ועליו המטפחת, שני כיסויים, או בכמה מקומות שנשים גילחו את שערות ראשן, ובימינו אין הדבר נהוג בכמה קהילות ישראל, לכן יש מעלה לחבוש פאה המכסה את כל השערות".

ועוד כתב: "עוד מקובל מגדולי ישראל טעם על שלא רצו להחמיר כל כך בזה [ולאסור לבישת פאה], מפני שלא תתגנה על בעלה. ובפרט בדורותינו אלה ראו ענין זה נחוץ למאוד, שדרכו לצאת חוצות לפרנסתו".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 13:07

וכן כתב הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל, מגדולי חכמי תימן, כתב בתשובה כתב יד שהתפרסמה בחוברת 'המשביר':

"פאה נכרית קדושה ומקודשת, והלוואי וכל בנות ישראל ינהגו בה. כי אין שום הלכה אצלנו שיש לקחת את האישה לדקורטור כדי שיבחר ויתאים לה את הלבוש המכער אותה דוקא, אלא מותרת להתנאות בפאה נכרית".

וכן הביא בספר "ברכת משה" על הלכות ברכות (פרק א' סעיף מ"ב בהערה): "וכ"כ מורי הגאון זצ"ל בתשובה כתב יד וזה לשונו, גם כיום לדעתי יכולה הכלה לחבוש פאה נכרית יפה שביפות ונהדרה שבנהדרות, והכי איתא במשנה, והוי כיסוי ראש מעליא".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 13:08

וכן כתב הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל, מגדולי חכמי תימן, בתשובה כתב יד שהתפרסמה בחוברת 'המשביר':

"פאה נכרית קדושה ומקודשת, והלוואי וכל בנות ישראל ינהגו בה. כי אין שום הלכה אצלנו שיש לקחת את האישה לדקורטור כדי שיבחר ויתאים לה את הלבוש המכער אותה דוקא, אלא מותרת להתנאות בפאה נכרית".

וכן הביא בספר "ברכת משה" על הלכות ברכות (פרק א' סעיף מ"ב בהערה): "וכ"כ מורי הגאון זצ"ל בתשובה כתב יד וזה לשונו, גם כיום לדעתי יכולה הכלה לחבוש פאה נכרית יפה שביפות ונהדרה שבנהדרות, והכי איתא במשנה, והוי כיסוי ראש מעליא".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 13:10

וכן כתב האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל, במקומות רבים.

◄ "לא להסתפק בכובע ומטפחת"

"בעצם הענין דלבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת, מבואר ההכרח בזה בכמה מקומות. והרי רואים במוחש אשר לבישת כובע ואפי' מטפחת, משאירה חלק השיער בלתי מכוסה, על כל פנים במשך זמן קצר, זאת אומרת שעוברים על האיסור הגדול, וכהפסק דין בשו"ע או"ח סי' ע"ה" (אגרות קודש להרה"ק מליובאוויטש זצ"ל, חלק י"ט, איגרת ז'תכ"ה).

◄ כל נשי חב"ד, ללא יוצא מן הכלל, צריכות ללבוש פאה

"מבלי להיכנס לסיבות שמנעו עד עתה את ההנהגה של דברים מסויימים בבתי אנ"ש, בלבושים ובחינוך הבנים, רצוני להדגיש לכן שוב, שמהיום ואילך על כולן, ללא יוצא מן הכלל, להתאחד עם נשות אנ"ש הלובשות פאה" (אגרות קודש חלק י', איגרת ב'תתק"ע. מאידיש: "אגרות קודש מתורגמות" חלק ב'. הובא גם בליקוטי שיחות חלק כ"ג עמ' שמ"ט. איגרת זו נשלחה לכמה ארגוני נשים).

◄ לשכנע את חברותיה ללבוש פאה

"במענה למכתבה מד' תצוה בנוגע לפאה, בו כותבת שאינה מבינה בדיוק מה הכוונה בזה, ענין הפאה הוא, שהשערות תהיינה מכוסות לגמרי, ובמילא אם מכסים רק חלק, אין זה כפי שהכוונה בזה היא. גם היתה צריכה להשתדל שגם אחרות יעשו כן, ולבאר להן שזוהי הדרך וסגולה לבריאות, פרנסה ונחת אמיתי מהילדים, והשי"ת יעזור לבשר בשורות בזה" (אגרות קודש חלק ח', איגרת ב'תס"ג. מאידיש: "אגרות קודש מתורגמות" חלק ב').

◄ גם אם מישהי תבטיח לכסות היטב עם מטפחת, יש להורות לה ללבוש פאה


"ובפרט שכאמור זהו נוגע לרבים, שאפילו אם פלונית אומרת שבהנוגע אליה אין נפקא מינה באיזה אופן תכסה ראשה, כיון שבכל אופן יהיה הכיסוי כדבעי, מובן שאינה יכולה להבטיח בהנוגע לאחרות" (אגרות קודש חלק ט"ו, איגרת ה'תקי"ג).

◄ להדר וללכת עם פאה, גם אם האמא הלכה עם מטפחת

"יש מקום לומר שמי שהוא יטעון על דבר הנהגת האמהות שלאו דוקא בפאה. אבל כבר מילתי אמורה, שהרי זה מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה להוסיף עליה בשמירת התורה והמצוה" (שם).

◄ יש לבחור את הפאה היפה ביותר

"ובפרט בזמננו, שאפשר להשיג פאה נכרית בכל הצבעים, והיא נראית יפה עוד יותר מהשיער שלה עצמה, תתבונן האישה בעצמה (ואין צורך לשם כך בהתבוננות גדולה של שעה או מחצית השעה) מהי הסיבה האמיתית לכך שהיא אינה רוצה לחבוש פאה נכרית אלא מטפחת..." (תורת מנחם חלק י"ב עמ' קפ"ח, שיחת ר"ח אלול תשי"ד. שיחה זו הובאה גם בספר "ליקוטי שיחות" חלק י"ג עמ' קפ"ח ואילך).

"את הדברים דלהלן שמעתי בטלפון מפי הגברת זלדה נעמעס [ז"ל, אשת חינוך ידועה מחסידי חב"ד] מברוקלין ניו יורק. "כשהגענו לארה"ב מאירופה בשנת תשי"ח לאחר נישואינו, נכנסנו אל הרבי ליחידות. אני לבשתי כובע וחצי פאה, ולא ראו לי אף שערה אחת משערותי. במהלך היחידות וכו' אמר הרבי: "צריך ללבוש פאה"! אני עדיין לא קלטתי אז מה זה "רבי" ונסיתי להתווכח, ואמרתי: "כל השערות שלי מכוסות, והשערות שרואים זה חצי פאה". והרבי ענה: אבל צריך ללבוש פאה! חצי פאה זה כמו חצי בריאות". והמשיך: "עבור לבישת פאה מובטח בריאות, פרנסה ונחת מהילדים ומהנכדים... ומה עוד את רוצה"? עניתי לרבי: "זה מספיק". ואז אמר הרבי: "תמצאי כאן מישהי שהיא מבינה בזה, והיא תלך איתך לקנות פאה יפה, שמי שתראה את זה תרצה גם היא ללבוש פאה". ובפנותו לבעלי אמר הרבי: "לך לרב חדקוב, הוא ילווה לך כסף לפאה יפה עבור אשתך". כמובן שאחרי ברכות כאלו, אין אני יוצאת מפתח ביתי עם מטפחת. אפילו כשאני יורדת להוציא את הזבל החוצה, גם אז אני לובשת את הפאה" (לקט שכחת הפאה, ס"ג).
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 08 אפריל 2014, 13:11

גם הגאון רבי מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א, רב ואב"ד דכפר חב"ד, כתב במכתב מיוחד שפירסם:

"ב"ה, ערב ראש השנה תשס"ח. אל אנ"ש שיחיו תושבי הכפר. בקשר לכיסוי הראש של נשים נשואות, אשר לאחרונה נהייתה בזה פירצה נוראה - הנני להודיע: א. מובן ופשוט אשר בחבישת מטפחת או כובע, כשאפי' רק מקצת מהשערות מגולות - הרי זה היפך השולחן ערוך! ב. ע"פ הוראות כ"ק אדמו"ר, על האשה לחבוש אך ורק פאה נכרית! הדברים מחייבים את כל אחת ואחת ללא יוצאת מן הכלל. אי לכך: אין לתושבת הכפר לצאת מביתה ללא חבישת פאה, והנני רואה בהוראה זו חלק מתקנון הכפר! ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, כהבטחותיו הקדושות של הרבי שע"י חבישת הפאה זוכים לבני חיי ומזוני ולפרנסה".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי חצקל » 08 אפריל 2014, 20:25

פשששש... מאיפה הידע הנרחב?

בכל אופן לא נראה לי שהם התכוונו לפאות של היום.
חצקל
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 9
הצטרף: 04 אפריל 2014, 15:26
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 10:09

את הידע הנרחב העתקתי מהספר "חן וכבוד" של הרב עזרן, פרק י"ז. קרא כאן:

http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/heb ... 38_453.pdf

הספר הוא כעין אנציקלופדיה למדעי הפאה, כולל כל תשובות האחרונים שהתירו, עם מקורות מדוייקים שאפשר לעיין גם בפנים ולהרחיב ידיעות בענין, באופן שלא מותיר מקום לסברות מגוחכות כמו שכתבת בפתיחת האשכול, שגם אם מישהו מתיר, הוא לא מדבר על "הפאות של היום". ברור ופשוט שכל עשרות הגדולים שחיו (וחיים עדיין) בימינו וכתבו בנושא, התכוונו לפאות "של היום" ולא של אתמול ושלשום.

לספר זה יש הסכמות רבות מגדולי ישראל. על הספר הסכימו עד כה, ככל הידוע לי: הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, שר התורה, הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, גאב"ד חניכי הישיבות, הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט"א, הראשון לציון, הגאון רבי שלמה זלמן אולמן שליט"א, אב"ד בב"ד של הגר"נ קרליץ, ורב דק"ק משכנות יעקב ב"ב, הגאון רבי אליהו עצור שליט"א, לשעבר ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי אליהו אברז'ל שליט"א, ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי יהודה טשזנר שליט"א, אב"ד ומו"צ דק"ק אופקים, הגאון רבי שלמה קורח שליט"א, רב העיר בני ברק וזקן רבני תימן, הגאון רבי אפרים גרינבלט זצ"ל, אב"ד מעפיס טנסי, הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א, רב העיר ראש העין, הגאון רבי אברהם יצחק הלוי כלאב שליט"א, אב"ד ירושלים, הגאון רבי יורם כהן שליט"א, אב"ד ומו"צ דק"ק נתיבות, הגאון רבי משה אלחרר שליט"א, רב העיר שלומי וראש בית המדרש שערי עוזיאל, הגאון רבי יחיאל אביחצירא שליט"א, רב העיר רמלה ובנו של הצדיק "בבא חאקי" זצוק"ל, הגאון רבי אברהם שלוש שליט"א, רב העיר כפר סבא, הגאון רבי שלמה יוסף מחפוד שליט"א, אב"ד בד"ץ יורה דעה, רב ומו"צ דשכונת נוה אחיעזר ב"ב, והגאון רבי יהודה אבועזיז שליט"א, רבני ק"ק ספרדים אופקים, ראש כולל "אהלי שם". מצורף בפתיחת הספר גם מכתבי ברכה מחתני הבבא סאלי, עם בירור דעתו בנדון, ע"ש.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 10:49

חצקל כתב:בכל אופן לא נראה לי שהם התכוונו לפאות של היום.


אין שום הבדל בין הפאות בזמן המשנה, הגמרא, הראשונים והאחרונים, לבין זמננו אנו במאה שנים האחרונות. אין שום הבדל בין הפאה משנה שעברה לפאה בשנה הזאת, למעט שכלולים זוטרים כמו "קרקפת לבנה" (ומי יודע, אולי את ההמצאה הזאת גם המציאו בזמנם). מראה השיער הוא בדיוק אותו דבר, ואין שום "התדרדרות" בנושא הזה כמו שמנסים אינשי דלא מעלי להציג מצג שוא.

כל ה"התדרדרות" נעשתה במוחם של יוצרי פשקווילים למיניהם, שכבר מזה 40 שנה כותבים שיצאו היום פאות חדשות שלא היו בעבר, ומדברים על "שכלולים" שאינם אלא נסיונות לדמות לפאות מראה טבעי, כאשר נסיונות כאלה היו עוד בזמן הגמרא.

ואז זה מתאר אברהם ליפשיץ (מלמד דרדקי, הראשון שהחל בפרסומים נגד פאה, מלפני ארבעים שנה ועד עצם היום הזה) בחוברת שפירסם, והביא שם את הגמרא בנזיר, וכתב כך:

"העולה מדברי הגמרא, שאין כל הבדל בין הפאה נכרית לשער הטבעי לענין יופיה של האשה. כלומר למרות שהבעל יכול להפר כל נדר בנוגע ליופיה של אשתו, ואפילו אם מדובר רק בחסרון קטן ביותר ביופיה בעיני בעלה, כמו שכתב ברמב"ם הלכות נדרים פרק יב' וז"ל: "בדברים שבינו לבינה כגון שנשבעה או נדרה שלא תכחול (את עיניה) או שלא תתקשט.. או שלא תלבש רקמה" עכ"ל. אפילו הכי לענין שצריכה האשה לגלח את כל ראשה בסוף נזירותה אין הבעל יכול להפר את נזירותה כיוון שאפשר לה בפאה נכרית. רואים שאפילו לבעל המתבונן באשתו מקרוב אין כל חסרון ביופיה של אשתו המגולחת, כי "אפשר בפאה נכרית". ולכן הפאה הנכרית היא תחליף מושלם של השער לענין יופיה של האשה".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 10:50

כשמעיינים בספרי ההלכה, רואים שמזה דורות רבים היתה הפאה בעלת מראה טבעי לחלוטין, ועם זאת התירוה פוסקי ההלכה, בניגוד ל"תקנונים" שונים שבדו העסקנים מלבם, והחתימו עליהם את הרבנים כחותמת גומי, בניסיון עילג להפוך את כל הפאות ל"פרוצות" (אסור ארוך ואסור קצר, אסור פזור ואסור אסוף, אסור קארה ואסור תלתלים, וכו' וכו' ע"ז הדרך...), במקום לכתוב בפשטות, את מה שכתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו "דת והלכה":

"קשה לתאר או לפרש כללים באיזה אופן הוה פריצות או לא, והעיקר שלא לעורר תימהון, וכגון שערות ארוכות ומסולסלות דהוה כבגדים אדומים שאסרו אז חז"ל, דהוה פריצות שמתבלטת יותר מדאי. וכן כאן אי אפשר לקבוע בזה שום כללים, אלא דבר אחד יש לזכור תמיד, שבצניעות פשוטו כמשמעו שלא תתבלט בתיקון שערותיה שיסתכלו עליה דוקא".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 10:52

ולהלן לקט קצר מדברי הפוסקים שדיברו בנושא והזכירו את מראה הפאה בזמנם.

במשנה בשבת (דף סד.) נאמר, "יוצאה אשה בחוטי שיער, בין משלה ובין משל חברתה". ומכאן הביא הגר"א ראיה לדברי הרמ"א שהתיר פאה נכרית. וכן המג"א. וביאר מחצית השקל את דבריו: "ועיקר ראייתו מסיפא, דילדה לא תצא בשיער של זקנה", כלומר שהזקנה התקשטה בשערה הנאה של הילדה, ויצאה עמו לשוק (שבזה מדובר במשנה). ובגמ' שם: "בשלמא זקנה בשל ילדה, שבח הוא לה". ועוד שם, "כדי שלא תתגנה על בעלה". וברש"י שם: "כדי שלא תתגנה התירו לה קצת קישוטים הנאים". ובתשובות הגאונים שם: "פאה נכרית. שיער שמביאין מבחוץ ומקלעין אותו יפה יפה, ומניחין אותו בראשי כלות כל ימי חופתן". ובתוס' רי"ד שם: "וגם בפאה נכרית שהיא תכשיט". ובפני יהושע שם: "דשבח הוא לה, ומקישוטים הנאים שבאשה הוי". וברש"י בסנהדרין (דף קיב.): "פאה נכרית. גדיל של שערות דעלמא שעושין לנוי".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 10:55

והרמב"ם בפירוש המשניות כתב: "פאה נכרית. כמו מגבעת, ידבקו בו שיער נאה, והרבה... כדי שתתקשט בשיער". הרי לך שכתב "שיער נאה" ולא נראה כקש, והדגיש שהאשה מתקשטת בו. והשלטי הגבורים כתב: "אותן הצדקניות דקאמר התם היו מתקשטות בפאות ההם". ועוד כתב, "לא שנא שערות דידה לא שנא שערות חברתה". וכן הרמ"א העתיק דבריו אלה והוסיף: "אע"ג דעבדה לקישוט". ושיער חברתה הרי הוא שיער טבעי, ויכול להיות יותר יפה משיער האשה עצמה.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 10:55

כן העתיק הפרישה, "לא שנא אם עשויה משערותיה, או משיער חברתה". וכן כתב הבאר היטב שם, "והוא הדין אם חתכה שיער של עצמה וחיברה אח"כ בראשה". והפמ"ג כתב, "עיין מגן אברהם, דפאה נכרית אפי' משערותיה התלושים אין הרהור". וכן העתיק אליה רבה את דברי הש"ג, "מותר לאשה נשואה לגלות פאה נכרית שלה, אפי' עשויה משערותיה". וכן כתב עטרת זקנים שם על דברי הרמ"א, "דוקא שערות הדבוקים לבשרה ממש, אבל בנחתכו אין בהם משום שיער באשה ערוה וגם לא משום פריעת ראש".

וכן כתב המשנה ברורה, שהביא את פמ"ג וכתב "ומשמע מיניה שם דאפילו שיער של עצמה שנחתך ואח"כ חיברה לראשה ג"כ יש להקל". וכן העתיק כף החיים, "והוא הדין אם חתכה שיער של עצמה וחיברה אח"כ בראשה". וכן כתב ערוך השולחן, "בין שהם עשויים משערה או משיער חברתה". וא"כ איך יתכן לומר שכל אותם המתירים לא התירו בפאות של ימינו, העשויות משיער טבעי, או נראות במראה טבעי, ואסרו בזה משום פריצות וכדומה?
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 10:58

ומלשונות הפוסקים האוסרים מוכח שדוקא מסיבה זו, שהפאה אינה ניכרת כלל, אסרו משום מראית העין:

◄ מהר"י קצנלנבוגן, ראשון האוסרים: "ושלא יתקשטו בפאה נכרית, כי שיער באשה ערוה ולמראה עין יראה כאילו הוא שיער שלהם" (ספר י"ב דרשות).

◄ תשובה מאהבה: "בזה נראין הן... כאילו יוצאות בשערות ראשן פריע פרעות בלי כיסוי כלל".

◄ ישועות יעקב: "וכיון שאינו ניכר (!) אם הוא משיער גופה או משיער נכרית".

◄ תפארת ישראל: "וקשה לי הרי אסור משום מראית עין, דמחזי כפרועת ראש".

◄ תורת שבת: "וכן הוא אצל פאה נכרית דנשי דידן, שאין אדם יכול להבחין (!) אם בשיער עצמה או בפאה נכרית היא מתקשטת".

◄ ר' שלמה קלוגר: "בזה הזמן הרבה פרוצות שהולכות בכוונה בשיער שלהן, א"כ אף ההולכות בפאה נכרית מה מהני זה, הרי הרואה לא יידע (!) ויסבור דשלה הוא".

◄ ובספרו קנאת סופרים: "דהרי אי אפשר להכיר בלי הבחנה [=בלי להתבונן] אם הוא שיער שלה או של אחרת".

◄ שו"ת חסד לאברהם (לפני מאתיים שנה): "שנראה כאילו הולכות בשערות עצמן מגולות... שניהם דומין זה לזה ואין היכר כלל בין פאה נכרית לשערות עצמן".

◄ ברכת שלמה (דף ח', נדפס בתרפ"ח): "התחילו עתה ללכת בפאות העשוייין משערות קצרות תלויים באופן שאין ניכר כלל אם היא נשואה או פנויה, ונראה ממש כהולכת בגילוי שיער"...

הכיצד אפשר לומר שבזמן ההוא היו פאות קש, שהרואה היה מבחין בכך ממרחק של מאה מטר?
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 10:58

ומצינו לכמה וכמה פוסקים, שכתבו כי גם כאשר הפאה יותר יפה מהשיער הטבעי של האשה, אין בכך איסור, והוי כקישוט בעלמא שמוסיף יופי לאשה:

◄ כן הבין בדעת שלטי הגיבורים הגאון הספרדי רבי יעקב פארדו זצ"ל בספרו "אפי זוטרי" (על השו"ע אה"ע סי' כ"א ס"ק ט'), וזה לשונו: "הנה הר"ב החבי"ב [בעל כנסת הגדולה] באות ה' הביא לשון שלטי הגיבורים שכתב דדוקא שיער המחובר לגופה אסור, שע"י גילוי שערה מתגלה בשרה, והוי ליה מקומות המכוסים שבגופה. אבל שערות התלושים בפאה נכרית, אפי' תהיה עשויה משערותיה שרי, ואע"ג דקישוט הוא לה, הוי לה כשאר תכשיטין".

◄ וכן כתב הגאון רבי אהרן וירמש זצ"ל, רב ואב"ד בעיר מיץ, מתלמידיו הגדולים של בעל "שאגת אריה", בספרו "מאורי אור" (חלק "קן טהור" למסכת נדרים דף ל'): "וגם החוש מכחיש, דשיער אינו הרהור כגילוי שוק וקול זמר. והלא לא אסרו לקרות כנגד פנים יפות. אלא על כרחך שיער [נאסר] מטעם כמוס, שליטת הקליפה, ואינו תימהון דוקא במחובר. וכמו בשיער אשה מונח לפניו, אינו כלום. וכמה דברים שלא נגלו טעמם... אלא טעמם ונימוקם עמם".

◄ וכן כתב הגאון רבי סיני שיפפער זצ"ל בשו"ת סתרי ומגיני (חלק ב' סי' מ"ד): "וגם לחוש אחשדא שיסברו הרואים שהיא שערות עצמה היא חומרא גדולה, דכיון שיודעים העולם שיכולין עתה (בשנת תרצ"ב - לפני שמונים שנה) לעשות הפאה נכרית יפה כל כך שתיראה כשערות עצמה, אמאי נחשוד אותה". ועוד כתב, "דהפאה נכרית נעשית עתה בהדרת היופי".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 11:24

וכן כתב הגאון רבי עובדיה הדאיה זצ"ל בשו"ת ישכיל עבדי (חלק ז' אה"ע סי' ט"ז): "בדין פאה נכרית לנשים נשואות, אם דינה כמו שיער ראשה שאסור לגלותה משום הרהור, דלפעמים היא יותר יפה משיער ראשה ומייפה אותה יותר, ואתי לידי הרהור, וכן משום מראית העין, דהרואה נדמה לו שהן שערותיה ממש... קים להו לרבנן שאין יצה"ר שולט אלא בדבר הדבוק בגוף האשה עצמה, היינו הדבר הדבוק בגוף הערוה עצמה, דאין שליטה להיצה"ר אלא בדבר שיש לו נפש חיונית, לא בדבר שאין לו נפש חיונית, ולכן בנתלש מגוף האשה, דניטל ממנו נפש החיונית, הרי פקע ממנו אותה הערוה שהיתה עליו בזמן שהיה דבוק בגוף האשה, דהרי הוא כפגר מת שאין להיצה"ר שליטה בו".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 11:25

וכן כתב מרן הגאון רבי שלום משאש זצ"ל בשו"ת תבואות שמש (אה"ע סי' קל"ז): "לא אסרו חכמים לאשה שתתייפה כל מה שתוכל, רק שיהיה בהיתר, ועל האנשים לשמור עצמם שלא יביטו בהם. ואם באנו לזה, הלא כמה נשים יפיפיות שאפי' יכסו ראשן במטפחת ובצעיף, הלא רק מחמת רוב יופיין יש גירוי יצה"ר, האם נאסור עליהם לצאת לשוק או נאמר להם לכסות פניהם כגויים כדי שלא יביטו בהם אנשים. וגם ישנם היום הלובשים איזה כובעים או מטפחות על ראשן יוצאים מן הכלל ובוחרין בזה יותר משערותיהן ויש בזה גירוי יותר מהשיער, האם נאסור להם? גם צורת המלבושים של היום נשתנו, ואע"פ שמותרים ע"פ הדין, יש בהם גירוי יצר שמייפין האשה מאד, האם נאסור להם? אלא ודאי כל מה שהוא מותר ע"פ הדין, בין אם תכסה בבגד, או בשיער, העיקר הוא שלא יהיה מגופה, הוי ליה מלבוש על ראשה, ואין לנו להיכנס אם הוא מיפה אותה או לא, דזהו ענין הגברים שחובתם שלא להביט, ואפי' תהיה מכוסה בכובע אין ראוי להביט".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 11:26

וכן כתב בתורת מנחם להגאון מליובאוויטש זצ"ל (חלק ג' עמ' קפ"ח): "פאה נכרית הוא ענין שנוגע לבנים ובני בנים, לפרנסה ובריאות, כדאיתא בזהר, שהדבר נוגע לבני חיי ומזוני... ובפרט בזמננו (תשי"ד), שאפשר להשיג פאה נכרית בכל הצבעים, והיא נראית יפה עוד יותר מהשיער שלה עצמה, תתבונן האישה בעצמה מהי הסיבה האמיתית לכך שהיא אינה רוצה לחבוש פאה נכרית אלא מטפחת". וכן הביא בשמו בספר "כבודה בת מלך", שיש להעדיף פאה על מטפחת, אפי' אם הפאה יפה יותר מהשיער הטבעי של האשה, וביאר זאת בתשובה שהשיב לו וזה לשונו: "הרי זה (שיער עצמה) פריצות ע"י גופה, וזו (פאה נכרית) ע"י דבר זר (דלבוש הראש דומה ללבוש הרגל וכו')".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 11:28

וכן כתב הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל (חוברת "המשביר", אוסף תשובות מכת"י דף מ'), ראה בתגובה לעיל.

וכן כתב הגאון רבי יצחק עבאדי שליט"א, בשו"ת אור יצחק (אה"ע סי' ג'): "ובענין פאה נכרית לאשת איש אי שרי או לא, הנה לפי מה שכתבנו שכל הטעם של כיסוי הראש הוא שלא תיראה מנוולת, וא"כ בפאה נכרית הרי היא מקיימת מצוות הכיסוי שאינה נראית מנוולת, ואדרבה פאה נכרית הרי היא כקליעה, ובקליעה כבר הבאנו ראיה מהגמ' לעיל דזה נוי לאשה והיפך מניוול. ואף שמשמעות כמה ספרים נראה שטעם כיסוי הראש הוא כדי שלא להראות יופיה, הנה הוא טעות גמור, ומזה יצא להם שאם היא לובשת פאה נכרית יפה זה עוד יותר גרוע, וההיפך הוא האמת".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 11:32

וכן כתב הגאון רבי חיים דוב אלטוסקי שליט"א, בספר "חידושי בתרא" (על מסכת שבת סד:): "אין לדחות דשאני פאה נכרית דמתני', דלא היו מומחים כבזמנינו והיה ניכר שאין השיער שלה, מה שאין כן כשאין להכיר שאין השיער שלה יש להחמיר בכל הדינים כאילו שיער שלה מגולה, דזה אינו דהא רש"י והשלטי גיבורים הנ"ל פירשו שעושה כן כדי "שתיראה בעלת שיער", ואם יש להכיר דאין השיער שלה איך תיראה על ידה כ"בעלת" שיער, אלא על כרחך גם בזמנם היו מומחים ואע"פ כן מותר".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 11:54

וכן כתב הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל, בשו"ת אז נדברו (חלק י"ד סי' מ"ח): "ואין לבדות מלבנו לדמות האיסור הסתכלות שבאה"ע סי' כ"א למלבושי נשים. הלאו דלא תתורו נאמר בעיקר על הסתכלות באשת איש (דאין זנות אלא באשת איש), והרבה מיני הסתכלות אסרו משום הרהור הנלמד בעיקר מ"ונשמרתם", וגם בענינים אלו אין לערבב הפרשיות, ואין לדון משם מה שמותר ומה שאסור להתלבש. והרי מפורש אמרו שאסור להסתכל על בגדי צבעונין, ואפי' הכי לא אסרו לאשה ללכת בבגדי צבעונין בשוק (ורק באדום אסרו, דהצבע ניכר מאוד גם מרחוק), והוא הדין באם הבגד כמראה הבשר, וכמובן שיש עוד לחלק מבגדי צבעונין, אבל אין לדמות זה לבשר מגולה ממש. ודמות ראיה שהאיסור גורם ההרהור, והרי בתולות פנויות יש שסוברים בשיטת השו"ע באה"ע סי' כ"א שנוהגות שלא ללכת בפריעת ראש, ואפי' הכי פסק באו"ח סי' ע"ה שאין איסור לקרות ק"ש כנגדה, ובנכריות מסתפק המ"ב דמותר, משמע אפי' אם דרכן לכסות, ויתכן שזה יותר מדמות ראיה שהאיסור גורם ההרהור וכאמור. וברור שאשה שאין שערותיה יפות ומתביישת לצאת בלא מטפחת, דמכל מקום כנגד שערה הטבעי אסור לומר דבר שבקדושה, ובכלל איסור פריעה הוי, וכשמכסה ראשה במטפחת או בפאה, אף שמתייפה בזה מכל מקום מותר".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 11:55

וכדבריו כתב בספר "לבושה של תורה" חלק א': "כדי לעשות הפאה נכרית כמראה טבעי, לא משתמשים בשום המצאה טכנולוגית חדשה, רק משתמשים בשערות אדם בלי להכניסם לחומרים חריפים (שהיו עושים כן כדי להכינה לצביעה) ואין צובעים אותם כלל (ומעיקרא עושים פאה משערות שצבעם כצבע שערות האשה), ואין לוקחים שערות מכמה נשים לצרפם יחד (אלא כולה מאשה אחת או לכל היותר משתי נשים), וכל השערות מחוברת להבד של הפאה נכרית כהדרך שהן גדלין בראש (ולא מהפכין השערות מלמטה למעלה) והצד שהיה סמוך להקודקוד הוא הצד שמחברים להבד וכו', ומחברים השערות להבד באופן שיצא מהבד באופן שדומה ככל האפשר ליציאת השערות מעור הראש, ומחמת כל הדברים הטבעיים השערות שומרות זוהרן וטבען ויפיין. ונוסף לזה התפירה המדוייקת והמצומצמת להיות מכוון לראש האשה, ע"י זה הפאה נכרית נראית טבעית לגמרי וכאילו היא שערות האשה ממש. ובשאר הפאות מעבדים השערות כדי לצובען לצבע אחיד, וכדי לאחד שערות שונות יחד, וכל פעולות אלו מפקיעים מהם המראה טבעי שלהם. ולפ"ז אין שום סיבה שלא היה אפשרי לעשות פאה נכרית משוכללת לגמרי גם בימי חז"ל".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 11:56

וכן הובא בירחון התורני "המאור" שיו"ל בארה"ב בחודש שבט תשי"ג, לפני כשישים שנה: "נתייסדו כאן הרבה בעלי מקצוע מאחינו בני ישראל, לעיבוד פאות נכריות בשביל בנות ישראל הכשרות. היהודים בעלי מקצוע הזה, הינם ברובם ג"כ מהגרים שבאו לכאן בשנים האחרונות והתעסקו במקצועם הזה גם באירופה, וכי על כן הינם מומחים בעיבוד הפאות הנכריות לכל פרטיו ודקדוקיו, בתכלית היופי והשלימות. ישנן בעלות מקצוע מומחיות מפורסמות כאלו, שמעבדות פאות נפלאות, שהרואה אותן לא יכיר בשום אופן שאלו הן פאות נכריות" (עמ' י"ט, מאמר "פאה נכרית ודת יהודית").
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי חצקל » 09 אפריל 2014, 12:03

תראה, עם כל המקורות האלה קשה להתווכח. אבל זכור לי שגם לפי המתירים צריך שיהיה ניכר.
חצקל
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 9
הצטרף: 04 אפריל 2014, 15:26
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 12:11

מה ש"זכור לך" הוא כנראה מקריאת פשקווילים, העמוסים בשקרים וכזבים ללא שום יסוד. המציאות היא הפוכה לגמרי, כמו שניתן לראות לעיל: האוסרים אסרו משום שהפאה אינה ניכרת, והמתירים התירו אע"פ שהפאה אינה ניכרת. היום לוקחים את סברת האוסרים ומשליכים על המתירים.

ויש אמנם בדורינו בודדים מהמתירים שחוששים לסברת האוסרים, אבל צריך לזכור שלא כך סוברים רוב המתירים. וכך היא שיטת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, שהולך אחר אביו, שחשש לדעת מהרי"ל דיסקין שיש מראית העין בזה. ובמענה לשאלה, וזה לשונה: "מה דינן של פאות שאינן ארוכות מאוד או פרועות, אך עשויות משיער טבעי ומראה טבעי להן. האם מותר לנשים נשואות ללובשן?" ענה הרב בזה הלשון: "אם זה נראה ממש כשערה, ואי אפשר להבחין, יש להחמיר".

ובמענה לשאלה, וזה לשונה: "רוב ככל הפאות ניתן להבחין אם היא פאה או שיער עצמה, ע"י כמה סימנים: א. הפאה גבוהה יותר משיער עצמה. ב. הפאה מבריקה יותר משיער עצמה. ג. רוב תסרוקות הפאות הצנועות, הן ישרות ולא מקורזלות, וניתן לזהות פאה ע"פ התסרוקת, ובפרט שרוב הרווקות הולכות בשיער אסוף כתקנון בתי הספר והסמינרים. ד. המתבונן יכול לראות שאין שרשי השיער יוצאים מהראש. האם גם בפאות אלו היתה כוונת כת"ר שיש להחמיר?" ענה הרב בזה הלשון: "אם המתבונן יכול להבחין, המנהג להקל".

ומוכח שאפילו לשיטת הגר"ח קניבסקי וסיעתו, אין לאסור את רוב הפאות בזמננו, אלא בודדות (ובדר"כ מחירן מעל 2000 דולר) שאינן ניכרות אפילו מקרוב למתבונן. וגם הן, אם אינן עוברות חפיפה לעיתים קרובות, ניתן לזהותן בנקל.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 12:16

ראיות לכך שהמתירים התירו מפני שאפשר "לתלות בהיתר" ולא מפני שניכר, בנוסף לכל הציטוטים שהבאתי לעיל:

◄ בשו"ת אז נדברו למרן הגאון רבי בנימין זילבר, כתב "ומדכתב במשנה ברורה דבמקומות שאין המנהג כן אסור משום מראית העין, משמע דהמדובר באינו ניכר היטב דהוי פאה". כלומר, במקום שאין חשש של מראית העין, אע"פ שאינו ניכר, יש להתיר.

◄ בספר "באר משה" להגאון העצום רבי משה כרייף מתוניס, כתב "ומיהו יש להבין כוונת הגליון [בעל השלטי גיבורים], מאיזה טעם הוה סלקא דעתך דאסור. ונראה דדרך הפאה נכרית שהיו עושים, היה מנהגם להניחו מגולה. והוה סלקא דעתך דאסור, מפני מראית העין, שיאמרו שערה ממש, ושיער באשה נשואה ערוה". כלומר, ההוה אמינא של האוסרים היתה לאסור משום מראית העין, והש"ג בא לאפוקי סברה זו, וזהו חידושו.

◄ ובספר "דברי חיים" כתב: "ולענ"ד, קושיה מעיקרא ליתא, דהא כיוון דדרך הנשים כן, לעשות פאה נכרית על ראשן, כבר ידוע הוא לכל. וכמו בזמנינו דידוע דנשים צדקניות נושאות על ראשן פאה נכרית... ככל זה אין שום מראית עין והוא פשוט". כלומר, מפני שידוע שנשים צדקניות לובשות פאה - אין בזה מראית העין, כי הרואה "מבין" שזאת פאה, ואין הסיבה משום שהפאה ניכרת והרואה "יודע" שזאת פאה.

◄ ובספר "פאת שדך" להגרש"ד מונק, רב דק"ק חרדים חיפה, כתב: "וכן אם הדבר ידוע באותו מקום ובאותו זמן, כגון נדון דידן דהש"ך דחלב שקדים בבשר עוף, שהיה מפורסם מחמת המנהג, אבל בשר בהמה דמי ממש לגזירת דם דגים ואין להקל בו. ומהרש"ל (פרק כ"ה סי' נ"ב) ס"ל דאף חלב שקדים דמי ממש, דלא מסתברא ליה לחלק בין איסור דאורייתא לאיסור דרבנן בדבר זה. ולפ"ז וכו' הרווחנו טעם לזכות לנשים הלובשות פאה נכרית, כיון שהדבר ידוע שרגילין בזה, ולא מצינו שגזרו רז"ל בכגון דא". כלומר, כל הסיבה שאין מראית העין - הוא משום שרגילים בכך. ולא משום שניכר.

◄ ובספר "אמרי המזג" כתב: "והכי נמי הרי בוודאי לא שייך משום מראית העין אלא לגבי ישראלים אחרים המכירים אותה שהיא ישראלית (עיין במג"א ובמחצית השקל שם ס"ק ד'), והרי הם יתלו בהיתר שהיא פאה נכרית ולא שיער גופה, וגם אם יחקרו הדבר יוודע להם שכן הוא האמת". כלומר - הרואה "יתלה" בהיתר, ורק אם "יחקור" וידרוש יתברר לו שזאת פאה. וטעם ההיתר הוא משום שיש לרואה במה לתלות, ולא משום שניכר.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 12:18

ובספר "מגן גיבורים" כתב: "וגם גוף דבריו לחוש בפאה נכרית משום מראית העין, לענ"ד ברבים שנהגו כן לא שייך מראית העין, דלא חשידי, ועיין ביורה דעה סי' קמ"א סעיף ד' בהג"ה, וכל שכן בזה דכל הנשים נהגו כן, האיך אפשר דכולהו יעברו על דת משה ויהודית עכ"פ, ומכל שכן למאן דסובר דהוא דאורייתא, ועל כן ישפטו הכל שהוא פאה נכרית". כלומר, הרואה "שופט" ומבין שזאת פאה, למרות שאינו "יודע" זאת, כי רבות נשים נהגו כן, ואיך אפשר שכולן יעברו על דת משה?

וכמו כן, כל הפוסקים המחמירים במראית העין כשמנהג המקום לא ללכת עם פאה - טעמם הוא משום שהפאה אינה ניכרת, ולכן אם מנהג המקום לא כך, יכולים לטעות ולחשוב שהולכת בשערות עצמה.

ובשו"ת "אגרות משה" כתב: "ויש עוד טעם גדול במה שלא אסרו בפאה נכרית, דכיון דידוע לכל שיש ללבוש פאה נכרית שתהיה נדמית כשערות האשה עצמה, אין לאסור דמהאי טעמא יחשדוה הרואים מרחוק ואלו שאין מסתכלים כ"כ בנשים שהשיער הנראה הוא משערות האשה עצמה, כיון שהיא מוחזקת לאשה כשרה, ויודעים שמקרוב ודאי מכירים שאינן שערותיה, והרואים אותה בקרוב ומסתכלים הרי ברוב הפעמים יכירו שהיא פאה נכרית". כלומר, מקרוב אפשר להבחין, ומרחוק? יתלו שזאת פאה, מחמת ש"ידוע לכל" שאפשר לעשות פאות שנראות כשיער ממש!

ולאחר מכן התיר במפורש פאה שאינה ניכרת: "וממילא אין לאסור גם כשלא ניכר לפעמים, אף אם היה זה מאיסורי לאוין, וכ"ש שהוא רק מאיסורי עשה, שאפשר שליכא כלל איסור מראית עין בזה".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 אפריל 2014, 12:20

◄ ובספר "עמודי שש" הנ"ל למסכת בבא מציעא (צא. עמ' ק"ע בהערה) כתב: "יש להתיר מהטעם הנ"ל שההיתר מצוי מאוד ומהיכי תיתי שיתלו באיסור, וע"פ זה נראה דבלבישת פאה אין לחוש למראית העין שיראוה שהולכת בגילוי ראש, דמהיכי תיתי שיתלו בגילוי ראש, והרי מצוי ומפורסם לכל שיש פאות בעלמא, ולכן המתירים בזה לא חשו למראית העין. ואף אלה שאסרו משום כן, היינו בזמנם שזה היה מעט ולא מצוי". וכל פוסקים אלה הבינו שהרואה "תולה" שזאת פאה, ולא "יודע" מחמת שהיא ניכרת.

◄ ובשו"ת "תבואות שמש" למרן הגר"ש משאש כתב: "גם משום מראית העין ליכא, כי מאות ואלפי נשים לובשות פאה... ואיזה מראית עין יש בדבר שעושין כל הנשים?"

◄ ובשו"ת "דת והלכה" למרן הגר"מ שטרנבוך כתב: "כעת שרבו הנשים בפאות נכריות, הלא במראית העין לא יתלה כלל ששערותיה פרועות רק ידמה שיש לה פאה נכרית וכו', שרבו כ"כ הפאות נכריות היום שיש לתלות בהן". כלומר, לא מחמת שהפאה איננה ניכרת, אלא מחמת שהרואה "ידמה" שהיא לובשת פאה (ולמרות שכתב בתוך דבריו ש"ראוי להימנע" מפאות שאינן ניכרות כלל, אולם פשוט מדבריו שמותר מעיקר הדין).

◄ ובשו"ת "אור יצחק" להגר"י עבאדי שליט"א כתב: "ומה שאנשים יחשדו לנשים שמכסות ראשן בפאה נכרית שהן הולכות בגילוי ראש, דבר זה אין נראה לחוש לו כלל מכמה טעמים, וכבר הזכיר מזה הגאון רבי משה פיינשטיין בתשובתו הנ"ל. א. שאין לנו לגזור מדעתנו ולחשוש למראית העין. ב. אם החשש שהנשים הרואות אותה יחשדוה, זה דבר שאינו נכון כלל, דבהסתכלות מועטת יכולים להבחין אם זה שערה ממש או פאה נכרית, גם בפאות היפות ביותר. ג. אם הנשים מכירות אותה לזאת שלובשת פאה נכרית, הרי הן גם יודעות אם היא לובשת פאה נכרית או לא, וזה פשוט. ד. אם החשש הוא שהאנשים יחשדוה, אותו טעם שייך אצלם אם הם מכירים אותה או לאו, ואם אינם מכירים אותה אולי היא באמת לא נשואה, ויש בנות בתולות וכו'. ה. ועוד שהיום שכל כך מצוי פאה נכרית, א"כ למה לחשוש למראית העין, ולמה שלא ילמד עליהם זכות".

הראת לדעת שטעמם של הפוסקים המתירים, הוא שאין מראית העין, למרות שהפאה איננה ניכרת, ולא כדברי אותם הטוענים שגם אליבא דהמתירים יש לאסור בפאה שאינה ניכרת.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי הלכה למעשה » 13 אפריל 2014, 12:27

חזק וברוך הרב ספרא! דברי פי חכם חן!
הלכה למעשה
 
הודעות: 47
הצטרף: 18 דצמבר 2013, 01:57
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי שש משזר » 27 מאי 2014, 08:58

חזק וברוך! העתקת היטב...
סמל אישי של המשתמש
שש משזר
 
הודעות: 4823
הצטרף: 15 ינואר 2014, 04:21
מיקום: ארה"ב
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי לינקזעצער » 30 מאי 2014, 17:13

צוואתו האחרונה של הרב עובדיה
קבצים מצורפים
צוואה א.jpg
צוואה א.jpg (108.11 KiB) נצפה 29595 פעמים
צוואה ב.jpg
צוואה ב.jpg (160.09 KiB) נצפה 29595 פעמים
לינקזעצער
 
הודעות: 233
הצטרף: 23 דצמבר 2013, 22:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 05 יוני 2014, 20:48

מה רצית לומר בזה?

מעיון ב"צוואה" נראה בפשטות שהיא שקר מוחלט. בני ביתו הקרובים של הגר"ע יוסף זצ"ל לא פירסמו מעולם צוואה שכזו; ה"נכד" שחתום על העלון, עובדיה יוסף, לא ידוע מיהו - עשרות נכדים יש לגר"ע (בלעה"ר) ורבים מהם נקראו בשם "עובדיה יוסף"; גם כתב ידו של הגר"ע, שפותח את ה"צוואה" במילים "מכתב חיזוק לבנות ישראל", לא מלמד מאומה. יתכן ומדובר במכתב ישן, שבו כתב הגר"ע את המילים הללו. אולם להלן נתמקד בשקרים המרכזיים המרכיבים את ה"צוואה", שכל מטרתה להלך אימים על נשות ישראל הצדקניות.

שקר ראשון: חצאית

הקיצוניים והמטורפים שבדורינו, המחמירים לכער את האשה ברעלות ושמלות ישנות, מתמקדים בשני דברים: האחד, איסור חבישת פאה, בניגוד לדעתם של רוב גדולי ישראל, ואיסור חבישת חצאית המכסה את הברך, בניגוד לדעתם של רוב גדולי ישראל כיום, ובראשם המשנ"ב וכו', שחצאית כזו מספיקה ואין צורך בכיסוי עד הרצפה.

ההלכה הפשוטה אומרת שהחצאית צריכה לכסות את הברך בכל מצב, גם בשעת ישיבה וכו'.

כך כתב האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל במענה לאחד השואלים, וכך כתב הגר"ע יוסף עצמו בשו"ת יביע אומר חלק ו - יורה דעה סימן יד: "ובנות הלובשות חצאיות קצרות או שמלות קצרות למעלה מן הברך, צריך להשתדל להשפיע עליהן בדרכי נועם ללבוש חצאיות או שמלות צנועות, באופן שמכסות את הברכים גם בעת ישיבתן".

בתקנוני הצניעות (שכידוע, כולם מתחברים ע"י עסקנים שונים ומשונים, ולאחר מכן מחתימים עליהם רבנים. יש רבנים שחותמים כלאחד יד, יש רבנים החותמים מפני שראו אחרים חותמים, ויש רבנים שלא חתמו כלל ובכל זאת מופיעה חתימתם ולא טורחים אפילו להכחיש), עוד מלפני עשרות שנים (ראה ספר "לשכנו תדרשו"), מופיעה הדרישה שהחצאית תהיה 10 ס"מ אחר הברך.

בתקנונים יותר מאוחרים, מופיעה הדרישה שהחצאית תהיה 20 ס"מ אחר הברך.

לאחר מכן נמנו העסקנים וגמרו כי החצאית צריכה להיות בגבול האמצע בין הברך לקרסול...

אולם הגר"ע יוסף, ב"צוואה" זו, מחמיר יותר מכל התקנונים, וכמובן מחמיר הרבה יותר מעצמו: "ללבוש אך ורק חצאיות ושמלות ארוכות ורחבות שמכסות את הרגל, דהיינו עד מקום שנקרא קרסול..."

שקר שני: מטפחת

גם לגבי מטפחת, הגר"ע מעולם לא חילק בין מטפחת למטפחת, ולא דרש חבישת "מטפחות צנועות"; אדרבה, בדרשותיו תיאר בלשון ציורית שיש היום כובעים ומטפחות יפים, ולכן אין צורך בפאה. ב"צוואה" זו הוא לפתע דורש "מטפחת כשרה וצנועה", ובכלל, כל הסגנון מזכיר סגנון מאוד מוכר של נשות השאלים והרעלות, שלא בוחלים בשקרים וסילופים, רמאויות ותככים, ויעשו הכל על מנת להפיץ את משנתם.

וכמו לגבי מטפחת, גם כשהגר"ע התיר פאה, מעולם לא חילק בין פאה לפאה (כמפורט בתקנונים השונים), וכדרכו בקודש.

ולהוי ידוע, שהראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, למרות שאסר פאה לנשואות, התיר פאה לגרושות ואלמנות, בשו"ת יביע אומר חלק ד אבן העזר סימן ג: "נראה שיש מקום להתיר לאלמנה וגרושה ללכת עם פאה נכרית ברה"ר, כי הנה ידועים דברי הש"ג סוף פרק במה אשה (סד:) שנראה לו להתיר לנשים לצאת בפאה נכרית וכדמוכח ממתני'... וכן כתב הרמ"א בדרכי משה או"ח ככל דברי הש"ג הנ"ל בשמו, ע"ש. והמשנ"ב שם (ס"ק ט"ו) כתב בשם הפמ"ג, שבמדינות שהנשים יוצאות בפאה נכרית מגולה יש להם לסמוך על השו"ע... [ומסיק] עכ"פ כאן שגם בנשואות יש מקילים גם ברה"ר, בגרושה או אלמנה מיהא יש להקל, ובפרט במקום צורך גדול שהדבר נוגע לעבודתה ופרנסתה".

◄ כמו כן, התיר פאה לנשואות במקרים מסוימים: כשהאשה אינה מוצאת חן בעיני בעלה עם מטפחת, או כשהיא נמצאת בלחץ הסביבה והיא בעצבות מזה, או כשמדובר בחוזרת בתשובה המסכימה לכסות עם פאה. והובאו דבריו בספר "מעין אומר" (שו"ת בקצרה, מפי השואל ששימש אצלו), וכן בקיצור שולחן ערוך "הרב עובדיה" (עמ' תרל"ט):

◄ לשאלת השואל, "זוג צעיר, נשואים שנה וחצי, וסיפרה האשה שלובשת מטפחת, אך אפה ארוך, ולא מוצאת חן בעיני בעלה, וללבוש פאה בעלה לא מוכן כי פוסק כרבינו [הגר"ע יוסף, לאסור פאה], ענה הרב זצ"ל: "יכולה ללבוש פאה".

◄ לשאלת השואל, "בחור מישיבת "חזון עובדיה" שנשא אשה, ואשתו הולכת כבר שנתיים עם מטפחת, כעת קשה לה והיא בדיכאון מזה. גרים בעיר בני ברק, ויש גם לחץ של המשפחה", ענה הרב זצ"ל: "שתלבש פאה. הרי היא בדיכאון, שלא תשתגע".

◄ לשאלת השואל, "בקהילה אחת בחו"ל בה כל הנשים ללא כיסוי ראש, התחזקה אשה אחת והחלה ללכת עם פאה. ואמר לה רב הקהילה, שאם לא תשים מטפחת, כבר עדיף לא כלום. ענה הרב זצ"ל: "ודאי שפאה עדיף מגילוי ראש".

◄ לשאלת השואל, "חוזרת בתשובה שהיתה הולכת עם פאה, כעת הולכת עם מטפחת. האם מותר לה לתת את הפאות שלה לאחותה החילונית ללבוש?" ענה הרב זצ"ל: "מותר".

◄ כמו כן התיר לבחור ישיבה להתחתן עם בחורה המתעתדת ללבוש פאה, כאשר הבחור הסכים לכך רק אם יתיר לו הגר"ע יוסף בכתב ידו. וכתב לו הגר"ע בכתי"ק שמתיר לו להתחתן עמה, ולוקח עליו את האחריות ללבישת הפאה (ומעשים בכל יום).

שקר שלישי: גילוי מקצת שערות הראש

בניגוד לדעתם של פוסקים רבים (ולמעשה, בניגוד לדעתם של רוב הפוסקים), התיר הגר"ע לגלות "כשתי אצבעות" מראשה של האשה, וכך מובא בילקוט יוסף אוצר דינים לאשה ולבת, כרך כז, עמ' שסח-שע: "נשים הנוהגות לגלות אצבע או שתים משערות ראשן כלפי פנים, אין למחות בידן, שכן מנהגינו. ומרן אאמו"ר [הרב עובדיה יוסף] מורה ובא שהוא כשיעור שתי אצבעות (כארבע סנטימטר) ונכון יותר כשיעור אצבע אחת בלבד. והסביר הרה"ג משה לוי דטעמו הוא משום דהוי פחות מרובו של טפח".

לא ניכנס כאן לטעם משונה זה, ולפרטי ההיתר. אך יסודו מופיע בשו"ת יביע אומר חלק ד - אבן העזר סימן ג: "ודמי למ"ש מהר"ם אלשקר (סי' לה) להתיר במקום שנהגו הנשים לצאת בשערות שחוץ לצמתן... מ"מ רבו האחרונים שסמכו ע"ד המהר"ם אלשקר, ובודאי שהנשים הנוהגות היתר בדבר אין מזניחין אותן ויש להן ע"מ שיסמוכו" [למעשה יש חילוק בין שיער שחוץ לצמתן לבין גילוי הראש עצמו, ואכמ"ל].

ידוע גם מה שנהגה בזה למעשה אשתו של הגר"ע, הרבנית מרגלית, ומה שנהגה אמו, ומה שנוהגות בנותיו.

כותב העלון המחוצף, הממציא צוואה זו, כותב על דברים אלו: "הנה נפוצה שמועה בין הנשים [...] שמרן זצ"ל התיר שיהיו מקצת השערות מגולין מתחת למטפחת הראש [מה פירוש "מגולין מתחת למטפחת"? וצ"ע], על כן בכדי להסיר לזות שפתיים זו... הנני להעתיק מה שראיתי באיזה קונטרס.. "שמעתי מאחד שהוא בעצמו שאל את הרב על זה, וענה לו: מי שעושה כך יהיה לה עבור זה גיהנום, עכ"ל. וליתר ביטחון שאלתי על זה אז להרבנים דשם, ואמרו לי במפורש ששמועה זו היא טעות גמורה מוחלטת ואין לה שום מקור, כי הרב לא התיר את זה מעולם". לא פחות ולא יותר...

לא יאומן: כל כך הרבה שקרים, בעזות מצח כ"כ גדולה, נגד המפורש והגלוי והידוע מהגר"ע יוסף זצ"ל. וכך היא דרכם של מחברי העלונים הללו, לשקר ולסלף בכל דבר וענין, יראה הקורא וישפוט.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי אלימלך זושא » 12 מאי 2015, 06:41

חבר'ה תגידו לי אתם מרוצים מהמצב ברחוב???

ריאתי לאחרונה סרט מלפני 80 שנה אוי איזה יופי כולם עם השאלים.

מי שרואה את ההודעה הזו כבר חושד אותי לאיזה כיתה חשוכה בכוכי מאה שערים...

מי מרוצה מהפגמים החוזרים והנשנים של הבחורים היום? מהמשפחות הכי הכי יפות! ממש מתייסרים! (לא מ'טעמי דת', פשוט מטעמי נוחיות, וכל אחד מבין את זה...)

אני צועק פה את צעקת הבחורים המסכנים!!!

למה תהיו בוהים בחושך? מצחיק ומצער. (פוי...)
אלימלך זושא
 
הודעות: 98
הצטרף: 12 מרץ 2015, 13:00
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי יעקב ישראל » 16 מאי 2015, 21:22

ענין פאה שנוי במחלוקת הפוסקים ואני הקטן לא בא להכריע, כל אחד שינהג כמנהג אבותיו. אבל זאת שטות והבל שלפני 80 שנה כולם היו עם שאלים, פשוט שטות והבל.

מי שמביא ראיה מסרטים ערוכים שמנפיקים כת השאלים... ערבך ערבא צריך. לא בכל המקומות לבשו שאלים, אלא רק במקומות שחיו עם הערבים והערביות והלבוש היה זהה בהתאם.

מנהג הפאה בעצמו החל בזמן השלטי גיבורים לפני מאות שנים, ואז היו נשים יהודיות שלבשו פאה, וחלקן הגדול לבשו מטפחת, אף אחת לא לבשה שאל בזמן ההוא, אלא רק בארצות ערב. גם בזמן הגמרא לא היו הנשים לובשות שאלים ברוב המקומות.

מעולם לא שמענו איסור על אשה להתייפות בגלל "בחורים מסכנים" שלא יודעים לשמור על העיניים שלהם. יש כללי צניעות וצריך ללכת לפיהם, אין צורך ללבוש שאל ורעלה ולהיות מוזר ומשונה בגלל "פגמים של בחורים".

לכן אין שום איסור לאשה ללבוש פאה או מטפחת יפה, והכל בהתאם לכללי הצניעות שמובאים בפוסקים.
יעקב ישראל
 
הודעות: 20
הצטרף: 19 ינואר 2015, 13:03
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי ראשון לציון » 06 יולי 2015, 11:32

לינקזעצער כתב:צוואתו האחרונה של הרב עובדיה

דעתו של מרן הגרע"י זצ"ל כבודה במקומה מונח, אך עניין הפאה שנוי במחלוקת וגדולים רבים התירו, כפי שמובא לעיל. הרב עובדיה מייצג את דעת האוסרים, אך אין בכך כדי למחוק את דעת המתירים.
יש לציין שמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הבדיל בין הפאות בעבר לפאות של היום, ואמר שהפאות של פעם היו מותרות והפאות של היום אסורות. אמנם לפי דברים שהובאו כאן מגדולים שונים מהעבר משמע שגם בעבר היות פאות מאוד יפות שלא היה ניכר הבדל מפאות אחרות, אך עיני ראו את הפאות של סבתי, והן לא היו יפות כמו הפאות המקובלות היום ולא מדובר בפאות מזמן הגמרא ואף לא מלפני מאות שנים, כך שבהחלט יש הבדל למעשה בין הפאות מהעבר לפאות רבות היום.
אך בכל מקרה, כפי שראינו גדולים רבים התירו את הפאות גם אם לא ניכר ההבדל בינן לשיער טבעי, ויש מגדולי הפוסקים שהתירו אף שיער תלוש של עצמה.

למעדיפי הפאות על המטפחת וכיסויים אחרים יש למנות את האדמו"ר רבי שלום מוסקוביץ' משאץ זצ"ל שהיה רבה של שוץ (שאץ) וגם אדמו"ר ובסוף ימיו עבר ללונדון ונודע כאדמו"ר משוץ-לונדון.
ראשון לציון
 
הודעות: 52
הצטרף: 03 יולי 2015, 15:22
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי חיים שיש בהם » 09 יולי 2015, 13:49

יעקב ישראל כתב:מעולם לא שמענו איסור על אשה להתייפות בגלל "בחורים מסכנים" שלא יודעים לשמור על העיניים שלהם. יש כללי צניעות וצריך ללכת לפיהם, אין צורך ללבוש שאל ורעלה ולהיות מוזר ומשונה בגלל "פגמים של בחורים".

שמענו גם שמענו:
"כך שנו רבותינו לא תצא אשה לרה"ר בשבת בתכשיטיה וכו', ורבותינו אומרים אפי' בחול אינה צריכה לצאת לרה"ר, למה, שהעם מסתכלין בה, שלא נתן הקב"ה תכשיטין לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה, שאין נותנין פירצה לפני הכשר, וביותר לפני הגנב" (מדרש תנחומא, פר' וישלח פיס' יב).
ואם נדייק בל' המדרש נראה שלא כתב "אפי' בחול לא תצא" אלא "לא צריכה", ללמד שזהו המצב הרצוי. מדברי היעב"ץ (מגדל עוז, בית מדות, עליית ד"א עמ' 178, "ולא יראה ממנה כי אם עיניה") והרר"י אייבשיץ זצ"ל (יערות דבש ח"ב עמ' 312 בדפו"י, "וכן יאות לבנות ישראל שתלך מעוטף רק בפנים מגולות ולא כל פנים למען לא יכשלו בני אדם") עולה בבירור שהמצב הרצוי הוא שהנשים תלכנה מעוטפות לגמרי זולת חלק מהפנים, אך הם היו די ריאליים ומציאותיים ומפוכחים להבין שבמצב הנתון עדיף לשפר במה שאפשר ולא להפוך עולמות במלחמה על דבר תלוש מן המציאות.
עם כל ההתנגדות המוצדקת לטירוף המגולם בכת ה'שאלים', לא ראינו את הנזעקים למחות נגדם - מתייצבים למחות נגד מכת הפריצות (בלי להיכנס לפולמוס הפאות).
חברים יקרים, עזרו לעמיתיי מנהלי הפורום היקרים לשמור על אופי הפורום מכל משמר!
בכבוד רב ובתקווה להבנה: חש"ב - מנהל פורום 'לדעת' לשעבר
סמל אישי של המשתמש
חיים שיש בהם
 
הודעות: 2325
הצטרף: 19 נובמבר 2012, 23:40
מיקום: עקבתא דמשיחא
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 יולי 2015, 17:29

אלימלך זושא כתב:מי מרוצה מהפגמים החוזרים והנשנים של הבחורים היום? מהמשפחות הכי הכי יפות! ממש מתייסרים! (לא מ'טעמי דת', פשוט מטעמי נוחיות, וכל אחד מבין את זה...)


מעניין מהיכן אתה יודע על פגמים של בחורים, בדקת את כולם? כולם רצו לספר לך על הנסיונות שלהם? או שאתה מדבר מניסיון אישי?

לידיעתך, גם לבחורים מלפני 2000 שנה היו פגמים, וגם הם התחננו "חטאות נעורי ופשעי אל תזכור".
בכל דור ודור יש את הנסיונות שלו, ואנו באנו לעולם הזה כדי לעמוד בניסיונות ולא כדי לתלות את הפגם שלנו בזאת שלובשת פאה, ההיא שלובשת גרביים וההיא שלובשת חצאית.
וגם אם כל נשות הציבור החרדי ילכו עם שאלים, עדיין יש את רוב נשות העולם שהולכות כבהמות השדה, ויצר הרע ימצא כבר את מי להאשים בכשלונות האישיים של כל בחור ובחור.

לא לחינם יעצו הצדיקים (למען האמת הם לא חידשו זאת, הענין כבר מובא בגמ') להתחתן בגיל צעיר, כי זו העצה היחידה ("פת בסלו") על מנת להינצל מפגמים.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 יולי 2015, 18:30

חיים שיש בהם כתב:שמענו גם שמענו:
"כך שנו רבותינו לא תצא אשה לרה"ר בשבת בתכשיטיה וכו', ורבותינו אומרים אפי' בחול אינה צריכה לצאת לרה"ר, למה, שהעם מסתכלין בה, שלא נתן הקב"ה תכשיטין לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה, שאין נותנין פירצה לפני הכשר, וביותר לפני הגנב" (מדרש תנחומא, פר' וישלח פיס' יב).
ואם נדייק בל' המדרש נראה שלא כתב "אפי' בחול לא תצא" אלא "לא צריכה", ללמד שזהו המצב הרצוי


יפה העיר כבודו, שהמדרש נקט "אינה צריכה", שזוהי המלצה בדרך מוסר ולא הלכה למעשה. וגם אם תאמר שמדובר בהלכה פסוקה, הרי בפשטות יש מחלוקת בזה, ופוסקים כתלמוד בבלי, שרק בשבת אסרוה ולא בחול, ואין הלכה כמדרש תנחומא.

והמתבונן יראה שכל מה שאסר מדרש תנחומא, הוא דוקא תכשיטים כעין "עיר של זהב" שהזכיר, וראה בפירוש ר' עובדיה מברטנורא (מסכת שבת פרק ו משנה א), "עיר של זהב - עטרת זהב עשויה כמין עיר צורת ירושלים", שהיה זה תכשיט בולט ויוצא דופן, שעשוי מזהב, ובוודאי מושך תשומת לב רבה ברחובה של עיר, ועל זה אמר המדרש, "לא נתנו תכשיטים" וכו', ועל כן הביאוהו כמה מהאחרונים בדרשותיהם, בפרט על דרך מוסר ולא על דרך פסיקת הלכה, וכל כוונתם לומר שלא להתקשט בתכשיטים בולטים, המושכים את העין, אלא באופן הרגיל אצל רוב הנשים.

ואותם המצדדים ב"כת השאלים" מביאים ראיות לדבריהם ממדרש תנחומא ומעוד מקורות, כאשר למעשה אין שום ראיה הלכתית נגד גמרות מפורשות (שבת, פרק במה אשה יוצאה) ושו"ע ורמ"א (סימן ש"ג) שפסקו כי מותר לאשה להתקשט גם בחוץ ולא רק בביתה.

ולדוגמא, מביאים ראיה מ"פלא יועץ" שכתב "צריכה האשה ליזהר בזהירות יתירה שלא להכשיל את האחרים... תיזהר שלא תצא מקושטת בפני אנשים, ותהיה כל כבודה בת מלך פנימה", ומשמיטים את מה שכתב בערך "יופי" בזה"ל: "וכן חיובא רמיא על האשה שתתקשט לבעלה בהיותה עמו לבדה בבית יותר מכשהיא יוצאת החוצה אל העין, במקום שיש אנשים, יותר טוב שלא תתקשט כל כך".

וכך יש לפרש בדברי האחרונים שהביאו בדרך מוסר את הענין שאשה לא תתקשט, שבוודאי כולם ראו בגמ' ובראשונים ובשו"ע את ההיתר להתקשט ברה"ר, ועם זאת כוונתם היתה לומר "שלא תתקשט כל כך", כמו שצריכה להתקשט הרבה לבעלה, אלא באופן נורמלי, שלא מושך תשומת לב יתירה, שהרי כל דבר היוצא דופן, יש בו פריצות, ואפילו אם הוא בגד העשוי לצניעות.

וכן ראיתי שהביא הרב יוסף משדי שליט"א, מו"צ בד"ץ שארית ישראל, בחוברת אליבא דהלכתא נ"ה (עמ' מג' הערה 120), בשם הגר"ח פלאג'י (מל"ח סי' כ"ז), "שכל אחד יזהיר לאשתו ולבתו וכו' שלא תצא אשה מקושטת הרבה", וכן הביא משו"ת שבט הלוי (ח"ו סי' ל"ג) שכתב אודות ההתקשטות ברה"ר, לאסור רק באופן ש"מקשטת עצמה ביותר, ובאופן המושך את העין", ולא התקשטות באופן רגיל ונפוץ, וכמו שכתבנו בס"ד.

ועוד יש לחלק בזה בין הזמנים, דבמקומות שלא נהגו לצאת בתכשיטים כלל, וכיסו עצמן כמו ערביות ברדידים גדולים, בוודאי יש איסור באשה הלובשת תכשיטים, ע"פ היסוד שכל דבר הבולט ויוצא דופן הוא פריצות. אולם במקומות שנהגו לצאת בתכשיטים, וכמו בזמן הגמ', כדמוכח מכל פרק "במה אשה יוצאה", אין איסור בזה כלל. וקל וחומר מ"דת יהודית", שמשתנה לפי המקום והזמן, וכמו שכתבו האחרונים. ויסוד דין דת יהודית מקורו במנהג ישראל, כמש"כ בשיטה מקובצת (כתובות עב.) וזה לשונו, "דת יהודית. דברים שאינם אסורין מן התורה, אלא מנהג בנות ישראל הם, לצניעותא בעלמא. והיא עוברת על דת המנהג".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 יולי 2015, 19:35

ופתח דברינו יאיר בדברי הטור בסימן ש"ג סעיף ו', וזה לשונו: "יוצאה בחוטי שיער בין אם החוטים עשויין משערה או משער חבירתה ואפילו משער בהמה ובלבד שלא תצא זקנה בשל ילדה ולא ילדה בשל זקנה". וכתב "דרכי משה" שם בזה"ל, "מצאתי כתוב בהגהות אלפסי החדשים (שלטי הגיבורים כט. אות א'), ומותר לאשה נשואה לגלות פאה נכרית שלה, לא שנא אם עשויה משערותיה או משיער חברתה. דאין שיער באשה ערוה אלא דוקא שערותיה המדובקים בבשרה, אבל לא בתלושין העשויות לכסות שערותיה האחרות, אע"ג דעבדה לקישוט שתהא נראית בעלת שיער" (דרכי משה הובא בדפוס מכון ירושלים על סעיף ו', וכן איתא בדפוסים קדמונים).

והנה מדברי הטוש"ע ורמ"א כאן, משמע שמותר לאשה להתקשט בפאה, ובכל מיני תכשיטים, ולצאת כך לרה"ר, ומקורו בתוס' שבת (דף סד: ד"ה רבי ענני), וזה לשונו: "ואנו שאין לנו רשות הרבים גמור... הרי היא כחצר שאינה מעורבת ומותרות נשים שלנו להתקשט בטבעות ובתכשיטים". וראה ברא"ש שם: "הלכך מותר להתקשט בחצר וכן נמי ברשות הרבים שאין רחב ט"ו אמה". ועל כן פסק בשו"ע או"ח (סי' ש"ג סעיף י"ח): "והאידנא, נשי דידן נהגו לצאת בכל תכשיטין". וברמ"א שם: "עכשיו שכיחי תכשיטין, ויוצאים בהם אף בחול". והביאוהו כל האחרונים.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 יולי 2015, 19:41

ומעלת קישוט האשה לבעלה, מובא במקורות רבים:

בגמ' במסכת שבת (כה:) איתא, "מאי ותזנח משלום נפשי, אמר רבי אבהו: זו הדלקת נר בשבת. נשיתי טובה... רבי אבא אמר: זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים".

ובספר אורחות חיים (חלק ב', הלכות כתובות) לרבי אהרן הכהן מלוניל (מהראשונים בתקופת הרשב"א), כתב על גמ' זו: "דרשו רז"ל על פסוק נשיתי טובה, "זו מטה נאה ואשה מקושטת לתלמיד חכם". פירוש, כדי שלא יתאוה לאחרת לפי שיצרו גדול משאר בני אדם, כמו שאמרו רז"ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, לפי שיצר הרע מתגרה בו כל היום להחטיאו. נראה מזו שאסור לת"ח להניח לאשתו שתתנוול אפילו בימי אבלה, כדי שלא תתגנה בעיניו, שמא יכופנו יצרו להתאוות לאשה אחרת. דומיא לדההיא דאמרו רז"ל, אין הבוגרת רשאה לנוול עצמה וכו', וזו נמי אסורה כדי שלא תתגנה ותביא בעלה לידי מכשול תאוה. וכן בכל אשת איש, אלא צריך להשמר יותר לתלמיד חכם".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 יולי 2015, 19:43

וכן כתב הגאון רבי אליעזר פאפו זצ"ל בספר "פלא יועץ" (בערך "יופי"), וזה לשונו: "כתיב שקר החן והבל היופי… אבל אם מוצא יופי ויראת ה' במקום אחד, בוודאי שיבחר ויקרב גם את היופי, שהרי אמרו (כתובות נט:) "אין אשה אלא ליופי..." וראוי לכל אדם להשתדל לקחת לבניו נשים יפות, כדי שלא יתנו עיניהם באחרת. וכן מטעם זה ילביש את אשתו ויקנה לה תכשיטין ביותר ממה שיש לו, כדי שתמצא חן בעיניו ולא יתן עיניו באחרת".

(ובהנ"ל כתב שבחוץ לא תתקשט יותר מדיי אלא במדה סבירה)
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 יולי 2015, 19:44

וכן כתב בספר "דרושי רבי משה מאימראן" (דף ר"ל), להגאון המקובל רבי משה מאימראן זצ"ל, מחכמי מקנאס שבמרוקו, וזה לשונו: "בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר. בפרשת חוקת פירש רש"י שלל, ביזת מלבוש ותכשיטין. ויובן ע"פ מה שאמרו בפרק ג' דתענית, אבא חלקיה... כי מטא למתא נפקא דביתהו לאפיה כי מקשטא. ויהיב טעמא התם, כדי שלא ליתן עיניו באשה אחרת. ולכן אמר שאשת חיל זו, בטח בה לב בעלה, שהיו עיניו ולבו בה כל הימים, ולא עלתה על לבו אשה אחרת מעולם, אלא בטח בה לבו שלא היה מהרהר בזולתה, יען כי "שלל" שהם התכשיטין, "לא יחסר", אינו מחסר לה שום תכשיט וקישוט, וכיון דמקשטא לאפיה, לא יהיב דעתא אלא עליה".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 יולי 2015, 19:45

וכן כתב בהגהות יעב"ץ למסכת יבמות (סג:) הנדפסים בסוף המסכת, וזה לשונו: "אשה יפה אשרי בעלה, מספר ימיו כפליים. קמ"ל שלא ישא כעורה... כדי שלא יתן עיניו באשת חבירו. היינו דסמיך ליה "העלם עיניך מאשת חן פן תלכד במצודתה וכו', מאן דעבד הא עבד הא".

(ולאחר שנשא כעורה, יטען שאשת חברו מתקשטת ובגללה הוא פוגם)

ובספר "אור החיים" על התורה, להגאון הקדוש רבי חיים בן עטר זצ"ל, בפרשת ויצא, עה"פ "ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה", כתב לפרש זאת ע"פ הגמ' בשבת (כה:) שתלמיד חכם צריך שתהיה לו אשה נאה כנגד יצר הרע, והתורה באה ללמד לאדם דעת לקחת אשה נאה.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 יולי 2015, 19:46

והנה יש שרצו לטעון דכל זה איירי בביתה ולבעלה, ולא ברשות הרבים, וממילא לבוא ולאסור יציאה בפאה לרשות הרבים, דהרי פאה גם תכשיט היא (אמנם לפ"ז היה צריך לאסור גם מטפחת צבעונית, כובע, וכו' כל מיני כיסויי הראש, ולהתיר רק בד פשוט לבן).

ומצינו למרן הגאון רבי שלום משאש זצוק"ל, רבה של ירושלים, שכתב בספרו "שמש ומגן" (ח"ב אה"ע סי' ט"ו), דכיוון שהיום נהגו לצאת איש ואשתו יחדיו לרחובה של עיר, והנשים היום יוצאות הרבה בחוץ, ועל כן אשה שאינה מתקשטת בחוץ, היא מתגנה בעיני בעלה, וכל מה שנאמר במקורות הנ"ל, שייך גם בהתקשטות בחוץ (וכמובן לא באופן יוצא דופן ובולט, אלא באופן הרגיל), וכך כתב: "מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן ולכל העולם בהיתר, ולא להתנוול ע"י מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהם באחרות ח"ו, וכמה חששו חז"ל והתירו הרבה איסורין שלא תתגנה האשה על בעלה".

ודבריו אלה פורסמו בירחון התורני "אור תורה", והשיב על דבריו הרב משה לוי זצ"ל, והקשה כיצד הוא כותב "לכל העולם", הרי לבעלה ודאי מצוה היא, אבל לכל העולם איסור הוא, ובוודאי שגגה היא שיצאה מתחת ידו. וע"ז ענה לו מרן הגר"ש משאש בזה הלשון: "ומה שתמה כת"ר על מה שכתבתי בסוף דברי שהדבר ברור להתיר, וגם מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן ולכל העולם בהיתר. וחז"ל התירו כמה איסורים כדי שלא תתגנה אשה על בעלה. ע"כ. וע"ז תמה כיצד אני מצוה לנשים להתקשט לכל העולם, וזה איסור גמור, ובודאי סכין המהירות פלטו, ולבעליהן זה ודאי מצוה, אבל הקישוט לבעל הוא בבית, לא בשוק וכו', עכ"ל.

ברוך ה' אין כאן סכין, ולא מהירות, ולא פליטה, אלא בכוונה גדולה. והמידה האחת המיוחדת שיש בי, שחנן אותי ה' יתברך בחסדו הגדול, היא שאין אני נבהל להשיב, ואיני ממהר להוציא שום פסק דין מתחת ידי עד שאני מניחו ומתבונן בו וחוזר עליו הרבה פעמים, ומזה יצא לי הרבה פעמים להגיה ולשנות הרבה דברים, ואני שמח בזה. ולא כמו אחרים שמשיבים מהר על אתר, מה שבא לדעתם בהשקפה ראשונה, ומזה יוצא להם מאמר חז"ל פרי המהירות חרטה, וגם כבודו נתפס בזה כעת.

והאמת היא שבזה לא הוצרכתי למקורות, בדבר הפשוט והניכר לכל העולם, שכל הנשים שבעולם וגם אשת כת"ר בכלל, כאשר רוצים לצאת לשוק, אז מתלבשות יפה בבגדי כבוד כדי שיתראו בכלל נשים נכבדות ויקרות, ובבית אין לובשין אותן, שהם יקרים. וגם בבית מטפלים בבנים ובבישול ובכל צרכי הבית, ויתלכלכו להם. גם מעולם לא יצאו לשוק בבגדי בית, שבזה הן מורידין את כבודן ואת כבוד בעליהן, ובודאי שצעוק יצעק הבעל על אשתו אם יראה אותה מנוולת בשוק לפני חברותיה, ותתגנה בעיניו, אף אם תלבש בגדי כבוד בבית, כי הבעלים מקפידים על השוק יותר מהבית, ופוק חזי מאי עמא דבר, אין צריך להאריך בזה. וגם הבעלים בבית מסירים בגדי כבוד של השוק ולובשים בגדים פשוטים שיוכלו ללכלכן וכיוצא, וגם שיהיו בני חורין מעט מכובדם של בגדי השוק, וזה שייך גם בנשים, ובפרט שע"פ רוב ולפי רוח היום, יוצאים יחד לשוק בעל ואשתו בבת אחת, ויתבייש לראות אשתו מנוולת כמו ערבית, בתוך נשים אירופאיות מלובשות ומקושטות כראוי לרוח הזמן ובהיתר". עכ"ל.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 יולי 2015, 20:12

והביא שם ראיה לדבריו מהגמ' כתובות, וזה לשונו: "וכעת חיפשתי ומצאתי מה שנשאר בזכרוני מימי חרפי, והוא בפרק המדיר (דף סה.), דביתהו דר' יוסף בריה דרב מנשיא אתאי לקמיה דרב יוסף, אמרה ליה פסוק לי מזוני, פסק לה, פסוק לי חמרא, פסק לה, פסוק לי שיראי, אמר לה שיראי למה (רצונו לומר שהיא אלמנה ואין לה בעל להתקשט לו), אמרה ליה לך ולחברך ולחברורך. ע"כ. ופרש"י לחברך, שלא אתבזה על הבריות מכבודי הראשון, לא בפניך ולא בפני חבריך. ע"כ. ואין לומר שכוונתה כדי שיקפצו עליה זביני, ולא בנשואה שאינה צריכה לזה. חדא, שדברי רש"י אין מורין כן, אלא כדי שלא אתבזה על הבריות מכבודי הראשון, שהיתה אשת חבר, ויש לה כבוד של בעלה, וצריכה לישאר תחת כבודו ולא תתנוול. ועוד, שאילו הטעם היה בשביל שתינשא, בודאי שאין נכסי המת משועבדים לתת לה בגדי יקר כדי שתינשא לאחר, וברור הדבר כמו שכתבתי".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 יולי 2015, 20:13

וכדבריו כתב הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א, אב"ד נטעי גבריאל, בקובץ אור ישראל ל"ו, וזה לשונו: "עוד מקובל מגדולי ישראל טעם על שלא רצו להחמיר כל כך בזה [ולאסור לבישת פאה], מפני שלא תתגנה על בעלה. ובפרט בדורותינו אלה ראו ענין זה נחוץ למאוד, שדרכו לצאת חוצות לפרנסתו".

וכדבריהם מפורש בגמ' תענית כ"ג, וזה לשון תרגום "מהדורת שוטנשטיין" שם: "אבא חלקיה היה נכדו של חוני המעגל וכו'. פעם אחת היה העולם זקוק לגשם, שלחו החכמים זוג חכמים אליו לומר לו לבקש רחמי שמים שיבואו גשמים. הלכו לביתו, אך לא מצאו אותו שם. הלכו לשדה לחפש אותו, ומצאוהו שהיה עודר בשדה וכו'. כשהגיע לעיר, יצאה אשתו לקראתו כשהיא מקושטת בתכשיטים". ע"כ. והלכו כך עד שהגיעו לביתו וכו'. ובהמשך מובא בגמ': "אמרו לו החכמים לאבא חלקיה, אנו יודעים שהגשם בא מחמת תפילת הרב, כלומר: מכירים אנו בגדולתך ואין אנו מהרהרים אחריך. אלא שבכל זאת אנו מבקשים שיסביר לנו הרב את פשר הדברים האלה הנראים לנו תמוהים... מאיזה טעם, כאשר הרב הגיע לעיר, יצאה אשתו לקראתו כשהיא מקושטת בתכשיטים? אמר להם אבא חלקיה: כדי שלא אתן עיני אלא בה, ולא באשה אחרת". ע"כ.

והנראה בפשטות בביאור הדברים, שהחכמים תמהו: מדוע יצאה אשתו לקראתו עד פתח העיר כשהיא מקושטת, והלא היא מכשילה בזה את עין הרואה, והיה לה להתקשט רק בביתה לעיני בעלה ולא לעיניהם! וענה להם אבא חלקיה, שהעיר אינה כמו השדה, כי בעיר מצויות נשים, ויש חשש שיתן עיניו באשה אחרת, ועל כן באה אשתו הצדקת כשהיא מקושטת, ללוותו בהליכתו ברחובה של עיר, כדי שלא יתן עיניו באחרות עד שיגיע לביתו. ואע"פ שגם אחרים יכולים לראותה מקושטת ויהרהרו אחריה, הרי זו חובתם שלא להסתכל בה, והיא יצאה ידי חובתה כשאינה לובשת בגד אדום וכו', ואינה יוצאת דופן בין הנשים.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 09 יולי 2015, 20:14

וכמש"כ מרן הגר"ש משאש בשו"ת תבואות שמש (אה"ע סי' קל"ז והלאה): "לא אסרו חכמים לאשה שתתייפה כל מה שתוכל, רק שיהיה בהיתר, ועל האנשים לשמור עצמם שלא יביטו בהם. ואם באנו לזה, הלא כמה נשים יפיפיות שאפי' יכסו ראשן במטפחת ובצעיף, הלא רק מחמת רוב יופיין יש גירוי יצה"ר, האם נאסור עליהם לצאת לשוק, או נאמר להם לכסות פניהם כגויים כדי שלא יביטו בהם אנשים? וגם ישנם היום הלובשים איזה כובעים או מטפחות על ראשן יוצאים מן הכלל ובוחרים בזה יותר משערותיהן, ויש בזה גירוי יותר מהשיער, האם נאסור להם? גם צורת המלבושים של היום נשתנו, ואע"פ שמותרים ע"פ הדין, יש בהם גירוי יצר שמייפים האשה מאד, האם נאסור להם? אלא ודאי כל מה שהוא מותר ע"פ הדין, בין אם תכסה בבגד, או בשיער, העיקר הוא שלא יהיה מגופה, הוי ליה מלבוש על ראשה, ואין לנו להיכנס אם הוא מייפה אותה או לא, דזהו ענין הגברים שחובתם שלא להביט, ואפי' תהיה מכוסה בכובע אין ראוי להביט".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי חיים שיש בהם » 10 יולי 2015, 15:45

ובכן, כל המקורות שציטטת מן הקדמונים אינם מורים על ההיתר להתקשט בחוץ. ובמחילת כבודך, ל' המדרש הוא "שלא ניתנו תכשיטין לאשה וכו'". המדרש מתייחס לכל התכשיטים אלא שהנידון התחיל בעיר של זהב.
ומה שהבאת את דברי הגר"ש משאש זצ"ל שהתיר, אמנם יחידאה הוא ולא מצאנו שפסקו חבריו כמותו. ובגמ' שהביא אין הוכחה שמדובר בקישוטים שמושכים את העין, אלא בבגדים מכובדים ונאים. נו, אף אחד לא אמר שהאשה צריכה ללכת בחוץ עם סמרטוטים...
ומה שהביא הגר"נ ציננער שליט"א, לא הביא מקורות לדבריו חוץ ממשפט סתום של "מקובל מגדולי ישראל". (אגב, זה מכבר תמוה לי בדבריו, אם אכן התירו פאה נכרית ברה"ר מטעם שלא תתגנה על בעלה, מדוע הוא משבח ומחזק את המנהג לגלח שערות הנשים (בקהילות החסידים) שכבר מוזכר בגמ' שהוא מגנה את האשה על בעלה, וצ"ע).
ואם תלך בדרך זו, מה תענה לאלו שמתחשק להם לסמוך על ההיתר של הגר"י משאש זצ"ל, רבה של חיפה, להתיר גילוי ראש לחלוטין? התשובה היא: יחידאה הוא וחלקו עליו כל הפוסקים.
הח"ח כתב (גדר עולם פ"ד): "ואל יטעה אותה היצר שתנצל מן הדין מפני שהיתה צריכה להתקשט עצמה לעיני בעלה שלא תתגנה עליו, כי באמת זוהי טעות, דזהו שייך רק בביתה בלבד ולא בשוק". ואם הח"ח כותב שטענה זו היא עצת היצר, מה נענה אבתרייהו?
חברים יקרים, עזרו לעמיתיי מנהלי הפורום היקרים לשמור על אופי הפורום מכל משמר!
בכבוד רב ובתקווה להבנה: חש"ב - מנהל פורום 'לדעת' לשעבר
סמל אישי של המשתמש
חיים שיש בהם
 
הודעות: 2325
הצטרף: 19 נובמבר 2012, 23:40
מיקום: עקבתא דמשיחא
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 12 יולי 2015, 15:36

במחילה, דבריך מופרכים מכל וכל.

אתעלם ממה שציינת בעצמך - שהמדרש נקט "אינה צריכה", והרי זה על דרך המוסר, ולא על דרך פסיקת הלכה.

אולם אשאלך, מה בין הגר"י משאש, שהוא באמת דעה יחידאה לגבי גילוי ראש לאשה, לבין הגר"ש משאש, שכמותו מובא פרק שלם "במה אשה יוצאה", ובפשטות חולק הבבלי על המדרש תנחומא, וכן בגמרא תענית (שהחכמים תמהו על כך! וברש"י מובא תכשיטים ולא "בגדים נאים"!) דף כג:, וגמ' כתובות "לך ולחברך ולחברורך", ושו"ע ורמ"א בסימן ש"ג, לגבי תכשיטים?

ומה הראיה מהח"ח שהבאת, כאשר הוא בעצמו התיר פאה שהיא תכשיט כמובא בראשונים ובאחרונים על הגמ' שבת?

וכיצד הגר"ש משאש דעה יחידאה, כאשר למעלה ממאה ושלושים פוסקים התירו פאה?

ובוודאי הח"ח התכוון לאסור התקשטות יתר בחוץ, שבזה אינה יכולה לתלות בבעלה, וכמו שהבאנו מ"שבט הלוי" (בתגובה הראשונה) והגר"ח פלאג'י ועוד, והדברים פשוטים.

וכמו שהבאת מהח"ח, היית יכול להביא ראיה מהפלא יועץ, שכתב "צריכה האשה ליזהר בזהירות יתירה שלא להכשיל את האחרים... תיזהר שלא תצא מקושטת בפני אנשים, ותהיה כל כבודה בת מלך פנימה"...

אך כשמעיינים במה שכתב בערך "יופי", מבינים אחרת: "וכן חיובא רמיא על האשה שתתקשט לבעלה בהיותה עמו לבדה בבית יותר מכשהיא יוצאת החוצה אל העין, במקום שיש אנשים, יותר טוב שלא תתקשט כל כך". וכך יש לפרש בדברי האחרונים שהביאו בדרך מוסר את הענין שאשה לא תתקשט, שבוודאי כולם ראו בגמ' ובראשונים ובשו"ע את ההיתר להתקשט ברה"ר, ועם זאת כוונתם היתה לומר "שלא תתקשט כל כך", כמו שצריכה להתקשט הרבה לבעלה, אלא באופן נורמלי, שלא מושך תשומת לב יתירה, שהרי כל דבר היוצא דופן, יש בו פריצות, ואפילו אם הוא בגד העשוי לצניעות.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 12 יולי 2015, 15:39

ועל מנת שמרן הגר"ש משאש לא יהיה "דעה יחידאה" - אמנה לך עוד כהנה וכהנה שכתבו כדבריו.

כתב הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה, בשו"ת אז נדברו (חלק י"ד סי' מ"ז), וזה לשונו: "אשה מותרת לצאת בבגדי צבעונין, אף שמדינא אסור להסתכל בבגדי צבעונין של אשה, אפי' בתלויות בכותל... וכן ביו"ט משמחה בבגדי צבעונין, ולא אמרו שצריכה להתלבש בחוץ בבגדים שחורים. וכל הפרק במה אשה יוצאת המדובר באיסור יציאה בשבת בתכשיטין, משמע דבחול שרי ולא חוששין להסתכלות, דלאו ברשיעי עסקינן שמסתכלים בכוונה על נשים".

ועוד כתב בשו"ת אז נדברו (חלק י"ד סימן מ"ח): "ומה שמעכ"ק [האדמו"ר מזוטשקא] שליט"א כותב פשיטא שגורם הרהורים רעים שאסור מן התורה "ולא תתורו" וכו', הלוא גם בגדי צבעונין של אשה גורם הרהורים ואסור להסתכל גם כשתולין בחוץ, והלא אין לך דבר שגורם הרהורים יותר מיופי האשה שע"ז נאמר בעיקר ולא תתורו, וגם אסור משום "ונשמרת" כמבואר בע"ז (דף כ') באשת איש אפי' מכוערת, ואפי' הכי נשים יוצאות בגילוי פנים".

ועוד כתב בשו"ת אז נדברו (חלק י"א סי' נ'): "להתקשט בפאה לעיתים רחוקות כמו ללכת על חתונה, בודאי יש להתיר בלא שום פקפוק כמו שהמנהג להתקשט בשאר תכשיטין. ולמעשה אין לנו אלא דברי המשנה ברורה, שהמיקל בזה יש לו על מי לסמוך, היינו אפי' ללבוש בתמידות".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 12 יולי 2015, 15:40

וכן כתב הגאון רבי יהודה שיינפלד שליט"א, בשו"ת "אוסרי לגפן" (חלק ט' עמ' קע"ה ואילך):

"אי אפשר לאסור להתנאות ברה"ר, דכך טבע האשה מבריאת העולם (עכ"פ מאז שאכלה מעץ הדעת), ובזמן חז"ל יצאו בתכשיטין לרה"ר בימות החול, ורק בשבת אסרו שמא תשלוף להראות לחברתה, ומבואר שהתכשיטין היו להתנאות לפני חברותיה ולא רק בפני בעלה, ומפורש בחז"ל שמשמחים אותה ברגל בבגדי צבעונין, ועיין כתובות (סה.) רש"י ד"ה לך ולחברך ולחברורך, "שלא אתבזה על הבריות", הרי שכך דרך האשה מאז ומתמיד, צא ובדוק אצל הנשים הצנועות ביותר, שלובשות בגדים נאים יותר מבעליהן שלובשים חליפה שחורה פשוטה".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 12 יולי 2015, 15:42

הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל, חבר בית הדין הרבני העליון, שישב בבי"ד עם הגר"ע יוסף והגרי"ש אלישיב, ומגדולי חכמי תימן, כתב בתשובה כתב יד: "פאה נכרית קדושה ומקודשת, והלוואי וכל בנות ישראל ינהגו בה. כי אין שום הלכה אצלנו שיש לקחת את האישה לדקורטור [מעצב] כדי שיבחר ויתאים לה את הלבוש המכער אותה דוקא, אלא מותרת להתנאות בפאה נכרית. ועיין פירוש המשניות [לרמב"ם] שבת פ"ו מ"ה. ומחלוקת האחרונים בזה ידועה, עיין שדי חמד" (קובץ המשביר עמ' מ').

וכן הביא בשמו בספר "ברכת משה" על הלכות ברכות (פרק א' סעיף מ"ב בהערה): "וכ"כ מורי הגאון זצ"ל בתשובה כתב יד וזה לשונו, גם כיום לדעתי יכולה הכלה לחבוש פאה נכרית יפה שביפות ונהדרה שבנהדרות, והכי איתא במשנה, והוי כיסוי ראש מעליא".

(מסתמא הוא לא כוס התה שלך, אבל בכל זאת גדול בישראל שמצטרף לכל הנ"ל).
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 12 יולי 2015, 15:48

ולקינוח, ציטוטים מתוך הספר "עוז והדר לבושה", שקיבל הסכמות מפוסקי ההלכה המחמירים ביותר בעניני צניעות - כהגר"ש וואזנר, הגרש"ז אויערבאך, הגרי"ש אלישיב ועוד, ובאופן כללי הוא מאסף חומרות ע"ג חומרות בכל ענין אפשרי:

◄ בעמ' 6: "אני מודעת לכתר בת מלך המעטר את ראשי, ולאחריות הבאה אתו. כיום אני לוקחת בחשבון ונזהרת מאד להיראות במיטבי ולגרום הנאה לכל מי שפוגש אותי, בפרט לבעלי".

◄ בעמ' 9: "נשים צריכות להתלבש בצורה נעימה ובטוב טעם... ההלכה מכירה בהחלט בצורך הקיים אצל נשים להתלבש בצורה נעימה ובטוב טעם, ואף מעודדת אותן לכך".

◄ בעמ' 46: "גם אשה או נערה הלובשת בגדים צנועים מדי, בצורה שתפגין את צניעותה בפני כל, מנצלת את בגדיה הצנועים להשגת מטרה שהיא היפך הצניעות... לפיכך, אין ללבוש חצאית המגיעה כמעט עד הרצפה, ללבוש בגדים קודרים מדי, לפסוע בפסיעות מעודנות מדי, וכו', כי כאמור הפגנת יתר של צניעות היא בעצמה חוסר צניעות".

◄ בעמ' 105: "מותר לה להיראות נאה בצאתה מביתה, וכך עליה לנהוג, משום שהקב"ה העניק לנשים חן, כדי שתיראנה נחמדות תמיד".

◄ בעמ' 226: "אשה נשואה... עליה להתלבש בצורה נעימה ונאה, באופן המשקף את שמחתה ואצילותה".

◄ בעמ' 226: "כיון שכיסוי הראש ממלא תפקיד כה חשוב, מתאים שסגנונו ישקף את עדינותה הפנימית ורגישויותיה של בת ישראל. לפיכך, עליו להיות פריט לבוש המוסיף חן ואצילות למעמדה המלכותי של האשה היהודיה".

◄ בעמ' 252: "במקום לגלוש לקיצוניות זו או אחרת, עליה להקפיד על תסרוקת נעימה למראה, היוצרת רושם מכובד ואפילו נאה. בת ישראל שייכת הרי למשפחת המלוכה, והופעתה צריכה להעיד על כך".

◄ בעמ' 298: "ראוי שנשים ובנות תקפדנה על הופעה נאה ונעימה".

◄ בעמ' 319: "עיקר הגוף צריך להיות לבוש בצורה נאה ומלאת חן".

◄ בעמ' 319: "שמלה יפה מסיטה את תשומת הלב מהגוף עצמו. לפיכך, טוב וראוי לשמלה שתהא פרחונית ומקושטת בכל צורה שהיא, בתנאי שהיא לא בולטת במיוחד ביופיה ואינה מושכת תשומת לב מופרזת".

◄ בעמ' 380: "יש נשים המתלבשות בבגדים קודרים וחדגוניים, וכמעט שאינן מקדישות מחשבה להופעתן. ביניהן יש אפילו כאלה, הנוהגות כך מתוך רגש מוטעה של צניעות וענווה. לדוגמא, לא איכפת להן כיצד נראית הפאה שעל ראשן, והן יוצאות מביתן חבושות פאה לא מסורקת ומוזנחת. בנוסף לכך, הן לובשות שמלות חסרות צורה וצבע, משוללות כל חן. סגנון לבוש כזה גורם תחושת אי נוחות לרוב הנשים, היודעות להעריך טעם טוב ולבוש אסתטי, ולכל הפחות מצפות מאשה שתקפיד על הופעה נאה ונעימה. התלבשות בבגדים קודרים ועלובים אינה מעשה מצער ובלתי חברותי בלבד, בנוסף לכך יש כמה סיבות חיוביות ביותר מדוע נשים ובנות צריכות להקפיד תמיד על הופעה נאה ולבוש נעים לעין".

◄ בעמ' 398: "תכשיטים הינם חלק טבעי מלבושה של האשה, בתנאי שהם נעימים ועדינים. מותר אפילו לענוד תכשיטים במקומות ציבוריים... למעשה אנו מוצאים בחז"ל שאפילו נשים חשובות ביותר, כאשתו של רבי עקיבא, ענדו תכשיטים".

◄ בעמ' 399: "הבה נדאג שפנינו יקרינו עדינות, מידות מתוקנות ושמחת חיים, להנאת הזולת".

◄ בעמ' 401: "חינה של בת ישראל וענוותנותה אינם מוסתרים כאשר היא עונדת לגופה תכשיטים בטוב טעם - נהפוך הוא, התכשיטים תורמים לחן, לאצילות ולמראה הטוב בהם התברכו בנות עמנו במידה גדושה".

◄ בעמ' 405: "כבר הוסבר במקום אחר כי האשה והנערה צריכה להתלבש בבגדים נאים ולהתקשט בתכשיטים מתאימים, כדי להקרין תדמית נאה ומלאת חן יהודי".

◄ בעמ' 406: "השימוש הנכון באיפור משפר את הופעת האשה ויוצר תדמית בריאה, מאושרת ונעימה לעין".

◄ בעמ' 413: "כך צריכה להיות גישתה של האשה, עליה להופיע בין אנשים במראה נאה ומלא חן".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי חנה אביטל » 05 אפריל 2016, 10:08

וודאי שפאה היא הכיסוי הטוב והמושלם ביותר, ולכל הספרדים האדוקים שחושבים שמה שעושה אותם ספרדים
זה המטפחת , אתם עובדים על עצמיכם וכמו שנוהגים לומר "שחררו"!
חנה אביטל
 
הודעות: 38
הצטרף: 28 פברואר 2016, 14:03
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי יעקב שווארץ » 28 יולי 2017, 13:58

הרב ספרא
תמיהני האם אתה לוקח אחריות על כל התוצאות של הפאות של היום?
יעקב שווארץ
 
הודעות: 1
הצטרף: 28 יולי 2017, 13:55
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי זעיר שם » 28 יולי 2017, 16:17

היום נהיה יותר חמור מלפני שנתיים?
סמל אישי של המשתמש
זעיר שם
 
הודעות: 276
הצטרף: 09 ינואר 2017, 11:32
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 01 אוגוסט 2017, 13:00

יעקב שווארץ כתב:הרב ספרא
תמיהני האם אתה לוקח אחריות על כל התוצאות של הפאות של היום?


אני לא צריך לקחת אחריות, על שום דבר ממה שנכתב לעיל. כי כל מה שנכתב לעיל הוא מדברי הפוסקים שליט"א וזצ"ל. והם בוודאי לוקחים אחריות על כל מה שפסקו וכתבו.

וזהו למעשה הטיעון הכי נפוץ בזמננו: "הפאות של היום". לאחר שהתפרסם בכל אתר ואתר רשימה של מאה ושלושים פוסקים שהתירו פאות, ברור שאי אפשר לטעון ש"אף אחד לא התיר" כפי ששמעתי בעבר את אחד מ'פוסקי ההלכות' (שנעשה כך עקב היותו חדב"נ) מדבר ברדיו "קול ברמה" בצהרי יום השישי. אז מה נותר לטעון? שכביכול יש הבדל ניכר בין הפאות של היום לפאות של אתמול... ומי שהתיר בשנת תשע"ו, לא התיר בשנת תשע"ז עם כל השכלולים הנפלאים והחידושים העצומים.

למעשה, מי שאינו בור ועם הארץ ויודע לפתוח ולעיין בספרי הפוסקים העוסקים בענין פאה נכרית, יראה שאין הבדל כלל. עוד מלפני חמש מאות שנה היו פאות שנראות כשיער טבעי ממש והיה מאוד קשה להבדיל ביניהם, וראה בהרחבה לעיל את פירוט המקורות:

viewtopic.php?f=9&t=5283#p113327
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 01 אוגוסט 2017, 13:01

וגם אם יטען הטוען שהפאות בזמננו יותר יפות מהפאות בדורות הקודמים (אם כי יתכן שהוא משווה את הפאה החדשה של אשתו לפאה של הסבתא שלא עברה סירוק וחפיפה במשך מאה שנה), אין בזה שום פסול. גם הבגדים בימינו יותר יפים מהבגדים בדורות הקודמים, ואין פוסק הלכה שאסר אותם, וראה בשו"ת "שירת בן הלוי" (סי' י"ג) להרב יצחק איתן הלוי, וזה לשונו:

"ומה שטענו הרבה אחרונים שמנהג לבישת הפאה הונהג והשתרש ע"י קלי דעת ואפיקורסים, זה היה יציב וקיים אז. אבל מה נאמר ומה נדבר בדורינו כאשר כל מלבוש הנשים, אף היראות ביותר, הוא לבוש שהונהג ע"י פורקי עול והגרועים אף בין אומות העולם. החל מנעלי הנשים עם העקבים, המשך בגרבים הדקות והשמלה המראה מקצת החלק התחתון, וכלה בגרוע מכל בחלק העליון של השמלה המבליט את צורת האשה. כל זה לא נתיסד ע"י אנשים יראים. ואם נעמיד אשה הלבושה בדורינו בצניעות ליד נשים שהיו לבושות לפני מאתיים שנה ויותר, כפרוצה תחשב. וגם על מלבושים יותר צנועים משל היום צעקו גדולי הדור של זמנם. ואם כן לא הנחת אשה תחת בעלה. אלא יש צד להקל, אחרי שכבר נהגו במלבושים אלו החדשים הרבה שנים, הורגלה בהם העין ואינם מעוררים את היצר כמו אז, ואי אפשר עתה לכוף את כל העם ולאסור עליהם הכל מכל וכל. ואין דין הפאה שונה היום משאר המלבושים".

ואין הלכה בשו"ע שאשה צריכה לבחור דוקא את הלבוש המכער אותה, מדין ה"צניעות" כביכול. ראה מה שכתב הגר"י קאפח בתשובה כת"י שהובאה בקובץ 'המשביר': "פאה נכרית קדושה ומקודשת, והלוואי וכל בנות ישראל ינהגו בה. כי אין שום הלכה אצלנו שיש לקחת את האישה לדקורטור [מעצב] כדי שיבחר ויתאים לה את הלבוש המכער אותה דוקא, אלא מותרת להתנאות בפאה נכרית".
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 01 אוגוסט 2017, 13:07

וגם אם יטען הטוען שהפאות "של היום" גורמות לו להרהורי עבירה, אין זה אלא מחמת שהתרגל לשזוף עיניו בכל עוברת ושבה, ולא למד ספרי מוסר מימיו, לית דין ולית דיין, והוא תולה סרחונו באחרים.

ובאותה מידה יכול לטעון על המשנה ברורה, כיצד הוא "לוקח אחריות" על מה שכתב שרק הברך חייב בכיסוי אבל למטה ממנו תלוי במנהג המקום, והרי רגלי נשים או גרביוניהם גורמים לו להרהורים קשים (היום בימינו סילפו גם דעת המשנ"ב, ואכמ"ל בנדון זה).

ויכול לטעון על לבוש צבעונין של הנשים, שגורם לו להרהורים. שהרי זה נאסר במפורש, להסתכל בבגד צבעוני של אשה, דאיתא בגמ' (עבודה זרה כ:) "ונשמרת מכל דבר רע - שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפילו פנויה, באשת איש ואפי' מכוערת, ולא בבגדי צבע של אשה... א"ר יהודה אמר שמואל: אפילו שטוחין על גבי כותל". וכתב רש"י, "לא בבגדי צבע של אשה - שזוכר את האשה כמו שהיא מלובשת בהן שמייפין אותה ומהרהר אחריה" (וראה עוד ביבמות (דף עו.) "אמר אביי: מעברינן קמיה בגדי צבעונין", ופרש"י: "בגדי צבעונים של אשה, והוא מהרהר באשה ונקרי").

ולמרות שזה גורם הרהורים ומייפה את האשה, וגם האשה לובשת זאת בכוונה שיסתכלו בה הגברים (כדכתב רש"י בפרשת ויחי על הפסוק "בני אתונו": "וצבעונין הוא לשון סותה שהאשה לובשתן ומסיתה בהן את הזכר ליתן עיניו בה"), לא אסרו לאשה ללבוש בגדי צבע, וכן הביא הבית יוסף (או"ח סי' תקכ"ט): "ובפרק ערבי פסחים (קט.) תנו רבנן, חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל... ר' יהודה אומר אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן, אנשים בראוי להם, ביין. ונשים בראוי להן, תני רב יוסף בבבל בבגדי צבעונין". וחובת הגבר הוא שלא להסתכל בזה. ורק בגד אדום נאסר ללבישה, מפני שהוא בולט לעין.

(היום כבר ראו תעמולני הפאות את הנ"ל והתקשו בזה, והחליטו לפרסם לציבור שבגד צבעוני אסור בתכלית האיסור [ומצטטים את הרש"י הנ"ל... שלפני כן לא היה להם מושג מה כותב רש"י בפרשת ויחי] וחובה לכל הנשים ללבוש אך ורק בגד שחור משחור).
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 01 אוגוסט 2017, 13:54

ואגב דעסקינן בענין זה, הרי "אין בית המדרש בלא חידוש", והנה לפניכם חידוש עצום שהתפרסם לאחרונה.

אפשר בנקל לחבר ספר עב כרס מכל השקרים והכזבים המתפרסמים בנושא הפאות, ע"י אלה שמנסים לשכנע את כל נשות בית ישראל להוריד את הפאה מראשיהן... אך לפעמים יש חידושים עצומים ומפליאים, עד כמה הם חושבים את הקורא המצוי לבור ונבער מדעת.

ובכן, התפרסם (לפני שנים רבות! מתשס"ד ואילך) סיפור שהמציא מאן דהו ממוחו הקודח, לפיו בשנת תשס"ד כאשר היתה תקופה קצרה בה רוב הנשים לא חבשו פאות, עד שהתברר עניין חשש הע"ז בפאות, אז התרוקנו המחלקות האונקולוגיות בבית החולים, וכל החולים התרפאו באורח נס, וגם חולים חדשים לא הגיעו...

מן הסתם שותפים לסוד הזה כל החולים שהבריאו בדרך נס, וכל הרופאים והאחיות, וכו' וכו'. אבל הסוד לא נודע אלא למנהל מחלקה מסויים, חילוני קיבוצניק, שסיפר זאת באישון לילה להורים חרדים. המעשה מופרך מתוכו למי שקצת מתבונן בפרטים, מנהל מחלקה קיבוצניק, בקי בפרטי האיסור ומתי נאסר, ומוכיח ברמז את ההורים החרדים. ניחא. אבל הועלתה שאלה מתבקשת - מיהו אותו מנהל מחלקה עלום שם, ומדוע מסתירים את שמו?

לאחר מכן ניסה השקרן לנפח את הסיפור, ולהוסיף עדות נוספת, והפעם מדובר באחות מתנדבת שמעידה על בית החולים תל השומר... (המעשה הקודם היה כביכול בהדסה עין כרם). גם היא בעילום שם כמובן. על שני הסיפורים התפרסמו טענות קשות - איך יתכן שמשקרים כך לציבור, בריש גלי, בדברים הידועים ומפורסמים, שלא היה ולא נברא מעולם... והטלפונים ל"אימות הסיפור" גם הם עורבא פרח!

והנה זה פלא - לאחר שנים רבות שהסיפורים האלה מתפרסמים בציבור, לפתע מתפרסמת "בקשה" בעלוניהם ובחוברותיהם, ונוסח הבקשה הוא: כיון ש"התפרסם לאחרונה" (כנראה התפרסם ע"י מלאכי שמים), שהמחלקות האונקולוגיות התרוקנו מחולים בתקופה ההיא, לכן אם יש עד לתופעה הזאת, הוא מתבקש ליצור קשר עם א.ז. (כנראה אברהם זיאת, אחד מעסקני הפאות)...

לא די שפרסמו מעשה שלא היה ולא נברא, ו"עדים" שלא היו ולא נבראו, אחר כך גם לא מתביישים לחפש "עדים" בריש גלי... ומסתבר שלא חסרים מתנדבים שישמשו כ"עדים" לצורך המצווה הגדולה של שקר ורמאות.

והנה צילומי המעשיות יחד עם צילום הבקשה, שניהם מופיעים באותה חוברת, כאשר העדויות מופיעים עם מספרי טלפון ל"אימות"!
קבצים מצורפים
עדות שקר ראשונה.jpg
עדות שקר ראשונה.jpg (59.26 KiB) נצפה 22415 פעמים
עדות שקר שניה.jpg
עדות שקר שניה.jpg (61.33 KiB) נצפה 22415 פעמים
מחפשים מקור לעדות.jpg
מחפשים מקור לעדות.jpg (82.18 KiB) נצפה 22415 פעמים
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי גאליציינער » 01 אוגוסט 2017, 15:22

לא הוכחת בהודעה האחרונה שלך בשום ראיה שהסיפור הזה הוא שקר.
אדרבה, תוכיח...

בינתיים חוץ ממגילות ארוכות כמו הד"לי שהתסתובב בינינו לא הבאת פה כלום...
אנא עבדא דקודשא בריך הוא
סמל אישי של המשתמש
גאליציינער
 
הודעות: 6208
הצטרף: 21 מרץ 2016, 14:54
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 01 אוגוסט 2017, 17:48

ממציא הסיפור הוא זה שצריך להביא ראיה לסיפור שלו, ולא אף אחד אחר. וכשממציאים סיפור בקנה מידה שכזה, על שני בתי חולים גדולים שהמחלקות האונקולוגיות שלהם התרוקנו מחולים ביום אחד בהיר, וכל החולים נרפאו באורח פלא, נדרשת ראיה הרבה יותר חזקה מ"מנהל מחלקה" עלום שם או מתנדבת עלומת שם. הרי אם הסיפור הזה היה קורה באמת, היו לנו עכשיו עשרות או מאות עדים לתופעה המסתורית, וזה היה מגיע מהר גם לעיתונות.

כל זה כבר ידוע ומפורסם ואינו בגדר חידוש. החידוש כאן הוא שממציאי הסיפור בכבודם ובעצמם מחפשים "עדים" לסיפור שהם המציאו לפני שנים רבות... ובעצם מודים בעצמם שאין להם בדל ראיה לסיפור (כשבאותה חוברת מתפרסם הסיפור עם טלפונים לאימות). ועלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה... כבר התגלו זיופים רבים, כמו הסיפור המפורסם על בבא סאלי (שאף סופר כמה פעמים ע"י הגר"ע יוסף בשיעורו בלווין), אבל כזה דבר עוד לא היה לנו.
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי אחד » 01 אוגוסט 2017, 20:46

Safra כתב:ממציא הסיפור הוא זה שצריך להביא ראיה לסיפור שלו, ולא אף אחד אחר. וכשממציאים סיפור בקנה מידה שכזה, על שני בתי חולים גדולים שהמחלקות האונקולוגיות שלהם התרוקנו מחולים ביום אחד בהיר, וכל החולים נרפאו באורח פלא, נדרשת ראיה הרבה יותר חזקה מ"מנהל מחלקה" עלום שם או מתנדבת עלומת שם. הרי אם הסיפור הזה היה קורה באמת, היו לנו עכשיו עשרות או מאות עדים לתופעה המסתורית, וזה היה מגיע מהר גם לעיתונות.

כל זה כבר ידוע ומפורסם ואינו בגדר חידוש. החידוש כאן הוא שממציאי הסיפור בכבודם ובעצמם מחפשים "עדים" לסיפור שהם המציאו לפני שנים רבות... ובעצם מודים בעצמם שאין להם בדל ראיה לסיפור (כשבאותה חוברת מתפרסם הסיפור עם טלפונים לאימות). ועלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה... כבר התגלו זיופים רבים, כמו הסיפור המפורסם על בבא סאלי (שאף סופר כמה פעמים ע"י הגר"ע יוסף בשיעורו בלווין), אבל כזה דבר עוד לא היה לנו.

התקשרת לטלפון שמופיע שם?
אל תפתח פה לשטן, הוא לא רופא שיניים!...
מבוסס על דברי הגמ' "אמר ר''ל וכן תנא משמיה דר' יוסי לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן"
(ברכות יט. סא. כתובות ח:)
סמל אישי של המשתמש
אחד
מנהל
 
הודעות: 2430
הצטרף: 20 אפריל 2016, 12:05
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 02 אוגוסט 2017, 11:13

לא רק לטלפונים שמופיעים שם, אלא לעוד הרבה טלפונים שמופיעים בעוד הרבה חוברות, חדשות וישנות. חלק מהם ענה תא קולי, חלק מהם לא היה זמין, חלק מהם לא היתה תשובה, ואלה שכן ענו, לא היה אחד או אחת שאמר/ה "בדידי הוה עובדא". שמעתי מפלונית שהמעשה קרה לה באופן אישי, חברה שלי סיפרה לי על חברה שלה, וכן על זה הדרך...

ואולי זאת הסיבה שבחוברות החדשות אין טלפונים על כל מעשה ומעשה, אלא טלפון אחד מרוכז לכל המעשיות כולם.

אתה מוזמן להרים את הכפפה ולהתקשר ליעקב יגן או לאסתר פוזן, שהטלפונים שלהם מתפרסמים בקטעים המצולמים כאן ("לשמיעה מפי בעל המעשה"... כך נכתב בכמה מקומות) ולשאול אותם, ואם הם ינסו לומר שבדידם הוה עובדא, לבקש מהם הוכחות: מי הוא זה מנהל המחלקה הקיבוצניק החילוני שכביכול סיפר את הסיפור, מי זאת האחות המתנדבת, היכן הם כל אותם חולים שנתרפאו באורח פלא, שתביא אותם. אני ממתין לשמוע ממך...

אפשר כמובן ללכת להדסה עין כרם ולביה"ח תל השומר ולברר איתם, אם לפי הרשומות בית החולים היה ריק בשנת תשס"ד...

אבל לא זה הענין כאן. הענין הוא שאותם עסקני הפאות בעצמם לא סומכים על אסתר פוזן ויעקב יגן הנ"ל ("בעלי המעשה"...) והם מחפשים עדויות לסיפור שהם המציאו לאלפים ולרבבות! (ומי יודע כמה דרשנים הפחידו את הציבור עם המעשיה הנ"ל)

בנו של הגר"י זילברשטיין סיפר שאמו חלתה במחלה הידועה, וכיוון שהיא חבשה פאה, באו אליה כל הנשים שהיא בעצמה החזירה בתשובה (...) ושכנעו אותה שלטובתה תחליף את הפאה במטפחת ותהיה לה רפואה שלימה. ודיברו על ליבה עד שהשתגעה מרוב פחד, והסכימה, "ומתה עם המטפחת שלה" (כלשונו הזהב).
Safra
 
הודעות: 75
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי אחד ויחיד » 13 אוגוסט 2017, 15:47

אבל פאה של היום דומה לשיער טבעי הרגיל
1221 איחוד הצלה, ראשונים להציל חיים.
סמל אישי של המשתמש
אחד ויחיד
 
הודעות: 4048
הצטרף: 15 דצמבר 2016, 20:26
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי יהודה חסיד » 14 אוגוסט 2017, 01:44

אחד ויחיד כתב:אבל פאה של היום דומה לשיער טבעי הרגיל

במקום את שורה זאת תכתוב אחרת
אחד ויחיד כתב:לא קראתי את כל החומר עד פה
אימתי קאתי מר, לכשיפוצו מעינותיך חוצה
סמל אישי של המשתמש
יהודה חסיד
 
הודעות: 393
הצטרף: 25 יולי 2017, 02:30
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי זעיר שם » 14 אוגוסט 2017, 10:34

יהודה חסיד כתב:
אחד ויחיד כתב:אבל פאה של היום דומה לשיער טבעי הרגיל

במקום את שורה זאת תכתוב אחרת
אחד ויחיד כתב:לא קראתי את כל החומר עד פה

או
אחד ויחיד כתב:רציתי להוסיף עוד הודעה
סמל אישי של המשתמש
זעיר שם
 
הודעות: 276
הצטרף: 09 ינואר 2017, 11:32
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

הודעה שלא נקראהעל ידי self help » 15 נובמבר 2017, 13:58

אין עליך הרב ספרא.
ספרא אמר, ספרא יודע!
הייתי שמח לדלות מאוצרך הבלתי נגמר.
self help
 
הודעות: 26
הצטרף: 14 נובמבר 2017, 15:33
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב


חזור אל תורה ודעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־6 אורחים